Fiscaal strafrecht

SVZ advocaten is gespecialiseerd in het financieel en fiscaal strafrecht. In dat kader staan wij onze cliënten bij als het gaat om een verdenking van financiële en fiscale fraude en overige vermogensdelicten.

Zoekt u een advocaat strafrecht? Bent u aangehouden? Heeft u een dagvaarding ontvangen? Bent u opgeroepen voor verhoor? Bent u verdachte in een strafrechtelijk onderzoek? Dit zijn allemaal situaties waarin u er goed aan doet om direct een strafrechtadvocaat te raadplegen en u professioneel te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Neem direct en vrijblijvend contact op met SVZ advocaten voor meer informatie en een kennismakingsgesprek.

SVZ advocaten combineert kennis van het strafrecht met financiële en fiscale kennis. Als burger maar ook als ondernemer bent u gebonden aan de wet, daar komen ook financiële en fiscale regelgeving bij kijken. Overtreding hiervan kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en/of strafrechtelijke vervolging. U belandt dan in een traject waarin u de spelregels niet kent, maar waarbij er voor u grote belangen op het spel staan. De consequenties kunnen bijvoorbeeld zijn dat er een boete wordt opgelegd of dat er een gevangenisstraf wordt opgelegd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor uw privéleven en/of uw onderneming.

De advocaten van SVZ advocaten staan u graag bij in dit traject, wij adviseren u en procederen, waarbij uw belang voorop staat. Bij SVZ advocaten werken ervaren procesadvocaten. Uiteraard zullen wij er echter alles aan doen om een procedure voor u te voorkomen en te zoeken naar een zo gunstig mogelijke oplossing.

SVZ advocaten is onder andere gespecialiseerd in de volgende strafrechtelijke procedures:

Fraude

Fraude is een verzamelbegrip en omvat een veelvoud aan strafbare gedragingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplichting, verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte, omkoping/corruptie, hypotheekfraude, faillissementsfraude.

Bij fraude gaat het om een gedragingen waarbij in strijd met de wet wordt gehandeld en zaken op een andere manier worden voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid zijn. Het doel van de pleger bij het geven van deze onjuiste voorstelling van zaken is om zichzelf of een ander te bevoordelen. Neem contact op met SVZ advocaten indien u op zoek bent naar een advocaat bij verdenking van fraude.

Belastingfraude

Onder belastingfraude of fiscale fraude vallen meerdere strafbare fiscale delicten. Het gaat bijvoorbeeld om het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte en het opzettelijk niet of niet tijdig doen van een belastingaangifte.

Indien u verdachte bent van belastingfraude, dan is dit een ernstig feit. U moet er daarbij op bedacht zijn dat dit tot een strafzaak kan leiden. Het is daarom van groot belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat met fiscale kennis.

Is er sprake van belastingfraude in enige vorm en wilt u strafrechtelijke vervolging voorkomen? Met SVZ advocaten kunt u onder volledige geheimhouding de eventuele mogelijkheden bespreken om vrijwillig in te keren om zodoende strafrechtelijke vervolging te voorkomen.

FIOD zaken

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst in Nederland. De FIOD is belast met de opsporing van financiële fraude en van belastingfraude.

Bij een inval door de FIOD komt het vaak voor dat onaangekondigd wordt ingevallen door de FIOD. Daarbij kunt u worden aangehouden als verdachte. Ook kan de FIOD uw huis en/of bedrijf volledig doorzoeken (ondersteboven keren). Dit kan zeer ingrijpend zijn voor u, uw gezien/familie, uw medewerkers en omgeving. Het is voor uw rechtspositie van groot belang dat u in een dergelijk geval direct contact opneemt met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat met fiscale en financiële kennis.

Ontnemingszaken (onrechtmatig verkregen voordeel)

Wanneer het vermoeden bestaat dat u financieel voordeel heeft gehad bij het strafbare feit, dan kan er een ontnemingsprocedure worden gestart. Dit wordt ook wel ontneming van onrechtmatig verkregen voordeel genoemd. Dit kan verstrekkende financiële gevolgen voor u hebben.

In dergelijke procedures hoeft het Openbaar Ministerie niet aan te tonen uit welk specifiek strafrechtelijk feit het onrechtmatig verkregen voordeel is verkregen. Het Openbaar Ministerie hoeft slechts aan te tonen dat sprake is van onrechtmatig verkregen voordeel. Hiervoor worden door het Openbaar Ministerie vaak algemene rekenmethodes gebruikt. Het is belangrijk om hier scherp op te zijn, aangezien dit verstrekkende financiële gevolgen kan hebben. SVZ advocaten kan u hierin bijstaan.

Beslaglegging OM

In bijvoorbeeld grote fraudezaken, wordt vaak de administratie in beslag genomen. Dit wordt gebruikt om de verdenking verder te onderzoeken en kan later als bewijs dienen. Indien er beslag gelegd wordt op vermogen en/of de administratie kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Dit kan ertoe leiden dat de bedrijfsvoering stil komt te liggen of dat zakelijk dan wel privé betalingen niet meer kunnen worden verricht. De (financiële) gevolgen kunnen enorm zijn.

Daarnaast kan er in het begin van de procedure beslag worden gelegd op zaken van waarde, ter zekerheidsstelling dat eventueel wederrechtelijk verkregen voordeel in een later stadium kan worden verhaald.

SVZ advocaten kan u hierover adviseren en kan u hierin bijstaan. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij het Openbaar Ministerie om het beslag op te heffen. Dit kan via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. De gespecialiseerde strafrechtadvocaten van SVZ advocaten kunnen u hierin bijstaan. Het is van belang om snel en adequaat te handelen om (vervolg) schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijstand bij verhoor OM of FIOD

Het is van groot belang om goed voorbereid te zijn op een verhoor bij de politie, de FIOD of een andere opsporingsautoriteit. De gespecialiseerde strafrechtadvocaten van SVZ advocaten kunnen u hierin bijstaan.

Indien u wordt verhoord en er is geen advocaat aanwezig, is het van belang dat u direct verzoekt om uw advocaat te mogen spreken. U heeft immers altijd recht op bijstand van een advocaat voorafgaande aan het verhoor en tijdens het verhoor.