Haarlem

Voorwaarden

Algemene voorwaarden SVZ Advocaten 

SVZ advocaten (SVZ) is een maatschap naar Nederlands recht. SVZ is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 77943228. 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die SVZ en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. Niet alleen SVZ, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Opdracht 

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SVZ is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. Uitsluitend SVZ zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die SVZ voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan SVZ verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aan de maatschap verbonden is als de advocaat die in dienst van SVZ is, handelt uitsluitend namens SVZ. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van SVZ van toepassing. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. 

Derden 

SVZ is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. SVZ en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.  

Bescheiden en stukken 

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die SVZ naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SVZ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd. 

Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van SVZ en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SVZ in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van SVZ en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,– per opdracht of indien het door SVZ voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium. 

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens SVZ en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt. 

Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van SVZ, vrijwaart de opdrachtgever SVZ en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht. 

Honorarium 

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van SVZ berekend op basis van een door SVZ vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met BTW. SVZ is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met SVZ gesloten zijn.  

SVZ brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarderskosten en overige verschotten) bij de opdrachtgever in rekening. 

Indien SVZ met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is SVZ gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.  

SVZ hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is SVZ gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. 

Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast. 

Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is SVZ gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. 

De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de facturen van SVZ op te schorten of de facturen te betalen door middel van verrekening. 

Bewaartermijn 

SVZ is gerechtigd zaakdossiers na verloop van 7 jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen. 

Gegevens 

Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van SVZ.  

SVZ neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. SVZ is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens. 

Overmacht 

Als SVZ de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat SVZ tot enige schadevergoeding is gehouden.   

WWFT 

SVZ is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij bepaalde opdrachten gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. 

Geschillen, toepasselijk recht en taal 

Op alle tussen SVZ als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de Klachtenregeling van SVZ van toepassing.  Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van SVZ, inclusief declaratiegeschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De rechter van het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem is uitsluitend bevoegd, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat SVZ zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet. 

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SVZ is Nederlands recht van toepassing.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In geval van geschil over de inhoud zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

 

versie: mei 2020