belastingcontrole

Belastingcontrole door de Belastingdienst

SVZ advocaten kan u bijstaan bij een belastingcontrole door de Belastingdienst. Tijdens een belastingonderzoek door de Belastingdienst kunnen veel verschillende zaken aan de orde komen. Het kan daarbij gaan over inhoudelijke punten en over formele punten. SVZ advocaten kan u adviseren en bijstaan indien de Belastingdienst tijdens een belastingcontrole informatie opvraagt of aanslagen en boetes wil opleggen. Tijdens een controle door de Belastingdienst kunnen geschillen ontstaan over informatieverplichtingen en over de verplichting van ondernemers om een deugdelijke administratie te voeren en deze te bewaren. Indien de inspecteur tijdens een belastingcontrole door de Belastingdienst van mening is dat niet wordt voldaan aan inlichtingenverplichtingen of dat de administratie niet deugdelijk of controleerbaar is kan een informatiebeschikking worden uitgereikt. Een informatiebeschikking die volgt uit een boekenonderzoek door de Belastingdienst leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast indien hiertegen niet tijdig bezwaar wordt aangetekend. Een belastingcontrole door de Belastingdienst kan tevens leiden tot navordering en naheffing van belastingaanslagen. Neem contact op met SVZ advocaten indien u wordt geconfronteerd met een belastingcontrole door de Belastingdienst.

Navordering en naheffing van belastingen na uitvoering belastingcontrole

Indien bij een belastingcontrole door de Belastingdienst geschillen ontstaan over al ingediende en afgehandelde belastingaangiften kan discussie ontstaan over de vraag of de Belastingdienst belasting kan navorderen of naheffen. De Belastingdienst kan niet zonder meer over oude jaren belasting navorderen of naheffen. De belastingcontrole door de Belastingdienst kan mede betrekking hebben op belastingjaren waarover de belastingaanslagen al zijn geformaliseerd. Ondanks de ingestelde belastingcontrole door de Belastingdienst is daarmee in beginsel het belastingjaar afgesloten. Indien uit een belastingcontrole van de Belastingdienst volgt dat de inspecteur over deze afgesloten jaren toch hogere aanslagen wil opleggen worden deze aanslagen navorderingsaanslagen genoemd. Als het gaat om aangiftebelastingen, zoals omzetbelasting, en uit de belastingcontrole door de Belastingdienst blijkt dat te weinig btw is aangegeven en afgedragen kan de Inspecteur van de Belastingdienst in bepaalde gevallen naheffingsaanslagen opleggen. In het kader van een belastingcontrole door de Belastingdienst speelt vaak de vraag of de Inspecteur bevoegd is om na te vorderen of na te heffen.

Voorwaarden navorderingsaanslag na belastingcontrole Belastingdienst

SVZ advocaten kan u adviseren en bijstaan indien de Belastingdienst na een belastingcontrole door de Belastingdienst een navorderingsaanslag wil opleggen. Een navorderingsaanslag mag alleen onder bepaalde voorwaarden worden opgelegd, ook nadat een belastingcontrole door de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. In beginsel mag een inspecteur van de Belastingdienst niet naheffen nadat een belastingaanslag al is geformaliseerd. De Belastingdienst dient immers zorgvuldig te handelen bij het opleggen van een aanslag, de beschikbare informatie te verwerken en de juistheid van fiscale stellingen te beoordelen. Daarop kan de Belastingdienst niet zomaar terugkomen. Indien uit een belastingcontrole door de Belastingdienst blijkt dat weinig belasting is aangegeven kan slechts in bijzondere gevallen een navorderingsaanslag opgelegd worden.

Het uitgangspunt is dat er sprake dient te zijn van een ‘nieuw feit’ indien de Inspecteur van de Belastingdienst een navorderingaanslag wil opleggen. Het gaat daarbij om voor de belastingheffing relevante informatie waarover de Belastingdienst niet kon beschikken bij het opleggen van de aanslag. Als gevolg van het ontbreken van deze informatie moet de aanslag te laag zijn vastgesteld. Bij een boekonderzoek door de Belastingdienst kunnen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren komen. SVZ advocaten kan u adviseren indien de Belastingdienst stelt dat er sprake is van een ‘nieuw feit’ in juridische zin. Indien informatie bijvoorbeeld is opgenomen in de belastingaangifte of vooraf is toegestuurd aan de inspecteur kan de inspecteur niet altijd stellen dat sprake is van een nieuw feit. SVZ advocaten kan u bijstaan bij mogelijke discussies over navorderingsaanslagen naar aanleiding van een belastingcontrole door de Belastingdienst.

Tijdens een belastingcontrole door de Belastingdienst kan ook blijken dat sprake is geweest van bewuste fraude. Naast het criterium van nieuw feit kan bijvoorbeeld ook in de volgende situatie een navorderingsaanslag worden opgelegd.

  • De belastingplichtige is te kwader trouw;
  • De inspecteur heeft een redelijkerwijs kenbare fout gemaakt (niet zijnde een beoordelingsfout). Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de inspecteur een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van de aanslag. Indien er meer dan 30% te weinig belasting is geheven wordt dit aangenomen.

Daarnaast gelden termijnen en mag de Belastingdienst slechts over een beperkt aantal jaren navorderen. Een navorderingsaanslag kan worden opgelegd binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin de belastingschuld is ontstaan. Bij inkomsten of vermogen uit het buitenland geldt een termijn van 12 jaar. Het herstellen van een fout in een belastingaanslag dient binnen 2 jaar plaats te vinden na het vaststellen van de aanslag. SVZ advocaten kan u bijstaan in het kader van een controle door de Belastingdienst indien de Belastingdienst wil overgaan tot het opleggen van een navorderingsaanslag.

(Redelijke) schatting omzet door Belastingdienst na belastingcontrole

Bij een belastingcontrole door de Belastingdienst kan de inspecteur het standpunt innemen dat niet voldaan is aan de administratie- en bewaarplicht of dat informatie- en inlichtingenplichten zijn geschonden. Als gevolg daarvan kan een informatiebeschikking wordt uitgereikt bij een belastingcontrole door de Belastingdienst. Indien bij een belastingcontrole door de Belastingdienst niet tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen een informatiebeschikking wordt de bewijslast omgekeerd en verzwaard. SVZ advocaten kan bij een belastingcontrole door de Belastingdienst u bijstaan bij het maken van bezwaar tegen een informatiebeschikking.

Indien de bewijslast wordt omgekeerd betekent dit concreet dat de Belastingdienst op basis van redelijke argumenten zelf een inschatting mag maken van de winst van uw onderneming. Voorkomen moet worden dat bij een onderzoek door de Belastingdienst veel te hoge schattingen worden gemaakt van uw omzet waardoor u hoge aanslagen ontvangt met wellicht aanzienlijke boetes. SVZ advocaten kan bij een belastingcontrole door de Belastingdienst namens u de gemaakte schatting door de Belastingdienst betwisten en stellen dat geen sprake is van een redelijke schatting. De Belastingdienst moet ook bij het verrichten van een schatting deze schatting op redelijke wijze onderbouwen met voldoende feitelijke stellingen en aanknopingspunten. De inspecteur mag ook na een boekenonderzoek door de Belastingdienst niet slechts speculeren. SVZ advocaten heeft ervaring met het, na een uitgevoerde controle door de Belastingdienst, in beroep en hoger beroep aanvechten van gemaakte schattingen door de Belastingdienst. Uiteraard is het daarbij zinvol om in overleg met uw adviseur en op zorgvuldige wijze informatie en stukken aan te leveren waaruit volgt dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is.

Indien na een aangekondigde belastingcontrole door de Belastingdienst blijkt dat de administratie niet deugdelijk is kan deze in bepaalde gevallen alsnog in orde worden gemaakt. Met deze nieuwe administratie kan verweer gevoerd worden tegen de schatting van de Belastingdienst. Daarnaast kunnen bankafschriften, verklaringen van werknemers en branchegegevens inzichtelijk gemaakt worden. Indien hieruit blijkt dat de schatting van de Belastingdienst redelijkerwijs niet kan kloppen is de Belastingdienst vaak bereid om aan de hand van deze objectieve gegevens de gemaakte schatting te herzien.

Belastingrecht

SVZ advocaten en belastingcontrole

SVZ advocaten begrijpt dat een belastingcontrole door de Belastingdienst grote financiële gevolgen kan hebben voor uw onderneming. Daarbij kan SVZ advocaten uw boekhouder ondersteunen en advies geven over de formaliteiten bij een controle door de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u adviseren over uw rechten en verplichtingen tijdens een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ook kunnen wij bezwaar- en beroep aantekenen tegen een informatiebeschikking, belastingaanslagen of fiscale boetes die volgen uit een belastingcontrole door de Belastingdienst. Voor meer informatie neem contact op met SVZ advocaten

Lees meer over Fiscaal recht: