auto's

Het leggen van conservatoir beslag om verhaal op vordering veilig te stellen

Het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen kan van groot belang zijn. Indien uw onderneming een vordering meent te hebben wegens wanprestatie of onrechtmatige daad van een derde dient veelal eerst een procedure bij de rechtbank gevoerd worden. Zeker indien uw wederpartij financiële problemen kent is het starten van een kostbare procedure een risico indien geen zicht bestaat op de verhaalsmogelijkheden. Het doel van het leggen van conservatoir beslag om verhaal op uw vordering veilig te stellen is de bewaring van de beslagen goederen tot het moment dat over een executoriale titel wordt beschikt en het beslag overgaat in executoriaal beslag. Een executoriale titel wordt verkregen nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over het inhoudelijke geschil. Met een executoriale titel kan daadwerkelijk tot incassering overgegaan worden. Het leggen van conservatoir beslag om verhaal op uw vordering veilig te stellen is in veel gevallen snel mogelijk en zonder dat uw wederpartij vooraf op de hoogte wordt gebracht door de rechtbank.

Procedure verkrijgen verlof voor het leggen van conservatoir beslag

Voor het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen is voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank vereist. SVZ advocaten kan namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In dit verzoekschrift wordt gemotiveerd welke vordering bestaat, waarom het leggen van conservatoir beslag van belang is en op welke wijze de verzoeker beslag wenst te leggen. De rechtbank zal bij de toetsing of het leggen van conservatoir beslag gerechtvaardigd is geen diepgravend onderzoek instellen. In de wet is opgenomen dat de voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. Voor het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen zal de rechtbank in de regel geen mondelinge behandeling inplannen of de wederpartij vooraf op de hoogte brengen. Het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen heeft immers ook de functie van een verassingsaanval. De schuldenaar heeft daardoor niet de gelegenheid om goederen vooraf te vervreemden of vorderingen uit te laten betalen. Alleen in uitzonderingsgevallen zal een voorafgaande mondelinge behandeling plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan het leggen van conservatoir beslag op de voorraad van de schuldenaar. De procedure van het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen is dan ook vrij eenvoudig en doeltreffend. Zonder redelijke grond conservatoir beslag leggen is echter niet verstandig. Indien achteraf, in de hoofdzaak, blijkt dat ten onrechte is overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag kan de wederpartij een schadevergoeding vorderen. Neem voor meer informatie over het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen contact op met SVZ advocaten.

Waarop kan conservatoir beslag gelegd worden?

Het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen is onder andere mogelijk op roerende zaken van de schuldenaar. Een grond voor het leggen van conservatoir beslag op roerende zaken is de vrees voor verduistering van deze roerende zaken. Hiermee wordt gedoeld op de vrees dat vermogensbestanddelen aan het verhaal van schuldeisers onttrokken zullen worden of dat de waarde van goederen zal worden verminderd. Daarnaast is het mogelijk om conservatoir derdenbeslag te leggen om het verhaal op uw vordering veilig te stellen. Indien een derde een vordering heeft op de schuldenaar of goederen van de schuldenaar onder zich heeft kan hierop conservatoir derdenbeslag gelegd worden. Na het leggen van conservatoir derdenbeslag om verhaal op uw vordering veilig te stellen kan de derde niet langer bevrijdend betalen aan de derde. Daarnaast is het leggen van conservatoir beslag ook mogelijk op onroerende zaken van de schuldenaar met als doel het verhaal op uw vordering veilig te stellen. SVZ advocaten kan u adviseren over de mogelijkheden om conservatoir beslag te leggen en tevens bespreken op welke vermogensbestanddelen van de schuldenaar het beste conservatoir beslag gelegd kan worden.

Voorwaarde voor het verlof is het instellen van een hoofdzaak

De voorzieningenrechter verleent het verlof tot het leggen om conservatoir beslag om uw vordering veilig te stellen onder de voorwaarde dat binnen een bepaalde periode, meestal 14 dagen, een hoofdzaak wordt gestart. Een hoofdzaak is een procedure bij de rechtbank waarbij een vordering wordt ingesteld die gebaseerd is op de vordering zoals opgenomen in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag. Nadat verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag kan het daadwerkelijk leggen van het beslag uitgevoerd worden door de deurwaarder. Ook bestaat veelal nog een korte periode om te onderhandelen met de wederpartij. Daarna dient doorgepakt te worden en een hoofdzaak gestart worden. Het grote voordeel is dat er op dat moment meer duidelijk bestaat over de financiële positie van de wederpartij en de mogelijkheid om verhaal te halen op het vermogen van de wederpartij. Er bestaat daardoor meer zekerheid dat het procederen uiteindelijk ook tot het gewenste resultaat leidt, namelijk het binnenhalen van de vordering. Ondanks het leggen van conservatoir beslag bestaat altijd het risico dat de schuldenaar tijdens de behandeling van de hoofdzaak failliet wordt verklaard. In dat geval komt het beslag te vervallen en kan de vordering worden ingediend bij de curator. Indien het risico op faillissement bestaat kan het zinvol zijn om het leggen van conservatoir beslag te combineren met het starten van een kort geding procedure (spoedprocedure). Dit is mogelijk indien uw vordering eenvoudig is vast te stellen en er onvoldoende gronden bestaan om de vordering te betwisten. Ook dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang. Dit laatste kan echter eenvoudig aangetoond worden. Het kiezen van de juiste strategie bij het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op uw vordering veilig te stellen is dan ook van groot belang. Neem voor meer informatie over het leggen van conservatoir beslag en de hoofdzaak contact op met SVZ advocaten.

Kort geding na het leggen van conservatoir beslag

Een onderneming die wordt geconfronteerd met conservatoir beslag kan in grote problemen geraken. Wellicht kunnen klanten niet langer betalen en ontstaat een tekort aan liquide middelen. Omdat het leggen van conservatoir beslag om het verhaal op een vordering veilig te stellen veelal plaatsvindt zonder voorafgaande mogelijkheid van verweer door de schuldenaar komt het beslag als een verassing voor de schuldenaar. Het is mogelijk een kort geding procedure te starten waarbij een vordering wordt ingesteld om het beslag op te heffen. De belangrijkste gronden om in kort geding te vorderen dat het gelegde conservatoire beslag opgeheven dient te worden zien op de juistheid van de vordering en de mogelijkheden om zekerheid aan te bieden. Indien in kort geding voldoende blijkt dat sprake is van ondeugdelijkheid van de ingestelde vordering kan het beslag worden opgeheven. Het komt er op neer dat de schuldenaar kan aanvoeren dat de vordering niet bestaat of op redelijke gronden betwist kan worden. Ook indien de schuldenaar kan aantonen dat het beslag onnodig is kan het beslag worden opgeheven. Een beslag bij een zeer vermogende onderneming met aanzienlijke financiële reserves kan als onnodig aangemerkt worden. Indien voldoende zekerheid kan worden aangeboden, bijvoorbeeld door een bankgarantie, zal het beslag eveneens opgeheven worden. Onderdeel van de beoordeling door de voorzieningenrechter is een belangenafweging. De belangen van de schuldenaar en de mogelijke aanzienlijke schade door het gelegde conservatoire beslag worden afgewogen tegen het belang van de schuldeiser om het verhaal op de vordering veilig te stellen. SVZ advocaten kan namens u een kort geding procedure opstarten om gelegde conservatoire beslagen op te laten heffen. Daarnaast staat SVZ advocaten schuldeisers bij in kort geding procedures waarbij juist wordt ingezet op het in stand laten van gelegde conservatoire beslagen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van een procedure in kort geding nadat conservatoir beslag is gelegd contact op met SVZ advocaten.