Florapark 7 Advocaten kantoor

Advocaat fiscaal recht Heemstede

SVZ advocaten is gespecialiseerd in fiscaal recht. Een advocaat fiscaal recht uit Heemstede kan u onder andere bijstaan bij geschillen over belastingaanslagen, fiscale boetes en belastingschulden. SVZ advocaten heeft ervaring met procedures op het gebied van fiscaal recht. SVZ advocaten heeft kennis van fiscaal recht, waaronder fiscale wetten en beleidsregels, en beschikt over de nodige financiële kennis zodat wij u uitstekend kunnen bijstaan in fiscale procedures en bij geschillen met de Belastingdienst. Onderdeel van het vakgebied fiscaal recht zijn de complexe regels van het fiscale procesrecht. Het fiscale procesrecht ziet onder meer op de termijnen, bewijslastverdeling en regels van goede procesorde in een gerechtelijke procedure. SVZ advocaten kan u onder meer bijstaan bij fiscale geschillen met de Belastingdienst over de invordering van belastingschulden, boekenonderzoeken, fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en bezwaar- en beroepsprocedures over belastingaanslagen.

Wat kan SVZ Advocaten voor u betekenen op fiscaal gebied?

Indien u uit de regio van Heemstede komt en te maken krijgt met problematische belastingschulden en invordering door de Belastingdienst kan een fiscaal advocaat van SVZ advocaten het volgende voor u betekenen.

Indien u geconfronteerd wordt met een boekenonderzoek door de Belastingdienst kunnen wij het volgende voor u betekenen.

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag.

  • Het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst;
  • Het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag;
  • Het instellen van beroep bij de belastingrechter;
  • Het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof.

 

Bent u op zoek naar een fiscaal recht advocaat? Neem contact op met SVZ advocaten. Dit kan via het e-mailadres info@svz-advocaten of het telefoonnummer 023-3034318.

Fiscaal advocaat Heemstede

De specialisten fiscaal recht van SVZ advocaten kunnen u ook in spoedeisende situaties ondersteunen om (alsnog) te voldoen aan uw administratieve en fiscale verplichtingen zodat (verdere) boetes en hoge aanslagen voorkomen kunnen worden. Als advocaat fiscaal recht hebben wij een geheimhoudingsplicht over uw zaak en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent dat de advocaat belastingrecht die als getuige wordt opgeroepen in uw rechtszaak bevoegd is om te weigeren antwoord te geven op vragen die door een rechter aan hem of haar worden gesteld over uw fiscale zaak. Hierdoor kan SVZ advocaten op het gebied van het belastingrecht uw belangen optimaal behartigen en uw rechtspositie beschermen.

SVZ advocaten kan u bijstaan bij de volgende kwesties op het gebied van fiscaal recht in Heemstede.

Advocaat belastingrecht: Invordering van belastingschulden

De invordering van openstaande belastingschulden kan grote gevolgen hebben. Als advocaat fiscaal recht kunnen wij u informeren over uw mogelijkheden en rechten indien u een belastingschuld heeft. De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om, zonder tussenkomst van een rechter, openstaande aanslagen in te vorderen. Zo kunnen aanmaningen verstuurd worden en dwangbevelen uitgevaardigd worden met hoge aanvullende kosten. Ook kan de Belastingdienst overgaan tot beslaglegging, executieverkoop van goederen of het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onder bepaalde voorwaarden kan de Belastingdienst overgaan tot een faillissementsaanvraag. De afdeling fiscaal recht van SVZ advocaten kan u bijstaan bij het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst. Als advocaat fiscaal recht hebben wij kennis van het rechtsgebied fiscaal recht en kunnen wij formele procedures starten bij de rechtbank tegen de wijze waarop de Belastingdienst invordert. Er kan verzet worden ingesteld tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel of in een kort geding procedure een executiegeschil gestart worden. De specialisten fiscaal recht kunnen in bepaalde gevallen namens u verweer voeren tegen de invordering omdat de hoogte van de ingevorderde belastingschuld niet juist is, bijvoorbeeld omdat deze is gebaseerd op onjuiste schattingen door de Belastingdienst. Daarnaast kunnen formele verzoeken tot uitstel van betaling of sanering van de belastingschuld ingediend worden. Lees verder voor meer informatie over de invordering van belastingschulden.

Belastingcontrole/ boekenonderzoek Heemstede

Een belastingcontrole door de Belastingdienst ziet onder meer op de juistheid en volledigheid van de administratie. Een advocaat fiscaal recht kan u bijstand verlenen en uw rechten waarborgen. Tijdens de belastingcontrole wordt tevens gecontroleerd of de fiscale aangiften in overeenstemming zijn met de administratie. Onderdeel van de controle is verder veelal de beoordeling van de opgevoerde aftrekposten. Ook kan worden gecontroleerd of de hoogte van omzet voldoende controleerbaar is en volgens wettelijke maatstaven is vastgelegd. Uit een belastingcontrole kunnen naheffings- of navorderingsaanslagen volgen. Tevens kunnen verzuim- of vergrijpboetes worden opgelegd. De belastingrecht specialisten van SVZ advocaten kunnen u en uw boekhouder bijstaan bij een belastingcontrole. Een fiscaal recht advocaat kan u adviseren over uw rechten en verplichtingen en namens u standpunten innemen indien discussies bestaan op het gebied van fiscaal recht. De specialisten fiscaal recht van SVZ advocaten kunnen u adviseren over de mogelijkheden om fiscale boetes te voorkomen of te beperken. Over het algemeen wordt een belastingcontrole vooraf aangekondigd. Samen met onze financieel specialisten kunnen wij u, indien gewenst, ondersteunen bij het verbeteren van uw administratie en het in orde maken van een dossier. Onze dienstverlening op het gebied van fiscaal recht ziet tevens op het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures of het voeren van onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. Lees hier meer over enkele aspecten van een belastingcontrole.

Fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

SVZ advocaten kan namens u een bezwaar- en beroepsprocedure voeren op het gebied van fiscaal recht. De procedures op het gebied van fiscaal recht zien bijvoorbeeld op belastingaanslagen en fiscale boetes. Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag, belastingboete of beschikking aansprakelijkheid van de Belastingdienst is het van groot belang dat tijdig, binnen 6 weken, bezwaar wordt aangetekend. De belastingrecht specialisten van SVZ advocaten kunnen u hierbij ondersteunen door het bezwaarschrift inhoudelijk te motiveren, uw bewijspositie in kaart te brengen en uw standpunt uit te werken aan de hand van fiscale wetgeving en rechtspraak. De advocaat fiscaal recht kan met u meegaan naar de zitting bij de rechtbank en uw standpunt daar verder motiveren. Indien de bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij het gerechtshof. Onze kennis van het fiscale procesrecht is daarbij van groot belang. De advocaat fiscaal recht zal er op toezien dat door de Belastingdienst tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure uitstel van betaling wordt verleend voor de betwist aanslag of fiscale boete. Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure op het gebied van fiscaal recht wordt hierdoor rust gecreëerd.

Aansprakelijk gesteld als bestuurder door de Belastingdienst?

Als bestuurder kunt u aansprakelijk gesteld worden door de Belastingdienst voor belastingschulden van de vennootschap waarvan u bestuurder bent (geweest). De fiscaal recht specialisten van SVZ advocaten kunnen u adviseren en bijstaan indien u als bestuurder door de Belastingdienst aansprakelijk bent gesteld voor de belastingschulden van een vennootschap. In beginsel moet de Belastingdienst bewijzen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Dit is niet gemakkelijk te bewijzen voor de Belastingdienst en hiertegen kan in veel gevallen op goede gronden verweer gevoerd worden. De fiscaal recht advocaat kan opkomen voor uw belangen en alles in het werk stellen om de aansprakelijkheidsstelling te vernietigen.

Fiscaal jurist Heemstede

De fiscaal recht advocaat van SVZ advocaten zal daarbij met u bespreken dat het van groot belang is dat tijdig melding is gedaan van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Een dergelijke melding kan middels een specifiek formulier worden gedaan. Indien niet tijdig melding is gedaan van betalingsonmacht geldt de wettelijke fictie dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Er is dan nog slechts tegenbewijs mogelijk als de bestuurder bewijst dat het niet melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten was. Ook bij het onderbouwen van dit standpunt kan een specialist fiscaal recht van SVZ advocaten u bijstaan. Met onze expertise op het gebied van het belastingrecht kunnen wij onderzoeken of de bestuurder voldoende kan aantonen dat de Belastingdienst op andere wijze tijdig op de hoogte is gesteld van de betalingsonmacht van de vennootschap. Wellicht zijn voldoende gemotiveerde verzoeken tot uitstel van betaling ingediend. In dat geval kan de advocaat fiscaal recht namens u het standpunt innemen dat geen sprake kan zijn van de fictie van bestuurdersaansprakelijkheid. Na ontvangst van een beschikking aansprakelijkheid is het van groot belang dat tijdig bezwaar wordt aangetekend (binnen zes weken). Voor het maken van bezwaar tegen een beschikking aansprakelijkheid van een bestuurder voor belastingschulden kunt u contact opnemen met het in fiscaal recht gespecialiseerde kantoor SVZ advocaten.

Informatiebeschikking

Na het ontvangen van een informatiebeschikking van de Belastingdienst dient u in actie te komen. Indien geen bezwaar wordt gemaakt tegen de informatiebeschikking zal de informatiebeschikking van de Belastingdienst tot gevolg hebben dat de bewijslast bij het vaststellen van een aanslag en in de latere procedures over deze aanslag wordt omgekeerd en verzwaard waardoor de Belastingdienst uw omzet of inkomen zelf kan inschatten naar redelijkheid. Indien u een informatiebeschikking ontvangt is het van belang om contact op te nemen met een fiscaal recht specialist. De informatiebeschikking kan een grote rol spelen in de daarop volgende procedures op het gebied van fiscaal recht. Indien de bewijslast wordt omgekeerd is het in de praktijk lastig om te bewijzen dat de schatting van de Belastingdienst niet klopt. Onder normale omstandigheden moet juist de Belastingdienst bewijzen dat de door u opgegeven omzet of inkomen te laag is, waardoor uw rechtspositie sterker is. Het is daarom van belang om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een informatiebeschikking. De belastingrecht deskundigen van SVZ advocaten kunnen namens u bezwaar aantekenen tegen een informatiebeschikking. Doordat ons kantoor is gespecialiseerd in fiscaal recht kan SVZ advocaten u na de ontvangst van een informatiebeschikking bijstaan en u adviseren over uw rechten en plichten bij het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst. Een specialist fiscaal recht van SVZ advocaten kan namens u onderhandelen met de Belastingdienst en indien nodig fiscale en bezwaar- beroepsprocedures voeren.

Fiscale boetes

De Belastingdienst kan fiscale boetes opleggen indien aanslagen gecorrigeerd worden of niet voldaan is aan aangifte- of betaalverplichtingen. De specialisten fiscaal recht van SVZ advocaten kunnen u bijstaan bij het aanvechten van fiscale boetes. Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk advies inwint bij een specialist fiscaal recht in gevallen dat blijkt dat de Belastingdienst uw administratie of aangiften niet accepteert. In dergelijke gevallen volgt immers vaak ook een fiscale boete. Een belastingrecht advocaat zal met u bespreken dat de informatie die u verstrekt en de mededelingen die u doet aan de Belastingdienst mede van belang kunnen zijn voor het opleggen van de soort en hoogte van de fiscale boete. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verzuim- en vergrijpboetes. Met name vergrijpboetes van de Belastingdienst kunnen erg hoog zijn waardoor zorgvuldig gehandeld dient te worden.

Fiscaal adviseur in Heemstede

De fiscaal recht advocaat van SVZ advocaten zal toetsen of het opleggen van vergrijpboetes terecht is. De Belastingdienst moet bijvoorbeeld bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld. Dit zijn juridische begrippen die op een specifieke wijze worden ingevuld. Indien de Belastingdienst geen opzet of grove schuld kan bewijzen mag er geen vergrijpboete worden opgelegd. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een fiscaal recht deskundige en vooraf overleg voert over uitingen aan de Belastingdienst. Daarnaast is het van belang om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een fiscale boete. In de bezwaarfase kan het standpunt van de Belastingdienst betwist worden en is er soms ruimte om opnieuw te onderhandelen. Daarbij kunnen door de fiscaal recht deskundigen van SVZ advocaten strafverminderende omstandigheden worden aangevoerd. Ook is het een mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank tegen een opgelegde fiscale boete. SVZ advocaten kan u bijstaan in gerechtelijke procedures met betrekking tot fiscale boetes.

Wij zijn actief in de regio: