cijfers verlicht

Invordering van belastingschulden

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw onderneming. Om de invordering van belastingschulden te voorkomen bij openstaande belastingschulden is het van belang om tijdig een goed onderbouwd voorstel te doen aan de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het zoeken van een oplossing voor de belastingschulden of het voeren van een procedure om de gevolgen van invordering van belastingschulden te beperken.

Verzet tegen dwangbevel Belastingdienst

SVZ advocaten kan u bijstaan bij het aantekenen van verzet tegen een dwangbevel van de Belastingdienst bij invordering van belastingschulden. Indien na het versturen van een aanmaning niet tot betaling wordt overgegaan van de belastingschuld kan de Belastingdienst een dwangbevel uitvaardigen. Een dwangbevel heeft juridisch vergaande gevolgen en geeft de Belastingdienst een executoriale titel zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit betekent dat de Belastingdienst bij de invordering van belastingschulden vergaande invorderingsmaatregelen kan nemen zoals het leggen van beslag en het overgaan tot executieverkoop van roerende en onroerende zaken. Om invordering van belastingschulden te voorkomen is het belangrijk om na ontvangst van een dwangbevel direct in actie te komen. Van belang is om contact te zoeken met de Belastingdienst om afspraken te maken zodat verdere schade als gevolg van de invordering van belastingschulden voorkomen kan worden. Ook na aanvang van de invordering van belastingschulden is de Belastingdienst in bepaalde gevallen bereid de tenuitvoerlegging van een dwangbevel op te schorten in afwachting van een verzoek tot uitstel van betaling of een saneringsvoorstel. Indien aanslagen niet juist zijn kan onder voorwaarden een termijn gegund worden om een onderbouwd bezwaarschrift in te dienen waarbij de invordering van belastingschulden tijdelijk niet wordt doorgezet. Indien overleg niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Lees verder over de mogelijkheden om in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

Beslaglegging door Belastingdienst

SVZ advocaten kan u bijstaan indien de Belastingdienst overgaat tot beslaglegging ter invordering van belastingschulden. Een beslaglegging door de Belastingdienst bij de invordering van belastingschulden kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Na uitvaardiging van een dwangbevel kan de Belastingdienst overgaan tot beslaglegging. Na beslaglegging volgt een datum van executieverkoop. Een beslaglegging en executieverkoop zijn ingrijpende maatregelen bij de invordering van belastingschulden. Naast overleg voeren met de Belastingdienst kan ervoor gekozen worden om verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Indien de Belastingdienst de invordering toch doorzet kan als laatste redmiddel middels een kort geding procedure bij de rechtbank gevorderd worden dat de executie wordt opgeschort en dat de beslagen worden opgeheven. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het starten van een kort geding procedure.

Invordering van onjuiste belastingaanslag

SVZ advocaten kan u bijstaan indien de Belastingdienst overgaat tot het opeisen van belastingschulden die zijn gebaseerd op onjuiste belastingaanslagen. Het kan voorkomen dat de belastingaanslag onjuist is maar dat wel wordt overgegaan tot de invordering van belastingschulden. Het is de inspecteur die de belastingschuld vaststelt door het opmaken van een aanslagbiljet. Bent u het met de hoogte van deze belastingschuld niet eens? Dan dient u tijdig bezwaar aan te tekenen. Bent u te laat met het maken van bezwaar? Dan kunt u in veel gevallen alsnog een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u hierover nader adviseren en u ondersteunen bij het opstellen van een bezwaarschrift zodat invordering van belastingschulden wordt voorkomen. Heeft u een geschil met de inspecteur over de hoogte van de belastingschuld maar wordt de belastingschuld al ingevorderd door de afdeling Invordering van de Belastingdienst (door de ontvanger)? Het is dan van belang de ontvanger direct te informeren over dit geschil en te wijzen op de lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Bij de invordering van belastingschulden dient de Belastingdienst zich te houden aan de wet en beleidsregels. Op grond van de regels die geleden bij invordering van belastingschulden dient de ontvanger in beginsel de invordering op te schorten tot voldoende duidelijk is hoe hoog de materiële belastingschuld is. Indien de ontvanger toch blijft invorderen is dat een reden om in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel of een kort geding procedure te starten.

Aanvragen betalingsregeling/uitstel van betaling

Invordering van belastingschulden is niet aan de orde indien uitstel van betaling wordt verleend. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het indienen van een formeel verzoek tot uitstel van betaling zodat de invordering van belastingschulden wordt voorkomen. Door het tijdig indienen van een verzoek tot uitstel van betaling kan grote vervolgschade voorkomen worden. Gedurende de behandeling van het verzoek wordt de invordering van belastingschulden, in beginsel, opgeschort en kan het gesprek met de Belastingdienst gestart worden.
Een dergelijk verzoek tot uitstel van betaling zal met specifieke formulieren en met veel financiële stukken ingediend moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan jaarrekeningen, prognoses, liquiditeitsopstellingen en overzichten van debiteuren- en crediteuren. Indien een aanvraag door een ondernemer wordt ingediend terwijl deze niet voldoet aan de formele vereisten zal het verzoek afgewezen worden en dreigt opnieuw invordering van belastingschulden. SVZ advocaten kan u adviseren en begeleiden bij een aanvraag. Lees verder over de mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen voor uw openstaande belastingschuld.

Verzoek om kwijtschelding of sanering belastingschuld

Indien sprake is van invordering van belastingschulden terwijl de belastingschuld te groot is om nog terug te kunnen betalen is wellicht kwijtschelding of sanering van de belastingschuld een mogelijkheid. SVZ advocaten kan u bijstaan bij de indiening van een verzoek tot kwijtschelding of sanering van een belastingschuld. Een verzoek tot sanering van de belastingschuld kan worden ingediend indien er sprake is van een zeer problematische belastingschuld en deze belastingschuld niet meer binnen aanvaardbare termijnen kan worden betaald. Feitelijk zijn er dan nog twee mogelijkheden: een sanering of een faillissement. Een faillissement kan immers logischerwijs het gevolg zijn van de invordering van belastingschulden. Bij een sanering van de belastingschuld wordt de schuld feitelijk afgekocht tegen een percentage middels een betaling ineens. De Belastingdienst heeft specifieke regels opgesteld waaruit volgt onder welke voorwaarden ingestemd kan worden met een saneringsvoorstel van de belastingschulden waardoor er niet langer sprake is van invordering van belastingschulden. Een belangrijk uitgangspunt is dat alleen ingestemd kan worden met een sanering van belastingschulden in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en indien geen mogelijkheden bestaan om derden aansprakelijk te stellen. Een andere belangrijke voorwaarde van de Belastingdienst voor medewerking aan een sanering is dat de Belastingdienst het dubbele percentage ontvangt ten opzichte van de uitkering aan de overige schuldeisers. Tijdens de behandeling van het verzoek wordt de invordering van belastingschulden in beginsel opgeschort. Lees verder over de mogelijkheden om als ondernemer uw belastingschuld te saneren.

Belastingdienst vraagt faillissement aan

Als de ontvanger van de Belastingdienst bij de invordering van belastingschulden onvoldoende mogelijkheden heeft kan hij overgaan tot de aanvraag van het faillissement. U kunt contact opnemen met SVZ advocaten indien de Belastingdienst het faillissement aanvraagt van uw onderneming. Bij de invordering van belastingschulden kan de Belastingdienst, net zoals iedere andere schuldeiser, het faillissement van uw onderneming aanvragen. Bij de invordering van belastingschulden en bij een faillissementsaanvraag moet de Belastingdienst voldoen aan de instructies zoals opgenomen in de Leidraad Invordering 2008. Dit betekent onder meer dat de Belastingdienst een redelijk belang moet hebben bij de aanvraag van het faillissement en dat de betalingsonmacht van de onderneming niet van tijdelijke aard mag zijn. Als ondernemer kunt u zich met verschillende argumenten verweren tegen een onvoldoende voorbereide faillissementsaanvraag door de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag door de Belastingdienst.

Lees meer over Fiscaal recht:

Meer lezen