sprintbaan

Starten van kort geding procedure om schade te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen kan tot een efficiënte en snelle oplossing leiden. Een normale civiele procedure is tijdrovend en brengt op korte termijn geen oplossing. Indien een derde uw onderneming schade berokkent door contractuele afspraken niet na te komen of door inbreuk te maken op uw rechten kan het verstandig zijn om een kort geding procedure te starten om verdere schade te voorkomen. Het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen leidt tot een snelle beslissing. SVZ advocaten kan snel schakelen en indien gewenst op korte termijn een kort geding procedure starten om schade voor uw onderneming te voorkomen.

Start procedure kort geding om schade te voorkomen

De uitspraak van de rechtbank in kort geding is een voorlopige voorziening die later in theorie opzij gezet kan worden door een uitspraak in een gewone bodemprocedure. In het grootste deel van de gevallen blijkt dat partijen zich neerleggen bij de uitspraak van de rechtbank in kort geding. Bij het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen dient eerst aan de voorzieningenrechter gevraagd te worden om een datum en tijdstip van de behandeling vast te stellen. Daarna dient een dagvaarding betekend te worden door een deurwaarder waarin de vorderingen in kort geding staan opgenomen. Gezien de spoedeisendheid van een kort geding procedure om schade te voorkomen kan het tijdstip van de behandeling op alle dagen plaatsvinden. In zeer spoedeisende situaties kan de behandeling van een kort geding procedure om schade te voorkomen zelfs plaatsvinden op zon- en feestdagen. SVZ advocaten kan namens u een kort geding aanvragen bij de rechtbank en een dagvaarding opstellen. Tevens kan SVZ advocaten zorgdragen voor betekening van de dagvaarding in kort geding door een deurwaarder.

Welke vorderingen kunnen worden ingesteld bij procedure in kort geding?

Bij het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen kan een vordering ingesteld worden die strekt tot elke doeltreffende voorlopige maatregel die een ordende functie heeft. De voorzieningenrechter kan in kort geding geen oordeel geven over de rechtspositie van partijen (declaratoire of constitutieve uitspraken). Als uitzondering geldt dat in kort geding een beslaglegging kan worden opgeheven. De rechtbank kan echter bijvoorbeeld geen overeenkomst ontbinden of voor recht verklaren dat sprake is van een onrechtmatige daad. Bij het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen kan een veroordeling gevorderd worden om te geven, te doen of na te laten. De veroordelingen zijn meestal in de vorm van een bevel of een verbod. Hieruit blijkt dat bij het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen zeer veel verschillende vorderingen kunnen worden ingesteld. Er kan bijvoorbeeld gevorderd worden dat meegewerkt dient te worden aan een overeengekomen levering of dat een huurder zijn woning dient te ontruimen. Ook voor ondernemingen kan het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen een belangrijk middel zijn. Niet alleen in de contractuele sfeer kan een kort geding procedure doeltreffend zijn. Er kan ook worden gedacht aan een veroordeling tegen derden die inbreuk maken op de handelsnaam, eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. SVZ advocaten kan u adviseren over de mogelijkheden in uw specifieke geval om middels een kort geding procedure verdere schade voor uw onderneming te voorkomen.

Dwangsom in procedure in kort geding

Het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen is doeltreffend omdat aan de veroordeling om te geven, te doen of na te laten een dwangsom kan worden verbonden. Indien aan de veroordeling niet tijdig wordt voldaan verbeurt de dwangsom. Alleen aan de vordering die bestaat uit de veroordeling tot betaling van een geldsom kan geen dwangsom verbonden worden. Voor het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen is een spoedeisend belang vereist. Deze spoedeisendheid wordt in de praktijk redelijk snel aangenomen. Verder dient de zaak geschikt te zijn voor een procedure in kort geding. Dit betekent dat het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen mogelijk is indien de zaak niet te ingewikkeld is voor kort geding. SVZ advocaten kan uw zaak zodanig uiteenzetten en motiveren dat de voorzieningenrechter snel kan doorgronden wat de kern is van het geschil. Dit maakt de kans op toewijzing van uw vorderingen groter.

Het veiligstellen van uw geldvordering in kort geding

In kort geding kan ook een incassovordering ingesteld worden. Het grote voordeel is dat u snel een uitspraak van de rechtbank krijgt en de vordering daadwerkelijk kan incasseren. Hiermee voorkomt u een lange procedure en onzekerheid of de vordering geïncasseerd kan worden en of verhaal nog wel mogelijk is. Ook het starten van een incasso in kort geding is een belangrijk middel om schade te voorkomen voor uw onderneming. Bij het starten van een kort geding procedure is het wel van belang dat het om een duidelijke vordering gaat die redelijkerwijs niet betwist kan worden. De voorzieningenrechter moet kunnen vaststellen dat de kans zeer groot is dat de rechtbank in de bodemprocedure de geldvordering zal toewijzen. Daarbij komt dat in kort geding zaken om schade te voorkomen het wettelijk bewijsrecht niet van toepassing is. Gezien de korte termijnen en de spoedeisendheid van deze zaken worden minder hoge eisen gesteld aan het bewijs van stellingen (de stellingen moet echter wel voldoende onderbouwd worden). Verder zal de voorzieningenrechter toetsen of het restitutierisico in de weg staat aan toewijzing van de vordering. Het restitutierisico ziet op het risico dat de toegewezen vordering achteraf toch onjuist blijkt te zijn en het toegewezen bedrag terugbetaald moet worden. SVZ advocaten zal bij het starten van een kort geding procedure om schade te voorkomen wijzen op het spoedeisende belang en in overleg met u zorgdragen voor een voldoende deugdelijke onderbouwing van de vorderingen.

Mondelinge behandeling en uitspraak in procedure kort geding

Na de dagvaarding in kort geding volgt een mondelinge behandeling bij de rechtbank. De wederpartij kan tot kort voor de zitting tegenvorderingen indienen. SVZ advocaten kan tijdens de mondelinge behandeling uw vordering nader motiveren en uw belangen verdedigen. Tijdens de mondelinge behandeling bij de rechtbank bestaat veelal ruimte om te onderhandelen met de wederpartij over een minnelijke oplossing. De procesadvocaat van SVZ advocaten kan u tijdens de mondelinge behandeling in kort geding bijstaan bij het voeren van de onderhandelingen. Indien geen schikking tot stand komt volgt na de mondelinge behandeling een uitspraak van de rechtbank. Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk. In de meeste zaken in kort geding dient de eiser zich verplicht te laten bijstaan door een advocaat. Dit is alleen anders indien de kantonrechter bevoegd is. Voor de gedaagde geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging bij procedures in kort geding. Neem voor meer informatie over het starten van kort geding procedure om schade te voorkomen contact op met SVZ-advocaten.