court room

Zitting bij de rechtbank

Na de schriftelijke ronde volgt meestal een zitting bij de rechtbank waarbij partijen aanwezig zijn (met hun advocaten). Tijdens deze zitting, ook wel genoemd comparitie van partijen of mondelinge behandeling, kan de rechter nadere vragen stellen en kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten. Ook zal de rechter bij partijen aftasten of er misschien ruimte is voor een schikking. De partijen worden in dat geval vaak letterlijk “de gang op gestuurd” waar de partijen dan met elkaar en met hun advocaten overleg plegen over een mogelijke regeling. Na deze zitting volgt een (tussen)vonnis of beschikking of krijgen partijen de gelegenheid om in een tweede conclusiewisseling schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. Als het lukt om tot een regeling te komen, zal de rechter meestal bereid zijn om ter plekke mee te werken aan het op schrift stellen van deze regeling in een proces-verbaal. Dat document wordt dan door partijen ondertekend waarmee de procedure dan tot een einde komt en waardoor dus ook geen vonnis of beschikking meer wordt gewezen.

Proces-verbaal

Alles wat tijdens de zitting is besproken wordt vastgelegd in een proces-verbaal. De hoofdregel is dat dit proces-verbaal tijdens de zitting wordt opgesteld en ondertekend maar in de praktijk wordt het proces-verbaal meestal nagezonden. Uw advocaat kan beoordelen of het proces-verbaal juist is. De inhoud van het proces-verbaal is vaak belangrijk voor de uitkomst van de procedure. Indien tijdens de zitting een stelling over de feiten van de wederpartij is erkend wordt gesproken van een gerechtelijke erkentenis. In de wet is opgenomen dat op een dergelijke gerechtelijke erkentenis alleen kan worden teruggekomen indien aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. Hieruit blijkt dat de mededelingen ter zitting die worden vastgelegd in het proces-verbaal van groot belang kunnen zijn.

SVZ advocaten en zitting bij rechtbank

SVZ advocaten kan u bijstaan op de zitting bij de rechtbank. Voor de zitting zullen wij in de meeste gevallen een pleitnota opstellen waarin uw standpunt nog een keer goed is uitgewerkt. Deze pleitnota wordt voorgelezen in de rechtbank. Tijdens de zitting bij de rechtbank zullen wij u ook ondersteunen bij het reageren op de pleitnota van de wederpartij. De rechter zal tijdens de zitting aan alle betrokken partijen (kritische) vragen stellen. SVZ advocaten zal vooraf de zitting met u goed voorbereiden zodat u weet wat u kunt verwachten. Verder staan wij u bij indien het aankomt op onderhandelen. Tot slot zullen wij het proces-verbaal van de zitting voor uw controleren.