calculator

Waardering onderneming bij echtscheiding

Bij veel echtscheidingen is de methode van waardering van de onderneming en daarbij toegepaste uitgangspunten voor de ondernemer van groot belang. Het kan zijn dat de waarde van de onderneming op grond van de huwelijkse voorwaarden in de verrekening betrokken dient te worden of dat de onderneming in een (beperkte) gemeenschap van goederen valt. SVZ advocaten kan ondernemers bijstaan bij geschillen over de waardering van de onderneming bij echtscheiding. SVZ advocaten heeft de nodige cijfermatige en fiscale kennis en kan daardoor uitstekend onderhandelen over de waardering van een onderneming bij echtscheiding. In procedures bij de rechtbank kan SVZ advocaten samen met uw boekhouder of accountant een standpunt innemen over waardering van de onderneming bij echtscheiding. Indien in de procedure bij de rechtbank een deskundige wordt aangesteld kan SVZ advocaten toetsen of de waarderingsmethode en de gehanteerde uitganspunten juist zijn voor de waardering van de onderneming in uw specifieke geval.

Methoden van waardering onderneming bij echtscheiding

Het uitgangspunt bij de waardering van de onderneming bij echtscheiding is dat de waarde in het economisch verkeer van de onderneming dient te worden bepaald. Dit is de waarde die een onafhankelijke derde zou willen betalen voor de onderneming. Er bestaan verschillende methoden om de waarde van een onderneming bij echtscheiding te berekenen. Afhankelijk van de complexiteit van de bestaande geschillen, de kosten van de methode en de verwachte uitkomsten hiervan kan worden gekozen voor een bepaalde waarderingsmethode.

Intrinsieke waarderingsmethode bij echtscheiding

Bij kleinere ondernemingen wordt om pragmatische redenen veelal gewaardeerd aan de hand van de activa en passiva zoals deze zijn opgenomen in jaarrekening. Eventueel worden daarop correcties toegepast, bijvoorbeeld indien om fiscale redenen al veel is afgeschreven op vermogensbestanddelen. Zoveel als mogelijk wordt gekeken naar de werkelijke waarde in het economisch verkeer van de activa en passiva. Deze waarderingsmethode wordt de intrinsieke waarderingsmethode genoemd. Voor de waardering van een onderneming bij echtscheiding bestaan echter methodes die meer recht doen aan de werkelijke waarde van de onderneming.

Rentabiliteitswaardering bij echtscheiding

Zo kan bij iets complexere ondernemingen aan de hand van de in het verleden genoten winsten de waarde berekend worden. Dit wordt wel de rentabiliteitswaarde van de onderneming genoemd. Deze methode om de waarde van de onderneming te berekenen is gebaseerd op winsten uit het (recente) verleden die als uitgangspunt worden genomen voor de toekomstige winsten. Niet altijd geven de winsten uit het verleden echter een goed beeld van de toekomst. Daarnaast zijn de winsten uit het verleden wellicht beïnvloed door onzakelijke transacties. Gedacht kan worden aan een te hoge managementfee die is uitgekeerd aan een bestuurder of gelieerde vennootschap. De methode van waardering van de onderneming bij echtscheiding waarbij de rentabiliteitswaarde van de onderneming wordt berekend kan afdoende zijn maar dient in specifieke gevallen kritisch geanalyseerd te worden.

Discounted Cashflow methode bij echtscheiding

Steeds vaker wordt voor de waardering van de onderneming bij echtscheiding gebruik gemaakt van de Discounted Cashflow methode. Bij de toepassing van deze methode kan maatwerk worden geleverd waarbij de waarde wordt berekend aan de hand van de toekomstige vrije kasstromen. Het verleden is dan niet langer doorslaggevend bij de waardering van de onderneming bij echtscheiding. De toekomstige kasstromen worden gewaardeerd en contant gemaakt. Dit betekent dat de kasstromen worden omgerekend naar de huidige waarde door te berekenen welke gemaakt moeten worden om die kasstromen te verdienen. Het verschil tussen de waardering volgens de Dicounted Cashflow methode en waardering van de intrinsieke waarde wordt ook wel goodwill genoemd.

Indien al vaststaat dat een onderneming gestaakt wordt zal een waardering aan de hand van de liquiditeitswaarde voor de hand liggen. Het gaat dan om de geschatte verkoopwaarde van de afzonderlijke activa als gevolg liquidatie. SVZ advocaten kan u adviseren over de juiste waarderingsmethode en kritisch meekijken indien een deskundige wordt ingeschakeld om de waarde bepalen.

Hoogste waardering of redelijke prijs?

In de praktijk dient rekening gehouden te worden met de continuïteit van de onderneming en de problemen die kunnen ontstaan indien de onderneming voor een te hoog bedrag wordt gewaardeerd. Daarbij komt dat van de ondernemer veelal ook verwacht wordt dat hij of zij partneralimentatie voldoet vanuit de inkomsten uit dezelfde onderneming. In veel gevallen dreigt daarom een dubbeltelling waarbij de kasstromen van de onderneming zowel bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding als de bepaling van de alimentatie worden meegenomen. Dit is echter onjuist en de specialisten van SVZ advocaten kunnen hierop toezien en hierover een standpunt innemen in het belang van de ondernemer. Ook tijdens de onderhandelingen is het van belang dat wordt gewezen op het voortbestaan van de onderneming. SVZ advocaten kan samen met uw accountant of boekhouder een waardering van de onderneming opstellen die tijdens de onderhandelingen of in de procedure kan worden gebruikt.

Hoe gaan rechters om met waarderingen van ondernemingen

De rechter heeft een grote mate van vrijheid om de waarde van de onderneming te bepalen. In de praktijk worden bij kleinere en minder complexe ondernemingen aangesloten bij het eigen vermogen uit de jaarrekening, met wellicht enkele correcties. De rechter kan in dat geval bepalen wat een redelijke prijs is van de onderneming bij echtscheiding. Veel hangt echter af van de wijze waarop geprocedeerd wordt en de standpunten die door partijen in de procedure worden ingenomen. Indien het standpunt van de ondernemer niet voldoende inhoudelijk wordt betwist kan het standpunt van de ondernemer worden overgenomen. Daarom is het belangrijk om in een procedure waarbij een geschil bestaat over de waardering van een onderneming bij echtscheiding zelf een goed onderbouwd standpunt in te nemen. Dit standpunt kan onderbouwd worden met financiële stukken zoals jaarrekeningen, kasstroomoverzichten en prognoses. Tevens kunnen toelichtingen en verklaringen van de boekhouder of accountant worden bijgevoegd.

In veel gevallen acht de rechtbank het niet wenselijk dat een deskundige wordt benoemd omdat hieraan hoge kosten zijn verbonden. Ook kan de rechter aansturen op een regeling in overleg waarbij partijen zich ieder laten bijstaan door een financieel deskundige. Indien partijen er niet uitkomen en de waardering van de onderneming bij echtscheiding niet eenvoudig is zal de rechtbank een deskundige benoemen. SVZ advocaten staat ondernemers ook in gerechtelijke procedures bij indien geschillen bestaan over de waardering van de onderneming bij echtscheiding.

Lees meer over: