belastingcontrole

Verjaring van belastingschulden

De verjaring van belastingschulden is mogelijk na verloop van tijd. Na het verjaren van de belastingschuld kan de Belastingdienst de betreffende aanslag niet langer invorderen. Op uw verzoek kan een advocaat fiscaal recht van SVZ advocaten u adviseren over de mogelijke verjaring van een belastingschuld. Neem direct contact op via [email protected] voor meer informatie of een geheel vrijblijvende bespreking.

Termijn verjaring belastingschuld

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet bevatten regels over de termijn van verjaring. De verjaringstermijn start op het moment dat de betalingstermijn is verstreken. De betalingstermijn is opgenomen in de belastingaanslag. Op grond van artikel 4:104 lid 1 AWB  geldt dat vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken de belastingschulden in beginsel verjaard zijn. Dit betekent dat de aanslag niet meer ingevorderd mag worden. Het is voor de Belastingdienst daarna niet meer mogelijk om rechtsgeldig aanmaningen te versturen, beslag te leggen of belastingteruggaven te verrekenen met de verjaarde belastingschuld.

Doet u toch een betaling op een verjaarde aanslag? Dan geldt deze betaling niet als onverschuldigd omdat ook na de verjaring nog een ‘natuurlijke verbintenis’ blijft bestaan. Het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren indien een belastingschuld wellicht verjaard kan zijn.

Stuiting van de verjaring belastingschuld

Het is echter niet zo dat iedere belastingschuld die volgt uit een belastingaanslag die ouder is dan vijf jaar ook verjaard is. Net zoals dat geldt in het privaatrecht kan de verjaring van belastingschulden gestuit worden. In de meeste gevallen laat de Belastingdienst belastingschulden niet verjaren en worden de termijnen geautomatiseerd goed in de gaten gehouden. Uit artikel 4:110 AWB volgt dat na stuiting weer een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen.

Een specifieke regeling geldt voor de periode dat (officieel) uitstel van betaling is gegeven door de Belastingdienst. In deze periode loopt de verjaringstermijn niet door en wordt deze dus opgeschort. Indien de Belastingdienst alleen stil zit en niet invordert, maar geen formeel uitstel van betaling heeft gegeven loopt de verjaringstermijn gewoon door.

Ook op verschillende andere wijzen kan de verjaring van een belastingschuld gestuit worden door de Belastingdienst. Het instellen van een daad van rechtsvervolging en de erkenning door de belastingplichtige van het recht van de Belastingdienst gelden bijvoorbeeld als stuiting. Ook het versturen van een aanmaning, een beschikking verrekening, een dwangbevel en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel (bijvoorbeeld executieverkoop) leiden op grond van artikel 4:106 AWB tot stuiting van de verjaring. Ook een gewone ingebrekestelling stuit de verjaring op grond van artikel 27 Invorderingswet.

Is een derde aansprakelijk gesteld? Dan geldt een specifieke regeling voor de verjaring.

Advies SVZ advocaten

Op uw verzoek kan een fiscaal advocaat van SVZ advocaten u adviseren over de mogelijke verjaring van belastingschulden. SVZ advocaten krijgt veel verzoeken over de verjaring van belastingschulden. Daarom neemt SVZ advocaten alleen dossiers in behandeling waarbij het gaat om aanslagen van enige omvang, waarbij alle informatie kan worden verstrekt en er een reële kans van slagen bestaat.  Bij het geven van het advies zal altijd het voorbehoud worden gemaakt dat het advies is gebaseerd op de gegevens die u heeft verstrekt. Tenminste moeten de volgende gegevens verstrekt worden.

  • Aanslag met dagtekening;
  • Alle brieven, beschikkingen, mededelingen of andere schriftelijke documenten van de Belastingdienst waarop het aanslagnummer is vermeld;
  • Informatie over betalingsregelingen en gegeven uitstel van betaling;
  • Informatie over mogelijke periode van faillissement;
  • Aanmaningen, dwangbevelen, exploten en andere documenten inzake de invordering van de belastingaanslag;
  • Overzicht van de verrichte betalingen en uitgevoerde verrekeningen met betrekking tot de betreffende aanslag.

Zijn uw belastingschulden niet verjaard? Wellicht kan SVZ advocaten namens u een verzoek tot kwijtschelding of sanering van de belastingschuld indienen bij de Belastingdienst. In bepaalde gevallen is ook de inhoudelijke betwisting van oude aanslagen nog mogelijk.

Neem contact op met SVZ advocaten voor meer informatie over de mogelijke verjaring van uw belastingschuld.