slide-svz-touwtrekken

Echtscheiding en onderneming

De advocaten van SVZ advocaten hebben financiële en fiscale kennis en kunnen u uitstekend bijstaan bij een echtscheiding met een onderneming. SVZ advocaten staat ondernemers bij  als het aankomt op scheidingen en overige familierechtelijke zaken. Vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis staan wij ondernemers bij in zaken op het gebied van het familierecht waarbij een bedrijf betrokken is. SVZ advocaten richt zich met name op alle financiële en fiscale aspecten die spelen binnen het familierecht en meer specifiek bij en na afloop van echtscheidingen. Zo procederen wij in alimentatiezaken waarbij het gaat om het vaststellen van de hoogte van het inkomen van de ondernemer voor de alimentatie. Binnen het rechtsgebied familierecht voor ondernemers voeren wij namens ondernemers procedures om alimentatie te laten verminderen indien de bedrijfsresultaten verminderen of indien de ex-partner onvoldoende inspanningen verricht om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Advocaat echtscheiding en onderneming

Een advocaat die gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht en kennis heeft van ondernemingen kan voor u het verschil maken tijdens uw echtscheidingsprocedure. Bij een echtscheiding met een bedrijf zal soms de waarde van een onderneming in de verdeling of verrekening betrokken worden. Vanwege onze fiscale en cijfermatige kennis kunnen wij adviseren over de waarde van de onderneming en de jaarcijfers van een eenmanszaak of B.V. interpreteren en analyseren. Binnen het rechtsgebied familierecht voor ondernemers adviseren wij verder over vergoedingsvorderingen en de vaak complexe financiële afwikkeling van een echtscheiding. Ook adviseren wij over andere financiële aspecten bij echtscheiding zoals de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding. Daarnaast adviseren wij ondernemers over de fiscale gevolgen van een echtscheiding. Ex-partners van ondernemers kunnen zich ook tot SVZ advocaten wenden. Daarnaast kunnen wij u adviseren over huwelijksvermogensrecht waaronder het vanaf 2018 gewijzigde stelsel van gemeenschap van goederen.

Bent u op zoek naar een advocaat uit Haarlem voor uw echtscheiding? Neem dan contact op met SVZ advocaten uit Haarlem.

Advocaat alimentatie en onderneming

SVZ advocaten staat ondernemers en ex-partners van ondernemers bij in zaken op het gebied van het familierecht. Daarbij kunnen wij voor ondernemers en ex-partners van ondernemers het verschil maken bij alimentatiegeschillen. Voor de vaststelling van alimentatie dient een draagkrachtberekening, een behoefteberekening en een berekening van de behoeftigheid vastgesteld te worden volgens de wetgeving, rechtspraak en alimentatierichtlijnen. Vanwege onze expertise van het familierecht voor ondernemers kan SVZ advocaten deze berekeningen uitstekend uitwerken en analyseren welk inkomen een ondernemer redelijkerwijs kan verwerven en welke draagkrachtruimte daaruit volgt om partneralimentatie te voldoen. We houden daarbij rekening met de mogelijke fiscale gevolgen en de bedrijfseconomische situatie van de onderneming. Ook adviseren wij over de mogelijke aftrekposten in de alimentatieberekening (denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenvoorziening). Indien wij ondernemers bijstaan zullen wij de zaak in nauw overleg met de betrokken accountant of boekhouder oppakken. In een procedure is het van belang dat op de juiste wijze inzage wordt gegeven in de bedrijfsresultaten en de vrij beschikbare kasstromen van de onderneming. Tevens is van belang dat de juiste prognoses van de onderneming worden opgesteld. Bij financiële problemen van de ondernemer kan SVZ advocaten een spoedprocedure starten bij de rechtbank om de alimentatie op korte termijn te laten verminderen of betalingsverplichting te laten schorsen.

Verdiencapaciteit ex-partner in alimentatiezaken

Bij een echtscheiding met een eenmanszaak, vof, maatschap of B.V. is een deskundige advocaat van groot belang. Het is bijvoorbeeld van belang om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van behoeftigheid aan partneralimentatie bij de ex-partner. Daarbij is tegenwoordig een belangrijk uitgangspunt dat de ex-partner zoveel als mogelijk in het eigen levensonderhoud dient te voorzien en zich hiervoor actief dient in te spannen. Alleen indien aan deze voorwaarde is voldaan en er toch nog onvoldoende inkomsten bestaan om in het eigen levensonderhoud te voorzien kan aanspraak gemaakt worden op partneralimentatie. De afdeling familierecht voor ondernemers bij SVZ advocaten kan toetsen in hoeverre juridisch gezien sprake is van behoeftigheid en namens u het standpunt innemen dat de ex-partner voor een belangrijk deel in het eigen levensonderhoud zou moeten kunnen voorzien. Ook kan informatie bij de ex-partner worden opgevraagd over verrichte inspanningen om eigen inkomsten te verwerven. Uit de jurisprudentie volgt een verplichting om deze informatie ook daadwerkelijk te verstrekken indien hier in redelijkheid om gevraagd wordt. SVZ advocaten staat ondernemers met raad en daad bij in geschillen over de hoogte van de partneralimentatie.

Advies verdeling en verrekening bij echtscheiding

De waarde van een onderneming dient in bepaalde gevallen getoetst te worden bij de echtscheiding. Afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en de periode waarin het huwelijk is voltrokken kan de waarde van een bedrijf in de verrekening betrokken moeten worden bij een echtscheiding. SVZ advocaten analyseert de waarde van de onderneming aan de hand van beschikbare financiële stukken, jaarrekeningen, prognoses en belastingaangiften. Binnen het vakgebied familierecht voor ondernemers kunnen wij adviseren over financiële geschillen bij de afwikkeling van een echtscheiding. Daarbij kan gedacht worden aan ontstane vergoedingsvorderingen, de uitwerking van verrekenbedingen, de waardering van ondernemingen en het in kaart brengen van mogelijke fiscale claims die eveneens van belang kunnen zijn. De afdeling familierecht voor ondernemers van SVZ advocaten heeft bij een echtscheiding bijvoorbeeld oog voor de fiscale gevolgen van rekening-courant schulden, stamrechtvoorzieningen en lijfrenteverplichtingen. Neem bij geschillen binnen het familierecht contact op met SVZ advocaten.

Advies echtscheiding ondernemer

De echtscheiding van een ondernemer of de partner van een onderneming dient geformaliseerd te worden door een procedure bij de rechtbank. Hetzelfde geldt voor andere zaken zoals alimentatie, verdeling van goederen en de afwikkeling van lijfrentes, vorderingen en schulden. SVZ advocaten kan diverse procedures voeren op het gebied van het familierecht voor ondernemers. Zo kunnen wij een procedure voorlopige voorzieningen voeren binnen het familierecht. In procedures voorlopige voorzieningen binnen het familierecht worden door de rechtbank voorlopige beslissingen genomen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Zo kan een voorlopige kinder- en partneralimentatie worden vastgesteld en kan worden bepaald welke partij in de echtelijke woning mag blijven wonen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Binnen het werkgebied familierecht voor ondernemers kunnen wij verder een verzoekschrift of verweerschrift indienen bij de rechtbank waarbij de rechtbank gevraagd wordt de echtscheiding uit te spreken en de vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding te bepalen. Onze specialisten binnen het werkgebied familierecht voor ondernemers hebben ervaring op het gebied van het procesrecht en kunnen ook in een procedure uw belangen optimaal behartigen. Indien mogelijk is het binnen het familierecht wenselijk dat een regeling in overleg tot stand komt. In dat geval kunnen de afspraken over de echtscheiding worden vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Ook deze stukken worden naar de rechtbank gestuurd en maken onderdeel uit van de uiteindelijke uitspraak (beschikking) van de rechtbank. Indien een regeling in overleg mogelijk is hoeft in de meeste gevallen geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats te vinden. SVZ advocaten is op de hoogte van de regels van het procesrecht binnen het vakgebied familierecht voor ondernemers.

Financiële geschillen binnen het familierecht

SVZ advocaten kan daarnaast andere procedures voeren op het gebied van familierecht voor ondernemers. Wellicht wilt u procederen over een vergoedingsvordering of over andere financiële geschillen van familierechtelijke aard. SVZ advocaten kan u adviseren over de mogelijkheden en de juiste route binnen het procesrecht. In bepaalde zaken dient een procedure met een dagvaarding ingeleid te worden. In alimentatiezaken kunnen wij een verzoekschrift indienen tot wijziging van de alimentatie. Indien noodzakelijk kan door de afdeling familierecht voor ondernemers van SVZ advocaten een spoedprocedure gestart worden waardoor de ondernemer op korte termijn bevrijd kan worden van de (te hoge) verplichting om alimentatie te betalen.

Meer lezen