Eigendomsvoorbehoud

Huurrecht

Bijna alle ondernemers krijgen ermee te maken: het huurrecht. Bent u op zoek naar een advocaat die u kan adviseren over een huurovereenkomst? Of bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in de uiteenlopende geschillen over de huur van onroerend goed? SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in het huurrecht en beschikt over ruime ervaringen met veelvoorkomende kwesties binnen het huurrecht. De wetgeving inzake huur en verhuur is dynamisch en regelmatig aan verandering onderhevig. SVZ advocaten is altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

De wet onderscheidt 3 soorten huur: huur van een woning, een middenstands bedrijfsruimte (zoals een winkel of horecapand) en van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte). Voor iedere vorm van huur gelden andere wettelijke voorwaarden en dan met name op het gebied van het beëindigen van de huurovereenkomst. SVZ Advocaten heeft de benodigde kennis van huur van
bedrijfsruimte.

Advocaat huurrecht

Ondernemers kunnen zowel in de hoedanigheid van verhuurder als in de hoedanigheid van huurder met het huurrecht te maken krijgen. Veel ondernemers huren het pand van waaruit zij ondernemen. Het kan ook zo zijn dat u met het huurrecht te maken krijgt omdat u onroerend goed (een woning of bedrijfsruimte) verhuurt. In beide gevallen is het wenselijk om uw rechten en plichten in kaart te brengen en de mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een gespecialiseerde huurrecht advocaat van SVZ advocaten kan u hierbij helpen.

Wij adviseren ondernemers vooraf bij het tot stand komen, het opstellen en het sluiten van huurovereenkomsten. Ook staan we ondernemers – zowel tijdens de duur van de huurovereenkomst als bij het eindigen daarvan – bij in uiteenlopende geschillen over de huur en verhuur van onroerend goed. Gedacht kan worden aan procedures over ontruiming, ontruimingsbescherming, huurachterstanden, ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken aan het gehuurde, dringend eigen gebruik, renovatie van het gehuurde, ongerechtvaardigde verrijking en huurprijswijzigingen.

De huur en verhuur van onroerend goed kent drie afzonderlijke huurregimes, welke ieder hun eigen (dwingendrechtelijke) wettelijke bepalingen kennen:

  • woonruimte (artikel 7:232 BW e.v.)
    Veel ondernemers verhuren (bijvoorbeeld bij wijze van belegging) woning(en). Het is van belang om hierover vooraf advies in te winnen. Huurders genieten doorgaans namelijk vergaande huurbescherming.
  • bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW e.v.)
    Het betreffen gebouwde onroerende zaken welke voor het publiek toegankelijk zijn. Deze categorie wordt ook wel aangeduid als middenstandsbedrijfsruimte of detailhandelsbedrijfsruimte.
  • overige bedrijfsruimten (artikel 7:230a BW)
    Dit is een restcategorie voor bedrijfsmatige objecten welke niet als middenstandsbedrijfsruimte worden gekwalificeerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorruimte, industriefuncties en showrooms.

Huurrecht wetsartikelen en regelgeving

Het huurrecht is voor een groot gedeelte van dwingend recht. Van de wettelijke bepalingen die van dwingend recht zijn, kan door partijen (huurder en verhuurder) niet rechtsgeldig worden afgeweken. Er zijn daarnaast ook wettelijke bepalingen waarvan partijen in onderling overleg wel kunnen afwijken. Het is van belang om een goed overzicht te hebben over de verschillende huurregimes en de toepasselijke wettelijke regels zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan bij het sluiten van een huurovereenkomst.

Met betrekking tot de wettelijke bepalingen waarvan wel kan worden afgeweken is het van belang een zo gunstig mogelijke contractuele afspraak te bewerkstelligen. SVZ advocaten kan u hierover adviseren. Onze huurrecht advocaten denken graag met u mee, waarbij wij ons focussen op uw onderneming en uw specifieke belangen.

Procedure huurrecht

Een advocaat huurrecht van SVZ advocaten kan u onder meer bijstaan indien u als huurder of verhuurder te maken krijgt met de volgende vraagstukken en/of kwesties: