richting

Vonnis of beschikking

Wanneer een rechter na bestudering van de schriftelijke stukken en de gehouden zitting voldoende informatie heeft (al dan niet na getuigenverhoren en/of deskundigenonderzoek) doet hij uitspraak in een vonnis of beschikking. De rechter schrijft in een vonnis of beschikking of de vordering of het verzoek van de eiser of verzoeker (en eventueel de tegenvordering van de gedaagde) al dan niet geheel of gedeeltelijk kan (kunnen) worden toegewezen. Een verzoekschriftprocedure eindigt met een beschikking en een dagvaardingsprocedure met een vonnis. De rechter beslist ook wie de kosten van de procedure moet betalen. Onderdeel van kosten van de procedure zijn het betaalde griffierecht, de kosten van de deurwaarder en voor een deel ook de kosten van de advocaat.

Executoriale kracht vonnis

Partijen moeten zich aan het vonnis of de beschikking van de rechter houden. Een vonnis heeft executoriale kracht en kan na betekening door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd op grond van artikel 430 lid 3 Rv. Wie dat niet doet, kan daartoe worden gedwongen. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op een bankrekening en goederen van de veroordeelde partij  verkopen om alsnog een betaling af te dwingen. Soms legt de rechter een dwangsom op. Dit houdt in dat de veroordeelde partij een (veelal hoge) boete moet betalen voor elke dag dat hij het vonnis niet nakomt, of voor elke volgende overtreding die hij maakt.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Tegen een vonnis of beschikking is over het algemeen hoger beroep of verzet mogelijk. Pas nadat deze termijnen zijn verstreken staat het vonnis onherroepelijk vast en heeft het kracht van gewijsde. Ook als het vonnis nog niet in kracht van gewijsde kan het in principe ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van hoger beroep of verzet heeft echter schorsende werking waardoor de ten tenuitvoerlegging van het vonnis in beginsel wordt geschorst. In de dagvaarding kan worden gevorderd dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Indien een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kan ondanks het ingestelde hoger beroep of verzet de tenuitvoerlegging van het vonnis toch worden gestart of voorgezet op grond van artikel 233 Rv. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten.