slide-svz-domino

Aansprakelijkheidsrecht

SVZ advocaten adviseert ondernemers en staat hen indien nodig bij in procedures op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Vanwege onze proceservaring en gevolgde specialistenopleidingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht kunnen wij ondernemers uitstekend bijstaan bij procedures en onderhandelingen die zien op het voorkomen, beperken of verhalen van schade.

Door de aanwezige financiële en fiscale kennis is SVZ advocaten in een procedure goed in staat om de schade cijfermatig te onderbouwen. Juist het onderbouwen van de geleden schade door de betrokken advocaat aansprakelijkheidsrecht is in een procedure noodzakelijk.

Aansprakelijkheidsrecht en overeenkomst

SVZ advocaten is gespecialiseerd in het recht op schadevergoeding bij wanprestatie. Binnen het aansprakelijkheidsrecht is het belangrijk dat allereerst goed wordt gekeken naar de inhoud van de afspraken in de overeenkomst, de bedoeling van partijen en mogelijke exoneratieclausules. Indien kan worden vastgesteld dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en u aanspraak wil maken op een schadevergoeding kunt u contact opnemen met een advocaat aansprakelijkheidsrecht van SVZ advocaten.

Namens u kunnen wij de volgende werkzaamheden verrichten.

Onrechtmatige daad

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt dat bij een onrechtmatige daad, ook zonder contractuele relatie, sprake kan zijn van een recht op schadevergoeding. Volgens de wet is sprake van een onrechtmatige daad bij een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Wij kunnen u onder andere bijstaan op de volgende deelgebieden.

  • Procedures inzake aansprakelijkheid bestuurder ten opzichte van een schuldeiser;
  • Procedures inzake aansprakelijkheid bestuurder in een faillissement;
  • Procedures inzake aansprakelijkheid bestuurder ten opzichte van de Belastingdienst;
  • Aansprakelijk stellen van derde die schade heeft veroorzaakt (onrechtmatig beslag, inbreuk op recht, diefstal, smaad etc.).
  • Starten van procedures om schade te verhalen, te voorkomen of te beperken;
  • In procedures schade berekenen en zorgen voor deugdelijke bewijsvoering en motivering.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

SVZ advocaten adviseert en procedeert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Wij ondersteunen ondernemers op het gebied van contractuele aansprakelijkheid. Door onze kennis van het aansprakelijkheidsrecht kunnen wij u ook bijstaan bij zaken over werkgeversaansprakelijkheid of aansprakelijkheid van de Belastingdienst en bancaire instellingen. Indien adviseurs, makelaars, notarissen of accountants foutief hebben geadviseerd of hun werkzaamheden niet goed hebben uitgevoerd kunnen wij u adviseren over uw mogelijkheden. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan geschillen over fouten van een aannemer of een leverancier waardoor u schade heeft geleden. Neem contact op met SVZ advocaten indien uw onderneming schade heeft geleden door de fouten van derden.

Meer lezen