potlood-getallen

Vaststellen inkomen ondernemer voor alimentatie

Advocaat alimentatie

Bij het berekenen van de alimentatie is één van belangrijkste punten het vaststellen van de hoogte van het inkomen van de ondernemer. Het vaststellen van het inkomen van een ondernemer voor de alimentatie vereist maatwerk. Zowel bij eenmanszaak als bij een DGA dient ook de continuïteit van de onderneming in acht genomen te worden. Tevens is van belang dat bij het vaststellen van het inkomen van de ondernemer voor de alimentatie niet alleen naar het vastgestelde salaris of de fiscale winst wordt gekeken maar juist naar de beschikbare kasstromen binnen de onderneming. Hoge aflossingsverplichtingen drukken bijvoorbeeld niet de winst maar hebben wel tot gevolg dat minder kasstromen beschikbaar zijn om een inkomen uit te keren aan de ondernemer. Anderzijds leiden afschrijvingen tot een lagere winst maar niet tot minder beschikbare kasstromen. SVZ advocaten staat ondernemers en ex-partners van ondernemers bij in geschillen over de alimentatie waarbij het op goede wijze vaststellen van het inkomen van de ondernemer van groot belang is voor de berekening van de alimentatie.

Inkomen DGA voor alimentatie

Allereerst is het voor ondernemers met een B.V. of N.V. goed om te beseffen dat het vaste rechtspraak is dat bij de beoordeling van de draagkracht niet alleen acht moet worden geslagen op de inkomsten dat de ondernemer feitelijk verwerft (dus het feitelijke salaris) maar ook op de inkomsten die hij in redelijkheid kan verwerven. Met andere woorden, ook als de DGA zijn eigen salaris wat lager vaststelt kan het toch zo zijn dat zijn inkomen voor het berekenen van de alimentatie hoger uitpakt. De Hoge Raad heeft bepaald dat indien een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is het niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris gaat, maar dat ook de door de vennootschap behaalde winst een rol kan spelen bij de draagkrachtberekening. Het vaststellen van de hoogte van het inkomen van een ondernemer met een B.V. voor de alimentatie vereist maatwerk. SVZ advocaten kan ondernemers hierbij uitstekend bijstand verlenen. Het is daarbij belangrijk om inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming. Naast bestudering van de jaarrekening kunnen prognoses en kasstroomoverzichten opgesteld worden om de wederpartij of rechtbank inzicht te geven in de daadwerkelijke mogelijkheden om inkomsten te verwerven uit de onderneming.

Belangrijke vraagstukken bij het bepalen van het inkomen van de ondernemer voor de alimentatie zijn bijvoorbeeld.

  • welke investeringen moeten de komende jaren worden verricht?
  • welke financiële reserves moet de B.V. aanhouden met het oog op de continuïteit van de onderneming?
  • geeft de fiscale winst een vertekend beeld? Zijn er feitelijk minder kasstromen beschikbaar dan de fiscale winst?
  • bestaan er juridische of fiscale belemmeringen om dividend uit te keren?
  • hoe zit het met latente belastingclaims?
  • welke ontwikkelingen bestaan er binnen de branche en hoe verhoudt zich dit tot de toekomstige winstgevendheid?

Advocaat voor alimentatie

SVZ advocaten kan bij geschillen over de alimentatie van een ondernemer samen met de boekhouder of accountant een kasstroomoverzicht opstellen. Indien bij echtscheiding ook de waarde van de onderneming verrekend dient te worden is het van groot belang dat dubbeltellingen voorkomen worden. Ook bij het berekenen van de waarde van de onderneming gaat het immers om de vrij beschikbare kasstromen van de komende jaren. Indien dezelfde kasstromen in de alimentatieberekening verwerkt worden moet de ondernemer ten onrechte feitelijk twee keer afrekenen. Dit dient voorkomen te worden. Vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis kunnen wij ondernemers uitstekend bijstaan bij het vaststellen van het inkomen van de ondernemer voor de alimentatie.

Inkomen ondernemer met eenmanszaak voor alimentatie

Bij het vaststellen van het inkomen voor de alimentatie van een ondernemer met een eenmanszaak gaat het niet om de fiscale winst maar veel meer om het bedrag dat redelijkerwijs kan worden onttrokken aan de eenmanszaak. Om hierin een onderbouwd standpunt in te kunnen is cijfermatige en fiscale kennis van groot belang. Net als bij de berekening van het inkomen van de DGA dient rekening gehouden te worden met alle financiële aspecten van de onderneming en de beschikbare kasstromen. SVZ advocaten kan ondernemers met een eenmanszaak goed ondersteunen bij het uitwerken van hun standpunt aan de hand van de jaarcijfers, prognoses en kasstroomoverzichten. Ook kan het van belang zijn dat inzage wordt gegeven in lopende contracten en noodzakelijke toekomstige investeringen waarvoor gereserveerd dient te worden. Neem voor meer informatie over het bepalen van de alimentatie voor ondernemers contact op met SVZ advocaten.