aansprakelijkheidsrecht

Wanprestatie en recht op schadevergoeding

Neem contact op voor een geheel vrijblijvende afspraak over het onderwerp wanprestatie en recht op schadevergoeding. Bij het aangaan van een overeenkomst is het uitgangspunt dat de contractuele verplichtingen worden nagekomen. Door het aangaan van een commerciële overeenkomst wilt u immers waarde toevoegen aan uw bedrijf, meer winst maken of juist minder kosten maken. Indien een wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en u geconfronteerd wordt met wanprestatie kan uw onderneming hierdoor aanzienlijke schade lijden. Het is dan belangrijk dat u de juiste stappen zet om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding wegens wanprestatie. SVZ advocaten kan u ondersteunen bij het verkrijgen van een schadevergoeding in gevallen van wanprestatie. Indien u schade lijdt doordat contractuele verplichtingen niet worden nagekomen is het de vraag welke stappen u moet zetten om uw schade vergoedt te krijgen. Hiervoor moet worden voldaan aan de voorwaarden voor het recht op schadevergoeding bij wanprestatie. Deze voorwaarden kunnen anders zijn bij verschillende soorten schade. Zo kan er sprake zijn van vertragingsschade en gevolgschade. Bij wanprestatie en het recht op schadevergoeding wordt verder onderscheid gemaakt tussen een aanvullende schadevergoeding en een vervangende schadevergoeding. Hieronder zullen de belangrijkste voorwaarden worden behandeld voor het recht op schadevergoeding bij wanprestatie.

Tekortschieten in de nakoming van de verbintenis

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van het recht op schadevergoeding op grond van wanprestatie is dat sprake is van een tekortschieten in de nakoming van de op de contractuele wederpartij rustende verbintenis. Allereerst is het van groot belang dat de inhoud van de verbintenis nauwkeurig wordt vastgesteld. Om vast te stellen of een recht bestaat op schadevergoeding vanwege wanprestatie is het aldus van belang om vast te stellen welke afspraken partijen hebben gemaakt en welke bedoelingen zij daarbij gehad hebben. Dit kan blijken uit schriftelijke overeenkomsten, correspondentie tussen partijen en uit feitelijke gedragingen en tussen partijen geldende gewoontes. Bij geschillen over de vraag of sprake is van wanprestatie en een recht op schadevergoeding kan het voorkomen dat partijen het niet eens worden over de inhoud van de gemaakte afspraken. Duidelijk is dat bij de uitleg van een overeenkomst alle feiten en omstandigheden van belang zijn. Het gaat om de vraag wat partijen van elkaar redelijkerwijs mochten verwachten. De Hoge Raad heeft in 2004 uiteengezet dat bij schriftelijke contracten de taalkundige betekenis van de woorden uit het contract van groot belang zijn bij de uitleg van de overeenkomst. In 2013 heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat desondanks onder omstandigheden een andere betekenis aan een schriftelijke bepaling dan de taalkundige betekenis kan worden toegekend. In procedures over de vraag of sprake is van wanprestatie en een recht op schadevergoeding zal deze afwijking echter wel zeer goed gemotiveerd moeten worden. Het blijft in essentie gaan om de redelijke verwachtingen die partijen van elkaar in deze context mochten hebben. Veel ruimte om af te wijken van de taalkundige uitleg van de overeenkomst bestaat er niet bij collectieve overeenkomsten waarbij derden zijn betrokken die veelal niet direct hebben onderhandeld over het contract. Dit zou immers tot te veel onzekerheid leiden waardoor het recht op schadevergoeding door wanprestatie wellicht als een verassing zou komen. Indien duidelijk wordt welke verplichtingen partijen op zich hebben genomen kan vervolgens bepaald worden of er sprake is van een tekortkoming. Het recht op schadevergoeding bij wanprestatie kan bijvoorbeeld ontstaan bij niet tijdige nakoming of ondeugdelijke nakoming. SVZ advocaten kan u adviseren over de vraag of sprake is van wanprestatie en een recht op schadevergoeding.

Is sprake van een resultaatsverbintenis of een inspanningsverplichting?

Bij het bepalen of sprake is van een wanprestatie en een recht op schadevergoeding is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een resultaatsverbintenis en een inspanningsverplichting. Bij een resultaatsverbintenis geldt de verplichting om een bepaald resultaat tot stand te brengen. Indien dit resultaat niet wordt behaald is in beginsel sprake van een tekortkoming. Het recht op schadevergoeding bij wanprestatie kan ook aan de orde komen bij een inspanningsverplichting. Bij een inspanningsverplichting is het echter lastiger om te bewijzen dat sprake is van wanprestatie. Aangetoond moet worden dat de contractuele wederpartij niet voldoende zorg heeft betracht en dus onvoldoende inspanningen heeft verricht. SVZ advocaten kan u bijstaan bij geschillen over het recht op schadevergoeding bij wanprestatie.

Niet altijd duidelijk of sprake is van een tekortkoming

Het is niet altijd duidelijk of sprake is van wanprestatie en een recht op schadevergoeding. In bepaalde gevallen kan de schuldenaar bijvoorbeeld rechtsgeldig een beroep doen op opschorting. Het opschortingsrecht geeft een schuldenaar onder een aantal voorwaarden de bevoegdheid om zijn prestatie op te schorten tot het moment dat zijn contractuele wederpartij een opeisbare vordering, die de schuldenaar op zijn beurt heeft op zijn contractuele wederpartij, voldoet. De contractuele wederpartij die rechtsgeldig een beroep doet op opschorting komt zijn verbintenis niet na maar pleegt toch geen wanprestatie. Neem voor meer informatie over het opschortingsrecht contact op met SVZ advocaten. Verder dient de verbintenis opeisbaar te zijn voordat sprake kan zijn wanprestatie en een recht op schadevergoeding. De termijn voor nakoming is vaak in het contract opgenomen. Indien geen termijn voor nakoming is afgesproken dan is verbintenis volgens artikel 6:38 BW altijd opeisbaar zodat nakoming gevorderd kan worden. Indien nakoming vervolgens uitblijft is sprake van wanprestatie en kan er een recht bestaan op een schadevergoeding.

Is de tekortkoming toerekenbaar of is sprake van overmacht?

Bij een rechtsgeldig beroep op overmacht bestaat geen recht op schadevergoeding wegens wanprestatie. Indien vaststaat dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis kan de schuldenaar aanvoeren dat deze tekortkoming niet toerekenbaar is en dat sprake is van overmacht. Over het algemeen kan de vraag of sprake is van overmacht alleen aan de orde komen indien de nakoming van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden niet langer mogelijk is. Ook indien nakoming door onvoorziene omstandigheden alleen nog mogelijk is door het brengen van disproportioneel hoge offers, het in strijd handelen met wettelijke voorschriften of indien andere belangrijke (morele) bezwaren gelden kan sprake zijn van overmacht. Indien nakoming immers naar redelijkheid nog wel mogelijk is, wellicht met enige vertraging, dient er in beginsel nagekomen te worden en is sprake van wanprestatie en een recht op schadevergoeding indien nakoming uitblijft. In veel contracten is bepaald in welke gevallen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Contractuele garanties en exoneratieclausules zijn eveneens van belang voor een mogelijk beroep op overmacht. Indien er geen contractuele regeling bestaat geldt de wettelijke regeling waaruit volgt dat een tekortkoming niet toerekenbaar is indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de schuldenaar en de tekortkoming ook niet krachtens de wet, rechtshandeling (de overeenkomst) of verkeersopvatting voor zijn rekening komt. Rechters zijn zeer terughoudend met het aanvaarden van een beroep op overmacht in procedures over het recht op schadevergoeding bij wanprestatie.

Voor een mogelijk succesvol beroep op overmacht is van belang dat sprake is van omstandigheden die, op het moment dat het contract werd gesloten, onvoorzien waren. Daarnaast moeten die omstandigheden buiten de invloedssfeer liggen van de schuldenaar en waarvan de gevolgen door schuldenaar redelijkerwijs niet weggenomen konden worden. Op grond van de wet komen de gedragingen van door de schuldenaar ingeschakelde hulppersonen bijvoorbeeld voor risico van de schuldenaar. Hetzelfde geldt indien de schuldenaar gebruik maakt van ongeschikte zaken waardoor schade wordt veroorzaakt. In de praktijk zijn alle omstandigheden van het geval van belang bij de beoordeling of sprake is van overmacht. In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen over de toerekenbaarheid van een tekortkoming onder specifieke omstandigheden. Neem voor meer informatie over de toerekenbaarheid van tekortkomingen en overmacht bij geschillen over wanprestatie en het recht op schadevergoeding contact op met SVZ advocaten.

In welke gevallen is een aanmaning of ingebrekestelling vereist?

Voor het verkrijgen van het recht op schadevergoeding bij wanprestatie is het in een aantal gevallen van belang dat eerst een ingebrekestelling verstuurd dient te worden naar de schuldenaar. Voor het recht op schadevergoeding bij wanprestatie dient de prestatie blijvend onmogelijk te zijn of dient de contractuele wederpartij in verzuim te verkeren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is kan de schuldeiser zonder eerst een ingebrekestelling met aanmaning te versturen een schadevergoeding vorderen.

Voor het verkrijgen van een recht op schadevergoeding vanwege de vertraging van een prestatie dient in beginsel eerst een ingebrekestelling verstuurd te worden waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen. Indien nog wel deugdelijk kan worden nagekomen maar door een eerdere gebrekkige prestatie al gevolgschade is ontstaan kan deze gevolgschade direct gevorderd worden. In zoverre is de nakoming van de verbintenis, zonder gevolgschade, immers blijvend onmogelijk geworden. Indien de nakoming van een verbintenis niet blijvend onmogelijk is geworden is voor het verkrijgen van een vervangende schadevergoeding (een schadevergoeding in plaats van de contractuele prestatie) eerst een ingebrekestelling vereist voordat een recht bestaat op schadevergoeding wegens wanprestatie.

Het versturen van een rechtsgeldige ingebrekestelling met aanmaning is in veel gevallen dan ook belangrijk voor het verkrijgen van het recht op schadevergoeding bij wanprestatie. Door het versturen van een ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen en binnen deze termijn niet alsnog wordt nagekomen, komt de schuldenaar in verzuim te verkeren. In bepaalde specifieke gevallen ontstaat verzuim van de schuldenaar zonder dat een ingebrekestelling is vereist en bestaat in beginsel een recht op schadevergoeding wegens wanprestatie. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien in de overeenkomst een fatale termijn is opgenomen waarbinnen de verbintenis moet worden nagekomen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat deugdelijk is nagekomen is in beginsel sprake van verzuim zonder dat een ingebrekestelling verstuurd hoeft te worden. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij uit de mededelingen of handelingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet bereid is om zijn contractuele verplichtingen na te komen. In dergelijke gevallen heeft het versturen van een ingebrekestelling met aanmaning niet veel zin. Vanwege de ingewikkeldheid van de regeling en de vele uitzonderingen is het belangrijk om het advies van een deskundige in te winnen indien u aanspraak wil maken op een schadevergoeding wegens wanprestatie van de wederpartij. Neem contact op met SVZ advocaten over het versturen van een ingebrekestelling of aanmaning indien u aanspraak wil maken op een schadevergoeding wegens wanprestatie.

Wat zijn de gevolgen van verzuim voor recht op schadevergoeding?

Voor het verkrijgen van het recht op diverse soorten schadevergoeding bij wanprestatie is het van belang dat de schuldenaar in verzuim verkeerd. Vanaf het intreden van verzuim is vertragingsschade verschuldigd. Tevens kan de schuldeiser na het moment van verzuim kiezen om van de prestatie van de schuldenaar af te zien en in plaats daarvan een vervangende schadevergoeding vorderen. Voor het recht op schadevergoeding bij wanprestatie is tevens van belang dat na het moment van verzuim ook de risico’s van nieuwe gebeurtenissen die de nakoming verhinderen in beginsel voor rekening van de schuldenaar komen. Daarbij komt dat als de schuldenaar na het moment van verzuim alsnog wil presteren hij ook de al verschuldigd geworden schade en kosten dient te vergoeden om het verzuim te zuiveren. Bij wederkerige overeenkomsten ontstaat na het moment van verzuim ook de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Deze mogelijkheid bestaat ook indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is. SVZ advocaten adviseert u graag over de gevolgen van verzuim voor het recht op schadevergoeding bij wanprestatie.

Schade bij wanprestatie

Om recht te verkrijgen op schadevergoeding bij wanprestatie dient schade geleden te zijn als gevolg van de tekortkoming van de schuldenaar in de nakoming in de verbintenis. SVZ advocaten is vanwege de aanwezige cijfermatige en fiscale kennis uitstekend in staat om de omvang van de schade aan te tonen en te onderbouwen. Schade kan zowel bestaan uit geleden verlies als gederfde winst. Veelal wordt een vermogensvergelijking gemaakt tussen de hypothetische situatie dat de overeenkomst wel deugdelijk zou zijn nagekomen en de bestaande situatie waarin dit niet het geval is. Een wetenschappelijke benadering van schade is in veel gevallen niet mogelijk, wel dient de aannemelijkheid en de omvang van de schade zo goed mogelijk onderbouwd te worden in een procedure. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Omdat de omvang van de schade soms niet nauwkeurig kan worden vastgesteld kan de rechter overgaan tot het maken van een schatting aan de hand van de wel beschikbare gegevens. Het is van belang om de rechter inzicht te verstrekken in de processen en het verdienmodel van uw onderneming. Voor het verkrijgen van een recht op schadevergoeding bij wanprestatie is ook het op een juiste en controleerbare wijze kwantificeren van de schade zeer belangrijk.

SVZ advocaten kan uw standpunt uitwerken en onderbouwen welke schade in redelijkheid toegerekend dient te worden aan de wanprestatie van de wederpartij. Neem contact met SVZ advocaten indien meer informatie wenst te ontvangen over het recht op schadevergoeding bij wanprestatie.