contact

Inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst

SVZ advocaten kan u adviseren en bijstaan bij geschillen over de inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst. Ondernemers en andere belastingplichtigen hebben onder omstandigheden een inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft bevoegdheden om bij het niet voldoen aan deze inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst sancties op te leggen. De genoemde verplichting jegens de Belastingdienst is opgenomen in artikel 47 AWR. De Belastingdienst is bevoegd inlichtingen op te vragen. Vervolgens bestaat er in beginsel een plicht om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. De inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst kent haar grenzen. De Belastingdienst kan niet zonder goede reden en motivering om inlichtingen vragen. SVZ advocaten kan u bijstaan bij geschillen met de Belastingdienst over de (omvang van) de inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst.

Grenzen aan inlichtingenplicht jegens Belastingdienst

Er volgt uit artikel 47 AWR slechts een inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst indien om informatie wordt gevraagd die ook daadwerkelijk van belang kan zijn voor de belastingheffing bij de belastingplichtige bij wie de informatie wordt opgevraagd. Er bestaat dus in beginsel, behoudens enkele wettelijk vastgelegde uitzonderingen, geen inlichtingenplicht voor andere personen bij wie informatie wordt opgevraagd over de belastingplichtige. Een inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst volgt niet uit artikel 47 AWR indien om informatie wordt gevraagd die niet relevant is voor de belastingheffing. De specialisten van SVZ advocaten kunnen namens u beoordelen of u in uw specifieke geval een inlichtingenplicht hebt jegens de Belastingdienst.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Indien om informatie wordt gevraagd in het kader van de inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst dient de Belastingdienst zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De algemene beginselen van behoorlijk bestuurder mogen door de Belastingdienst niet geschonden worden bij het vragen om inlichtingen. Tevens bestaat niet altijd een verplichting om informatie te verstrekken indien de inspecteur de wettelijke bevoegdheden overschrijdt. De verplichting om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst is aan regels gebonden. De Belastingdienst mag geen onredelijke termijnen stellen of een belastingplichtige onnodig op kosten jagen. Neem contact op met SVZ advocaten indien u van mening dat de Belastingdienst bij vragen om inlichtingen in strijd handelt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Informatie verstrekken na na start fiscale procedure

De inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst kent verder grenzen nadat de zaak bij de rechtbank is aangebracht. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de op grond van artikel 47 AWR aan de Belastingdienst toegekende bevoegdheden om inlichtingen op te vragen eindigen nadat de zaak bij de rechter is aangebracht. De achtergrond is dat partijen op gelijkwaardige wijze moeten kunnen procederen over het fiscale geschil. Dit volgt ook uit de algemene beginselen van procesrecht. De inlichtingenplicht jegens de Belastingdienst is na de start van een fiscale procedure dus ingeperkt.

Inlichtingenplicht jegens Belastingdienst en informatiebeschikking

Indien naar de mening van de Belastingdienst niet is voldaan aan de verplichting om informatie te verstrekken kan een informatiebeschikking worden uitgereikt. Het is van groot belang om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een opgelegde informatiebeschikking. Binnen zes weken nadat een informatiebeschikking is uitgereikt dient hiertegen bezwaar aangetekend te worden. Een onherroepelijk vaststaande informatiebeschikking leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Normaliter moet de Belastingdienst bewijzen dat meer belasting is verschuldigd dan in de belastingaangifte is opgenomen. Bij omkering en bezwaring van de bewijslast kan de Belastingdienst op basis van schattingen hoge aanslagen opleggen. De belastingplichtige dient aan te tonen dat de Belastingdienst een te hoge aanslag heeft opgelegd of dat geen sprake is van een redelijke schatting. Het tijdig bezwaar maken tegen een informatiebeschikking is dan ook van groot belang. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het aantekenen van bezwaar- of beroep tegen een informatiebeschikking.

Aanvechten informatiebeschikking bij geschil over inlichtingenplicht jegens Belastingdienst

Indien in de bezwaar- of beroepsprocedure tegen een informatiebeschikking duidelijk wordt dat de informatiebeschikking onrechtmatig was dan volgt geen omkering van de bewijslast. Ook wordt in de bezwaar- en beroepsprocedure duidelijk of het verzoek om inlichtingen te verstrekken rechtmatig was. Bij een rechtmatig verzoek wordt een nieuwe termijn gegeven om nakoming aan de inlichtingenplicht mogelijk te maken. SVZ advocaten kan namens u een informatiebeschikking van de Belastingdienst aanvechten.

Lees meer over Fiscaal recht: