verzet tegen dwangbevel

Uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden

Uitstel belastingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis in 2020 zijn de formaliteiten versoepeld voor ondernemers die rechtstreeks geraakt zijn door de coronacrisis.  Ook worden belastingschulden niet of nauwelijks ingevorderd door de belastingdeurwaarder.  Het is van belang om inzicht te houden in het bestaan en de omvang van een belastingschuld. Naar verwachting zullen ondernemers in de zomer van 2021 een voorstel krijgen inzake de terugbetaling van belastingschulden. Het is belangrijk om dit voorstel goed te beoordelen en een tegenvoorstel te verrichten indien de lasten te zwaar zijn voor de onderneming.

Ook is mogelijk om een voorstel te doen aan de Belastingdienst om belastingschuld af te kopen of te sanering.

Advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met SVZ advocaten.

Normaal uitstelbeleid (voor corona)

Uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden kan grote schade voor de onderneming voorkomen. In het geval een belastingschuld niet binnen de reguliere termijnen betaald kan worden volgt in beginsel invordering door de Belastingdienst. De gevolgen hiervan kunnen zeer groot zijn. Zo kan er beslag gelegd worden of het faillissement van de onderneming aangevraagd worden. Uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden is alleen mogelijk indien tijdig een verzoek tot uitstel van betaling wordt ingediend.

Op grond van artikel 25 lid 1 Invorderingswet kan de ontvanger van de Belastingdienst een afspraak maken over uitgestelde betaling. Daarbij kan de Belastingdienst aanvullende voorwaarden stellen. Een verzoek tot uitstel is met name wenselijk indien de belastingaanslag wordt betwist, er tijdelijke betalingsproblemen bestaan of op korte termijn een belastingteruggave verwacht wordt.

Formaliteiten verzoek uitstel van betaling

Bij het indienen van een verzoek tot uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden zullen een aantal formaliteiten in acht genomen moeten worden. De belastingplichtige dient een schriftelijk verzoek in te dienen om uitstel van betaling aan te vragen. Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van specifieke formulieren. Er dienen de nodige bijlagen meegestuurd te worden waaruit de financiële situatie van de aanvrager blijkt. Tevens is een goede motivering van het verzoek, met een verwijzing naar de betreffende regels uit de Leidraad Invordering, van belang. Uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden is een regeling met veel formaliteiten. Neem daarom contact op met SVZ advocaten indien u bijstand nodig hebt bij de procedure van uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden.

Tijden de behandeling van het verzoek tot uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden dient uitstel van betaling verleend te worden. Het verzoek zelf levert dus al uitstel van op.

Een bezwaarschrift tegen een aanslag wordt ook als verzoek tot uitstel van betaling aangemerkt. Dit geldt overigens alleen voor het gedeelte van de aanslag dat daadwerkelijk betwist wordt. Het is daarom belangrijk om in het bezwaarschrift te specificeren welk deel van de aanslag wordt betwist en zekerheidshalve hierbij expliciet om uitstel van betaling te vragen. Tijdens bezwaar- en beroepsprocedures over belastingaanslagen dient uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden te worden toegepast.

Beoordeling uitstel van belastingen

De Belastingdienst zal bij de beoordeling van het verzoek om uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van belang het fiscale verleden van de belastingplichtige, de aard van de belastingschuld, de aanwezigheid van vermogen en de levensvatbaarheid van de onderneming. Het beleid is voor particulieren soepeler dan voor ondernemers. Het verzoek tot uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden dient dan ook goed gemotiveerd te worden.

Bij het toekennen van een regeling geldt in beginsel dat de openstaande schuld binnen 12 maanden betaald moet worden. Tevens zullen de andere fiscale verplichtingen tijdens de regeling stipt op tijd bijgehouden moeten worden. Bij de aanvraag van uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden dient met de nodige financiële stukken aangetoond te worden dat de ondernemer in staat is om de belastingschuld terug te betalen binnen de termijn van 12 maanden. Naast de beschikbare jaarrekeningen dienen prognoses opgesteld te worden en inzicht gegeven te worden in de beschikbare liquiditeiten van de onderneming. Aan ondernemers zal veelal een vorm van zekerheid gevraagd worden voordat uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld een pandrecht zijn op de debiteuren of een hypotheekrecht op een onroerende zaak (met overwaarde). Het aanbieden van een reële betalingsregeling is maatwerk. De advocaten van SVZ advocaten kunnen u specifieke bijstand verlenen bij de procedure van uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden.

Uitstel van meer dan 12 maanden nodig?

In bijzondere omstandigheden kan om uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden gevraagd worden voor een langere periode van 12 maanden of zonder het stellen van zekerheid. Uit het Invorderingsbeleid van de Belastingdienst volgt dat in beginsel een betalingsregeling van 12 maanden maximaal is. Dit betekent echter niet dat een langere periode niet mogelijk is. Uit artikel 4:84 AWB volgt dat de Belastingdienst in beginsel handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Aangezien invordering kan leiden tot het faillissement van de onderneming is het in bepaalde gevallen mogelijk dat een langere regeling tot stand. Een verzoek hiertoe dient goed gemotiveerd te worden.
Er dient een zeer goed onderbouwd voorstel ingediend te worden waarbij tevens wordt gewezen op de grote gevolgen van invordering.

Op grond van artikel 25.6.2a Leidraad Invordering zal de Belastingdienst in de volgende situaties akkoord kunnen gaan met uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden zonder enige vorm van zekerheid of voor een langere periode dan 12 maanden.

  • de oorzaak van de betalingsproblemen ligt buiten de invloed van de aanvrager (denk aan faillissement belangrijke opdrachtgever);
  • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  • die betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
  • die betalingsproblemen zullen voor een bepaald tijdstip worden opgelost;
  • er is sprake van een levensvatbare onderneming.

Voorgaande moet worden vastgesteld door een derde deskundige. SVZ advocaten kan adviseren en bijstaan bij een dergelijke bijzondere aanvraag ter verkrijging van uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden.

Tijdens de coronacrisis in 2020 is tijdelijk een vorm van bijzonder uitstel mogelijk voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. Gezien de grote omvang van deze crisis en het spoedeisende karakter kan middels een brief om 3 maanden uitstel worden gevraagd zonder dat bewijsstukken meegestuurd hoeven te worden. Voor uitstel van betaling van meer dan 3 maanden dient nog wel een een verklaring van een derde deskundige meegestuurd worden. Het tarief van de invorderingsrente en belastingrente is tijdens de coronacrisis tijdelijk verlaagd tot 0,01%.

Aanvechten afwijzing uitstel van betaling

Er bestaan diverse mogelijkheden om de afwijzing van het verzoek om uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden aan te vechten. Wordt het verzoek afgewezen door de Belastingdienst? Dan kan binnen 10 dagen administratief beroep worden ingesteld bij de directeur van de Belastingdienst tegen dit besluit. Ook tijdens de behandeling van dit administratief beroep dient de invordering opgeschort te worden. Een afwijzende beslissing van de Belastingdienst kan eveneens voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Getoetst kan daarbij worden of de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden en of de Belastingdienst in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Ook is er een mogelijkheid om de beslissing van de Belastingdienst voor te leggen aan de Nationale Ombudsman.

Daarbij zal getoetst worden of de Belastingdienst zich heeft gehouden aan de regeling uit de Invorderingswet en haar eigen beleid. Ook zal getoetst worden of de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft geschonden. SVZ advocaten kan u bijstaan bij de mogelijke procedures in het kader van het verkrijgen van uitstel van betaling voor ondernemers met belastingschulden.

Lees meer over Fiscaal recht: