verzet tegen dwangbevel

Advocaat bij procedure verzet tegen dwangbevel

Bij het aantekenen van fiscaal verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan een fiscaal advocaat van SVZ advocaten u bijstaan. Neem contact op voor een geheel vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden.

Een dwangbevel geeft de Belastingdienst immers de bevoegdheid om ingrijpende invorderingsmaatregelen te nemen jegens uw onderneming. Een ondernemer kan geconfronteerd worden met beslagleggingen en executieverkopen waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar kan komen. Uiteraard heeft overleg met de Belastingdienst altijd de voorkeur boven het aantekenen van fiscaal verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. De betrokken advocaat fiscaal recht van SVZ advocaten kan u bijstaan bij de onderhandeling over een betalingsregeling of sanering van belastingschulden. Indien dit overleg echter geen resultaat oplevert kan het verstandig zijn uw casus voor te leggen aan de rechtbank. Dit kan door door de betekening van een dagvaarding waarbij verzet wordt aangetekend tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Ook bij een aangekondigde beslaglegging of executieverkoop door de Belastingdienst is de procedure verzet tegen dwangbevel een belangrijk instrument. Neem direct contact op via [email protected] voor meer informatie of een geheel vrijblijvende bespreking.

Invordering geschorst na verzet?

Een dwangbevel, met vergaande bevoegdheden, wordt uitgevaardigd door de Belastingdienst zonder dat de rechtbank dit vooraf heeft getoetst. Indien de belastingplichtige het niet eens is met dit dwangbevel of met de wijze waarop het dwangbevel ten uitvoer wordt gelegd is toetsing door de rechter van groot belang. De procedure verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan echter maandenlang duren. Indien de Belastingdienst in deze periode de invordering doorzet kan dit grote en onomkeerbare schade tot gevolg hebben. Daarom is in artikel 17.1 Leidraad Invordering 2008 opgenomen dat na het instellen van verzet de (verdere) invordering in beginsel opgeschort dient te worden. Het oordeel van de rechtbank over de zaak dient leidend te zijn. In de Leidraad Invordering van de Belastingdienst is beleid opgenomen waaraan de Belastingdienst zich dient te houden. Er gelden uitzonderingen voor gevallen dat de procedure evident geen kans van slagen heeft omdat de zaak kansloos is. Een advocaat fiscaal recht van SVZ advocaten zal daarom uw zaak goed moeten onderbouwen met bewijsstukken en de standpunten moeten motiveren. Ook in het geval de Belastingdienst kan onderbouwen dat de belangen van de Staat der Nederlanden teveel geschaad worden indien de invordering zou worden opgeschort kan de Belastingdienst besluiten de invordering ondanks het ingestelde verzet door te zetten. Om te voorkomen dat de Belastingdienst de invordering doorzet kan bijvoorbeeld, indien mogelijk, zekerheid verstrekt worden aan de Belastingdienst zodat de risico’s voor de Belastingdienst minder groot worden. Met het aantekenen van verzet tegen een dwangbevel door een advocaat fiscaal recht van SVZ advocaten kunnen beslagleggingen en executieverkopen in veel gevallen voorkomen worden en bestaat er ruimte om opnieuw in gesprek te gaan over een betalingsregeling of een crediteurenakkoord om het faillissementen te voorkomen.

Gronden verzet tegen dwangbevel

Een advocaat fiscaal recht van SVZ advocaten kan op verschillende gronden verzet aantekenen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Daarbij kunnen bepalingen uit het invorderingsbeleid worden aangehaald. Ook kan het zijn dat de Belastingdienst op onredelijke gronden een redelijk voorstel heeft afgewezen. De wijze waarop de Belastingdienst invordert kan ingrijpende gevolgen hebben voor de onderneming en daardoor in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In bepaalde gevallen kiest de Belastingdienst ten onrechte voor versnelde invordering. Daarnaast kunnen formaliteiten zijn geschonden bij de uitvaardiging van een dwangbevel.

Een advocaat fiscaal recht zal altijd ingaan op de belangen van uw onderneming, de gevolgen van invordering en de mogelijke alternatieven. De rechtbank zal immers het belang van de Belastingdienst, namelijk het innen van belastingen, als zeer belangrijk aanmerken. Wel moet de Belastingdienst kiezen voor een wijze van invordering, daaronder begrepen het aangaan van regelingen, waarbij de belangen van de onderneming niet onnodig geschaad worden. De Belastingdienst moet in haar afweging bijvoorbeeld betrekken dat het leggen van derdenbeslag bij belangrijke relaties van de onderneming (onnodige) reputatieschade kan meebrengen. Wellicht is daarom een alternatieve wijze van invordering te prevaleren.

Overigens kan in de procedure verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel in beginsel niet als grond naar voren worden gebracht dat de belastingaanslag onjuist is. Daarvoor moet immers bezwaar, beroep of een verzoek tot ambtshalve vermindering worden ingediend. Bij het instellen van verzet is de civiele rechtbank bevoegd en daarbij geldt als uitgangspunt dat er van wordt uitgegaan dat de ingevorderde aanslag juist is. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als evident is dat een belastingaanslag veel te hoog, is kan de civiele rechter daar rekening mee houden middels een marginale toetsing. Hierbij kan gedacht worden aan ambtshalve aanslagen, veelal gebaseerd op hoge schattingen, die zijn opgelegd omdat niet (tijdig) een fiscale aangifte is ingediend.

Procedure verzet tegen dwangbevel

Allereerst wordt door een advocaat een (verzet)dagvaarding opgesteld en deze wordt vervolgens aan de Belastingdienst betekend door een deurwaarder. Na betekening door een deurwaarder is de procedure formeel gestart en dient de Belastingdienst ook rekening te houden met het eerder aangehaalde artikel 17.1 van de Leidraad Invordering 2008. De volgende stap is dat de dagvaarding naar de rechtbank wordt gestuurd (het aanbrengen van de dagvaarding). Er zijn in dat geval ook griffierechten verschuldigd aan  de rechtbank. De landsadvocaat van de Belastingdienst zal schriftelijk reageren en vervolgens volgt in veel gevallen een zitting bij de rechtbank. Op deze zitting wordt de zaak besproken en kan de rechter vragen stellen aan partijen en de mogelijkheden van een schikking bespreken. Indien geen schikking wordt bereikt zal de rechtbank uiteindelijk een uitspraak doen.

Neem contact op met een fiscaal advocaat van SVZ advocaten voor meer informatie over mogelijkheden van de procedure verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel van de Belastingdienst.