Antique cash register

Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking

Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking van de Belastingdienst is van groot belang. Ondernemers hebben diverse fiscale administratieve en informatieverplichtingen. Zo moet de ondernemer onder omstandigheden actief inlichtingen verstrekken aan de Belastingdienst. Ook geldt een passieve informatieplicht op grond waarvan de ondernemer de Belastingdienst inzage moet geven in de boekhouding en facturen. Een andere belangrijke verplichting is de administratie en bewaarplicht voor de ondernemer. Indien naar de mening van de Belastingdienst niet wordt voldaan aan dergelijke verplichtingen kan een informatiebeschikking worden uitgereikt. Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking is van groot belang om omkering en verzwaring van de bewijslast te voorkomen. Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking kan voorkomen dat hoge aanslagen worden opgelegd die door de omkering en verzwaring van de bewijslast zeer lastig betwist kunnen worden.

Informatiebeschikking bij het niet voldoen aan fiscale verplichting

Ondernemers hebben een actieve en passieve informatieplicht. Lees verder over de actieve inlichtingenplicht van ondernemers jegens de Belastingdienst. Daarnaast hebben ondernemers de verplichting om desgevraagd inzage te verstrekken in de boekhouding en facturen. Lees verder over de verplichting van ondernemers om inzage te verstrekken in de boekhouding en facturen. Van groot belang is tevens de administratie en bewaarplicht voor ondernemers en vennootschappen. Indien na verzoeken om informatie niet wordt voldaan aan voorgaande verplichtingen kan de Belastingdienst overgaan tot het opleggen van een informatiebeschikking.

Gronden bezwaar tegen een informatiebeschikking

Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking kan op diverse gronden. Het verzoek om informatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur. De Belastingdienst mag de ondernemer niet overvragen of informatie opvragen die redelijkerwijs niet van belang is voor de belastingheffing. De bezwaarfase kan tevens gebruikt worden om alsnog te voldoen aan de informatieverzoeken door bijvoorbeeld de administratie op orde te brengen en stukken te verzamelen. Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking biedt in veel gevallen mogelijkheden om in overleg te treden met de Belastingdienst zonder dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

Formaliteiten informatiebeschikking

De informatiebeschikking dient te vermelden om welke informatie wordt verzocht. Tevens dient aangegeven te worden waarom deze gegevens van belang zijn voor de belastingheffing en of en in welke mate niet aan het verzoek om informatie is voldaan. De informatiebeschikking moet voldoen aan de formele vereisten. Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking kan op inhoudelijke en op formele gronden. De ondernemer kan tevens aanvoeren van mening te zijn wel degelijk aan de fiscale informatieverplichtingen voldaan te hebben. De Belastingdienst dient niet te snel over te gaan tot het vaststellen van een informatiebeschikking. Voorafgaand redelijk overleg waarbij op proportionele wijze om informatie wordt gevraag is vereist. Indien de Belastingdienst zonder redelijke grond een informatiebeschikking heeft vastgesteld is het belangrijk om bezwaar te maken tegen een informatiebeschikking.

SVZ advocaten maakt namens u bezwaar tegen een informatiebeschikking

SVZ advocaten kan u bijstaan bij de motivering en uitwerking van het bezwaar tegen een informatiebeschikking. Ook kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank tegen een informatiebeschikking. SVZ advocaten kan u ondersteunen bij het voldoen aan uw fiscale verplichtingen en controleren of de Belastingdienst op juiste gronden informatie of inlichtingen opvraagt. Tevens kan SVZ advocaten u bijstaan bij het veiligstellen van uw bewijspositie. Bezwaar maken tegen een informatiebeschikking is vrijwel altijd zeer belangrijk. Stilzitten na ontvangst van een informatiebeschikking is zeer onverstandig en ondermijnt uw rechtspositie en onderhandelingspositie. Neem contact op met SVZ advocaten voor meer informatie.

Lees meer over Fiscaal recht:

Meer lezen