Advocatenkantoor Haarlem

Advies bij aanvraag eigen faillissement

SVZ advocaten geeft ondernemers advies bij de aanvraag van het eigen faillissement van de onderneming. Kan uw onderneming niet langer aan de financiële verplichtingen voldoen? In dat geval is het belangrijk om te bepalen of een reddingspoging redelijkerwijs mogelijk is of dat de aanvraag van het eigen faillissement onvermijdelijk is. Het goed voorbereiden van de aanvraag van het eigen faillissement is zeer belangrijk. Door het verkrijgen van advies voor de aanvraag van het eigen faillissement kan bijvoorbeeld inzicht verkregen worden in de risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid en de mogelijkheden van een doorstart. Tevens kan onder begeleiding van SVZ advocaten de communicatie richting de curator voorbereid worden en de boekhouding in orde worden gemaakt.

Reddingsplan mogelijk?

SVZ advocaten zal met u bespreken of een reddingsplan mogelijk is en of dit wellicht ook te prevaleren is vanwege risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kunnen wij een voorstel verrichten aan de schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, om schulden te saneren. In bepaalde gevallen is een sanering, met een afkoop van schulden, uiteindelijk interessanter voor schuldeisers dan een faillissement. Ook kan onderzocht worden of binnen het arbeidsrecht mogelijkheden liggen om de (loon)kosten te verlagen. Ook het aantrekken van vreemd vermogen of het ontbinden of opzeggen van nadelige contracten kan bijdragen aan een oplossing. SVZ advocaten kan ook tot het advies komen dat de aanvraag van het eigen faillissement in uw situatie de beste oplossing is.

Formaliteiten aanvraag eigen faillissement

De aanvraag van het eigen faillissement kan worden verricht middels een webformulier van de rechtbank. Het is belangrijk om het invullen van dit webformulier goed voor te bereiden. Zo moeten jaarrekeningen en overzichten van debiteuren en crediteuren bijgevoegd worden. Ook moet informatie verstrekt worden over leasecontracten, huurcontracten en financieringen. Daarbij komt dat bij de aanvraag van het eigen faillissement informatie moet worden verstrekt over de oorzaken van het faillissement. Ook wordt op voorhand informatie gevraagd die de curator later zal gebruiken bij zijn beoordeling of sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

SVZ advocaten kan de aanvraag van het eigen faillissement voor u verzorgen.

Check boekhouding en jaarrekening

Indien de boekhouding niet goed op orde is of de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd bestaat een groot risico op bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. SVZ advocaten heeft kennis van het aansprakelijkheidsrecht en fiscaal recht. Onderdeel van ons advies bij de aanvraag van het eigen faillissement is het uitvoeren van een check, eventueel samen met uw boekhouder, op de boekhouding en jaarrekening. Op deze wijze kunnen wij de risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid in kaart brengen en waar mogelijk beperken.

Check aansprakelijkheid jegens Belastingdienst

Na de aanvraag van het eigen faillissement zal de Belastingdienst onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor onbetaald gelaten belastingschulden. Deze risico’s dienen vooraf in kaart gebracht te worden. Met name is van belang of tijdig melding is gedaan van betalingsonmacht en of geen sprake is geweest van fiscale fraude. Advies op fiscaal gebied is van belang voordat wordt overgegaan tot de aanvraag van het eigen faillissement.

Check aansprakelijkheid jegens schuldeisers

Na de aanvraag van het eigen faillissement zullen de meeste schuldeisers niet of nauwelijks nog een uitkering krijgen van de curator. Schuldeisers kunnen daarom onderzoeken of zij de bestuurder rechtstreeks aansprakelijk kunnen stellen. Goed moet worden onderzocht welke risico’s bestaan op aansprakelijkheid van de bestuurder jegens schuldeisers en op welke wijze deze risico’s beperkt kunnen worden. SVZ advocaten adviseert scherp en in een vroegtijdig stadium voor de aanvraag van het eigen faillissement.

Huwelijksvermogensrecht en aanvraag eigen faillissement

Indien risico’s bestaan op aansprakelijkheid bij faillissement dient nagedacht te worden over de onderhandelingspositie na faillissement. Inkomen en vermogen zijn daarbij van groot belang. Indien u gehuwd bent is het van belang om de huwelijkse voorwaarden te controleren voor de aanvraag van het eigen faillissement. Als bestuurder wilt u immers vooraf weten op welk deel van het vermogen, na de aanvraag van het eigen faillissement, de curator zich kan verhalen. Over het algemeen geldt dat de curator eerder naar een deal wenst toe te werken indien er weinig verhaalsmogelijkheden bestaan. Vanwege onze kennis van het familierecht voor ondernemers kunnen wij ook op dit punt adviseren.

Mogelijkheden doorstart na faillissement

Voor de aanvraag van het eigen faillissement kan nagedacht worden over de mogelijkheden van een doorstart. Bij een doorstart wordt bijvoorbeeld door een nieuw op te richten vennootschap een deel van de activa en activiteiten tegen betaling overgenomen. Hierdoor kan wellicht een nieuwe en gezonde onderneming worden gecreëerd. Een doorstart is daarnaast vaak in het belang van de curator. De curator heeft immers ook de opdracht om zoveel mogelijk activa ten gelde te maken en te verdelen onder de schuldeisers. Daarnaast dient ook het salaris van de curator betaald te worden vanuit de boedel van het faillissement.

Advies nodig?

Indien u advies wenst over de aanvraag van het eigen faillissement kunt u contact opnemen met SVZ advocaten. Neem nu contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.