hek-tunnel

Advies over bestuurdersaansprakelijkheid

Deskundig en tijdig advies over bestuurdersaansprakelijkheid kan van groot belang zijn. In Nederland kennen we verschillende ondernemingsvormen waar vanuit u uw onderneming  kunt voeren. We kennen zo bijvoorbeeld de V.O.F, de eenmanszaak, maar ook de rechtsvormen B.V. en N.V. De B.V. en de N.V. beschermen natuurlijke personen die achter de B.V. of N.V. zitten, de bestuurders. Schuldeisers kunnen in beginsel enkel aankloppen bij de rechtspersoon en niet bij de natuurlijke personen achter die rechtspersoon. De privé aansprakelijkheid van bestuurders is dan ook in beginsel uitgesloten en daarmee is ook het privé vermogen van bestuurders en directieleden beschermd. Er zijn echter uitzonderingen en het is goed om hierover vooraf op de hoogte te zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die door de vennootschap en/of door derden is geleden. Als bestuurder van een onderneming moet u altijd de belangen van de vennootschap in het oog houden en dient u zich houden aan bepaalde regels en verplichtingen om niet geconfronteerd te worden met aansprakelijkheidsclaims.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit kan variëren van interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement of van persoonlijke verwijtbaarheid en onrechtmatige daad van de bestuurder ten opzichte van een derde of ten opzichte van de Belastingdienst. De rechtspraak over dit onderwerp is volop in ontwikkeling en wij houden onze kennis continu bij door middel van cursussen en intercollegiaal overleg. Zo blijven wij in staat cliënten van de meest actuele informatie en adviezen te voorzien.

Wij informeren en adviseren u over de mogelijke risico’s. Bent u aansprakelijk gesteld als bestuurder dan kunnen wij namens u verweer voeren. Indien u een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wenst te stellen, kunnen wij u ook adviseren over de haalbaarheid van een dergelijke claim.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Er bestaan twee soorten bestuurdersaansprakelijkheid, interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid tegenover de (eigen) B.V. of N.V. Indien de bestuurder zijn taak niet behoorlijk uitvoert kan hij aangesproken worden namens de onderneming. Niet voldoende is dat de bestuurder een risico heeft genomen dat uiteindelijk is misgegaan. Risico’s nemen is de basis van een onderneming. De bestuurder moet om aansprakelijk te zijn echt een onaanvaardbaar risico hebben genomen, waarvan hij wist dat de onderneming daardoor schade zou lijden. Enkel een bestuurder kan namens de vennootschap een dergelijke claim op de (andere) bestuurder doen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

De bestuurder kan aansprakelijk gesteld door de curator die het faillissement toegewezen heeft gekregen. Die bestuurdersaansprakelijkheid is van toepassing indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator moet wel aannemelijk kunnen maken dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld zou hebben.

Indien de bestuurder geen jaarrekening heeft gedeponeerd óf geen (ordentelijke) administratie heeft bijgehouden, wordt de curator daarbij geholpen en wordt op grond van de wet vermoed dat er kennelijk onbehoorlijk bestuur was. Dan is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid als er geen tegenbewijs wordt geleverd. Ook iemand die officieel geen bestuurder is, maar zich in de praktijk zo gedraagt kan worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

De advocaten van SVZ advocaten hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van bestuurders in geschillen met de curator over de aansprakelijkheid van een bestuurder bij faillissement van de vennootschap.

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden

Een bestuurder van een onderneming kan ook aansprakelijk zijn jegens derden. Dit op grond van onrechtmatige daad, wel moet de bestuurder een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake indien een bestuurder namens de onderneming verplichtingen is aangegaan waarvan hij op dat moment wist dat de onderneming ze niet zou kunnen nakomen. Ook is van deze externe bestuurdersaansprakelijkheid sprake indien de bestuurder ervoor zorgt dat verplichtingen niet worden nagekomen en verhaalsmogelijkheden worden gefrustreerd.

In beide gevallen moet wel sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de bestuurder. De advocaten van SVZ advocaten staan regelmatig schuldeisers en bestuurders bij in geschillen op het gebied van deze externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid jegens de Belastingdienst

Tevens kan een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk zijn jegens de Belastingdienst voor onbetaald gelaten belastingschulden. SVZ advocaten staat bestuurders bij indien een geschil ontstaat met de Belastingdienst over de aansprakelijkheid voor belastingschulden. Met onze kennis van zowel het fiscaal recht als het ondernemingsrecht hebben wij al veel bestuurders met succes bijgestaan in geschillen over de bestuurdersaansprakelijkheid.