books in the Library

Administratie en bewaarplicht

Op grond van de belastingwetgeving hebben ondernemers een administratie en bewaarplicht jegens de Belastingdienst. De administratie en bewaarplicht is onder andere vastgelegd in artikel 52 AWR. De administratie en bewaarplicht brengt mee dat ondernemers een goede boekhouding moeten voeren en deze ook moeten bewaren. De administratie en bewaarplicht geldt onder andere voor vennootschappen en voor privé ondernemers die winst uit onderneming genieten. In de wet is geregeld voor welke natuurlijke personen nog meer een administratie en bewaarplicht geldt. Indien u meer informatie wil ontvangen over de administratie en bewaarplicht kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.

Administratieplicht

Een ondernemer heeft een administratieplicht. Een ondernemer dient een behoorlijke administratie bij te houden. Dit brengt onder meer mee dat de administratie inzicht geeft in vermogenstoestand van de onderneming en de rechten en verplichtingen van de onderneming. Wat een behoorlijke administratie is hangt mede af van de omvang en aard van de onderneming. De administratieplicht brengt mee dat voldaan dient te worden aan de eisen van juistheid, volledigheid en controleerbaarheid. Binnen dit kader heeft de onderneming enige vrijheid bij de invulling van de administratieplicht. De administratie en de daarbij behorende boeken moeten ook op zorgvuldige wijze bewaard worden. Achtergrond van de administratieplicht is immers mede dat achteraf gecontroleerd kan worden welke belasting geheven kan worden bij de ondernemer. Een controle door de Belastingdienst moet binnen een redelijke termijn mogelijk zijn. Een ondernemer is gehouden medewerking te verlenen aan een dergelijke controle die mede ziet op de administratieplicht. Indien u als ondernemer een geschil heeft met de Belastingdienst over de administratieplicht kunt u contact opnemen met SVZ advocaten. De financieel specialisten van SVZ advocaten kunnen u adviseren over de administratieplicht en u ondersteunen bij het organiseren en opzetten van een deugdelijke administratie.

Bewaarplicht administratie

Op grond van artikel 52 lid 4 AWR dient de administratie 7 jaar te worden bewaard. Er geldt dus een wettelijke bewaarplicht van de administratie. De termijn van 7 jaar vangt aan bij het einde van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben. De bewaarplicht van de administratie geldt voor alle verzamelde gegevensdragers. Dit betekent dat op grond van de bewaarplicht van de administratie in beginsel alle stukken van de boekhouding en achterliggende documenten 7 jaar bewaard moeten worden. In bepaalde omstandigheden mogen gegevens van de ene naar de andere gegevensdrager worden overgedragen. Ook voor de bewaarplicht van de administratie geldt dat de administratie zodanig bewaard dient te worden dat deze binnen redelijke termijn gecontroleerd kan worden. Hierdoor kunnen discussies ontstaan over de vraag of de administratie digitaal aangeleverd moet worden of dat een papieren versie ook is toegestaan. Indien u een geschil heeft met de Belastingdienst over de bewaarplicht van de administratie kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.

Schending administratieplicht en bewaarplicht

Bij een schending van de administratieplicht of bewaarplicht kan de Belastingdienst niet controleren of de belastingaangifte klopt. Bij schending van de administratieplicht en bewaarplicht kan de Belastingdienst een informatiebeschikking uitreiken. Indien niet tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen een informatiebeschikking wordt de bewijslast omgekeerd en verzwaard. De Belastingdienst kan dan zelf een redelijke schatting maken van de verschuldigde belasting en hoeft niet te bewijzen dat de belastingaangifte tot een te laag bedrag van belastingheffing leidt. Dit is een uitzondering op de hoofdregel. Vervolgens dient te ondernemer te bewijzen dat de schatting van de Belastingdienst niet juist is of niet is gebaseerd op een redelijke schatting. Indien geen administratie voorhanden is kan dit zeer ingewikkeld zijn voor de ondernemer. Indien u een informatiebeschikking heeft ontvangen of een geschil heeft met de Belastingdienst over de gemaakte schatting kunt u contact opnemen met SVZ advocaten. SVZ advocaten kan uw belangen behartigen en bezwaar maken tegen de informatiebeschikking. Tevens kan SVZ advocaten u bijstaan bij het herstellen van uw administratie en indien nodig bezwaar maken tegen onredelijk hoge aanslagen van de Belastingdienst.

Lees meer over Fiscaal recht: