Advocatenkantoor Haarlem schip

Crediteurenakkoord om faillissement te voorkomen

Een crediteurenakkoord klinkt prettiger dan een faillissement en dat is het in veel gevallen ook. Na het bereiken van een crediteurenakkoord kan de onderneming verder en is een oplossing bereikt voor problematische schulden. Wij zullen samen met u als ondernemer de haalbaarheid van een crediteurenakkoord inschatten en ook de strategie bepalen.

Schulden bij schuldeisers

Het primaire doel van een crediteurenakkoord is om de schulden bij alle crediteuren af te kopen tegen finale kwijting. Dat kan ineens, maar dat kan ook in fases. Dat kan binnen enkele dagen, maar ook binnen enkele weken en zelfs binnen enkele maanden. Een crediteurenakkoord is vormvrij en kan dus op vele manieren worden aangeboden. In veel gevallen worden uw schulden afgekocht (tegen finale kwijting) voor een percentage van de oorspronkelijke vordering.

Bij een buitengerechtelijk akkoord, hiervan is sprake indien buiten faillissement of WSNP een akkoord aan de schuldeisers wordt aangeboden moet per schuldeiser overeenstemming worden bereikt over de afkoop van de schulden. Uitgangspunt daarbij is dat een schuldeiser niet gedwongen kan worden akkoord te gaan met een aangeboden akkoord. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat een weigering van het aanbod onder omstandigheden onredelijk kan zijn, zodat de betreffende schuldeiser alsnog via de rechter gedwongen kan worden het akkoord te accepteren. Hiervan kan sprake zijn wanneer slechts één relatief kleine schuldeiser niet in stemt met het akkoord, met als gevolg dat het gehele akkoord niet zal slagen en een faillissement alsnog onafwendbaar is. Van een dergelijke uitzonderingssituatie is echter niet snel sprake.

In veel gevallen worden uw schulden afgekocht (tegen finale kwijting) voor minder dan 30% van de oorspronkelijke vordering. Een schuldeiser heeft liever iets dan niets en bovendien kan de relatie voor de toekomst worden voortgezet wat voor de schuldeiser ook van groot belang is.

Schulden bij de belastingdienst

Op het moment dat tevens belastingschulden ontstaan moet er een betalingsregeling worden getroffen en een melding worden gedaan van betalingsonmacht. Onze ervaring leert dat er met de belastingdienst goede afspraken kunnen worden gemaakt. Wel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat afspraken ook worden nagekomen. De advocaten van SVZ advocaten hebben veel ervaring met het voor ondernemers saneren van schulden bij de belastingdienst.

In de praktijk zijn de preferente schuldeisers (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV) veelal bereid mee te werken aan het akkoord als dit de schuldenaar kan redden én als zij het dubbele percentage ten opzichte van de overige (concurrente) schuldeisers krijgen. In de loop der jaren zijn er onder andere voor dergelijke gevallen door de belastingdienst richtlijnen vastgesteld. SVZ advocaten kan u op maat adviseren over de mogelijkheden van het saneren van belastingschulden.

Schulden bij de bank

Schulden bij banken zijn vaak een apart verhaal. Dit omdat daar veelal een kredietovereenkomst met zekerheden zoals pand- en hypotheekrechten aan ten grondslag liggen.  Ondanks dat banken het niet zullen toegeven zijn er tegenwoordig ook met banken goede afspraken te maken voor het afkopen van de schulden.

ZZP’er, eenmanszaak of BV in nood? Neem contact op met de specialisten van SVZ advocaten voor advies over het aanbieden van een crediteurenakkoord aan uw schuldeisers.

Akkoord in faillissement/WSNP

Verschil met het buitengerechtelijke crediteurenakkoord is dat er bij het akkoord in faillissement of WSNP over het akkoord gestemd wordt door de schuldeisers. Is er een meerderheid van de schuldeisers (die samen ook meer dan de helft van de schuld vertegenwoordigen) voor het akkoord, dan zal het akkoord worden aangenomen. Vervolgens wordt het akkoord formeel bekrachtigd door de rechtbanken is dit jegens alle schuldeisers verbindend, dus ook jegens die schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Dit is een cruciaal verschil ten opzichte van het buitengerechtelijke crediteurenakkoord. Slaagt het akkoord niet, dan blijft de WSNP of het faillissement voortbestaan. Ook bij een gerechtelijk akkoord zullen de belastingdienst en het UWV het dubbele percentage willen krijgen vergeleken met het percentage dat de overige schuldeisers zullen krijgen.