cijfers

Advocaat bij verdenking btw-fraude

Op het moment dat de Belastingdienst een onderzoek instelt naar btw-fraude bij uw onderneming is het belangrijk om tijdig deskundig advies in te winnen. SVZ advocaten heeft kennis van het belastingrecht en het fiscale procesrecht (waaronder de regels inzake bewijslastverdeling). Wij kunnen u bijstaan bij het samenstellen van een dossier, het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Ook indien u te maken krijgt met problematische btw schulden kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden en het beperken van fiscale risico’s (betalingsregeling, sanering, faillissement en/of de risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid).

Vermoeden van schijnhandeling

De Belastingdienst kan bijvoorbeeld stellen dat sprake is van een schijnhandeling. Voor de heffing van btw, en het aftrekrecht, moeten prestaties daadwerkelijk worden verricht. Indien er in werkelijkheid geen prestatie heeft plaatsgevonden maar wel een factuur is opgesteld om btw voordeel te bereiken, is sprake van btw fraude. Het kan echter ook voorkomen dat wel degelijk een prestatie is verricht, maar dat dit lastig is om aan te tonen. In andere gevallen kan de Belastingdienst stellen dat de waarde van goederen veel lager is terwijl slechts met als doel belastingvoordeel te verkrijgen een andere waarde is toegepast. SVZ advocaten staat u graag terzijde bij het samenstellen van een dossier, het voeren van onderhandelingen en/of het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Niet indienen van aangifte of indienen foutieve aangifte btw

De btw is een aangiftebelasting waardoor de ondernemer op eigen initiatief aangifte moet doen en het berekende belastingbedrag moet betalen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn. Indien de aangifte toch onjuist is en te weinig belasting is aangegeven of betaald, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en boete opleggen. Er kunnen veel verschillende oorzaken bestaan van de foutieve aangiften.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Financiële problemen waardoor bewust een foutieve aangifte is ingediend;
  • Foutieve advisering door een boekhouder/accountant;
  • Achterstanden in de administratie.

Over de hoogte van boete kunnen geschillen ontstaan met de Belastingdienst. De specifieke omstandigheden van het geval zijn daarbij van groot belang. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het maken van bezwaar tegen een belastingboete bij het vermoeden van btw-fraude. Een fiscaal advocaat van SVZ advocaten kan u daarnaast bijstaan bij het voeren van onderhandelingen over de afwikkeling van btw-schulden. Een belastingboete kan daarnaast in bepaalde gevallen voorkomen of beperkt worden door op eigen initiatief een suppletieaangifte (een herstelaangifte) in te dienen.

Gebrekkige of valse facturen

De verdenking van btw fraude kan ook zien op gebrekkige of foutieve facturen. Bij gebreken in facturen kan de Belastingdienst het recht op aftrek weigeren. Indien aangetoond kan worden dat aan de materiële voorwaarden voor aftrek van btw is voldaan, kan onder voorwaarden toch aanspraak gemaakt worden op de aftrek btw. In bepaalde gevallen zal de Belastingdienst de factuur als ‘vals’ bestempelen. De term ‘valse factuur’ brengt mee dat de Belastingdienst uitgaat van bewuste fraude (met grote risico’s op naheffing, boetes en aansprakelijkheid). Hiervan kan sprake zijn als de omschrijving op de factuur niet klopt met de werkelijkheid. De factuur kan bijvoorbeeld opgesteld zijn door een derde, zonder medeweten van uw onderneming, met als doel van deze derde om aanspraak te kunnen maken op de aftrek van btw. Uw onderneming kan dan te maken krijgen met een naheffing door de Belastingdienst waarbij hoge boetes opgelegd kunnen worden. Het is belangrijk hiertegen tijdig bezwaar te maken. Ook kan het zijn dat de factuur niet overeenstemt met de daadwerkelijk verrichte diensten of leveringen. Hierdoor kan bijvoorbeeld het btw-percentage onjuist zijn. Het stempel van fraude is niet altijd juist. In bepaalde gevallen is geen sprake van opzet maar is de werkelijkheid genuanceerder. Daarnaast kunt u als ondernemer ook het slachtoffer zijn van opzettelijke fraude door een derde. Neem contact op met SVZ advocaten indien de Belastingdienst van mening is dat u gebruik heeft gemaakt van ‘valse facturen’.