leeg

Advocaat bij procedure kantonrechter?

Wanneer moet er worden geprocedeerd bij de kantonrechter? Wat zijn de regels wanneer er wordt geprocedeerd bij de rechtbank, sector kanton? Indien u verwikkeld bent geraakt in een juridische procedure, is het verstandig om vooraf advies in te winnen over deze vragen. Per procedure staat immers vast welke instantie bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en staat ondernemers bij in zowel procedures bij de kantonrechter, de rechtbank, het gerechtshof en arbitragezaken. In dit artikel zetten wij voor u de regels met betrekking tot het procederen bij de kantonrechter uiteen.

Wanneer is de kantonrechter bevoegd?

In het verleden sprak de kantonrechter recht op het kantongerecht. Tegenwoordig maakt de kantonrechter onderdeel uit van de rechtbank en valt de kantonrechter onder de ‘’sector kanton’’ binnen de rechtbank. De kantonrechter buigt zich over een groot aantal zaken, die inhoudelijk zeer divers kunnen zijn. In de wet is bepaald dat de kantonrechter bevoegd is als het gaat om:

  • Zaken met een beloop van ten hoogste € 25.000 (denk aan incasso zaken);
  • Zaken die betrekking hebben op huurovereenkomsten;
  • Zaken die betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten;
  • Zaken die betrekking hebben op consumentenovereenkomsten.

Welke kantonrechter is bevoegd?

In beginsel is de rechter in de woonplaats van de verweerder bevoegd om kennis te nemen van de zaak. De persoon die wordt gedagvaard speelt dus in beginsel een ‘’thuiswedstrijd’’, maar er bestaan diverse uitzonderingen op deze regel.

In arbeidsrechtszaken is de kantonrechter in het gebied waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht bevoegd.  In huurzaken is de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde zich bevindt bevoegd. Bij een zaak waarin wordt geprocedeerd over een onrechtmatige daad, is ook de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit heeft plaatsgevonden bevoegd om van de zaak kennis te nemen. De advocaten van SVZ advocaten zijn op de hoogte van de procedurele mogelijkheden en kunnen u hierover desgewenst adviseren.

Advocaat procedure kantonrechter

Een procedure bij de kantonrechter is doorgaans laagdrempeliger dan een procedure bij de rechtbank. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat partijen bij de kantonrechter niet vertegenwoordigd hoeven te worden door een advocaat, maar dat zij zich ook kunnen laten bijstaan door een jurist, gemachtigde of zelf het woord kunnen doen. Daarnaast zijn de (griffie)kosten lager dan bij een procedure bij de rechtbank.

Ondanks het feit dat de procedure bij de kantonrechter geen verplichte procesvertegenwoordiging kent, staat SVZ advocaten vaak ondernemers bij in dit soort procedures. Vooral in materieel omvangrijke/ingewikkelde procedures is het van belang om deskundig advies in te winnen en (tijdens de procedure) te worden bijgestaan door een deskundige advocaat. Hoewel de procedure laagdrempeliger is, geldt dat u uiteraard gebonden bent aan het vonnis. Dit kan zeer verstrekkende gevolgen hebben.

SVZ advocaten is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht voor ondernemer: allemaal rechtsgebieden waarbinnen veel geprocedeerd wordt bij de kantonrechter.

Proces: dagvaarding

Elk proces begint met een procesinleiding. In de meeste gevallen is dat een dagvaarding. Deze dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder. De wet stelt eisen aan de inhoud van de dagvaarding. Het is van belang om te controleren of de door u ontvangen dagvaarding aan alle (formele) vereisten voldoet. Indien u zelf wenst over te gaan tot dagvaarding van uw wederpartij, is het eveneens van groot belang om de formaliteiten goed in acht te nemen. SVZ advocaten kan u hierbij uiteraard behulpzaam zijn. Voor meer informatie over de dagvaarding: lees ook ons eerder blog hierover.

Procedure kantonrechter: de eerste rolzitting

In de dagvaarding wordt een zittingsdatum genoemd. Dit wordt ook wel de roldatum genoemd. Het betreft (meestal) een schriftelijke zitting, waarbij partijen niet aanwezig hoeven te zijn, maar waarbij wel een (processuele) handeling verricht moet worden.

Met betrekking tot de eerste roldatum (zoals vermeld in de dagvaarding) geldt dat de eisende partij de dagvaarding moet aanbrengen bij de rechtbank (lees: moet toesturen aan de rechtbank) en dat de gedaagde partij zich moet stellen bij de rechtbank (lees: kenbaar moet maken bij de rechtbank).

Verweer voeren bij kantonrechter

In procedures bij de kantonrechter krijgt de gedaagde partij vervolgens een termijn (van in beginsel 4 weken) om verweer te voeren door een conclusie van antwoord in te dienen. In beginsel kan de gedaagde partij één keer uitstel (van 4 weken) verzoeken voor het indienen van de conclusie van antwoord. De vormvereisten bij de kantonrechter zijn minder streng. Over het algemeen kan een brief met bijlagen worden ingediend waarin het standpunt van de gedaagde partij naar voren komt.

Bent u zelf gedagvaard en wilt u verweer voeren? U kunt schriftelijk verweer voeren tegen de vorderingen van de wederpartij. Het verweer wordt vastgelegd in een conclusie van antwoord. Ook is het mogelijk een tegenvordering in te dienen. Dit wordt een eis in reconventie genoemd. Een eis in reconventie dient aan bepaalde formele eisen te voldoen. SVZ advocaten kan u daarover nader adviseren.

Procedure kantonrechter: comparitie van partijen

Na de schriftelijke ronde wordt er doorgaans een mondelinge behandeling gepland, ook wel de comparitie van partijen genoemd. Hoe de zitting verloopt, is afhankelijk van wat de kantonrechter daarover heeft bepaald in het tussenvonnis. Soms krijgen de gemachtigden/advocaten van partijen de mogelijkheid een pleitnota voor te dragen. Soms zal de rechter inlichtingen van partijen verlangen. Vaak zal de kantonrechter tijdens de mondelinge behandeling ook aan partijen vragen of een schikking tot de mogelijkheid behoort. Het is goed om hierover vooraf na te denken en advies in te winnen bij een deskundig advocaat.

Wanneer de rechter voldoende informatie heeft verkregen, zal er vonnis worden gewezen. Het is echter ook mogelijk dat de rechter een nieuwe schriftelijke ronde inlast. Partijen krijgen dan de kans om een conclusie van repliek en dupliek te nemen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie hierover.

Hoger beroep tegen vonnis kantonrechter

Hoger beroep tegen een vonnis van de kantonrechter is alleen mogelijk als de vordering in eerste aanleg hoger is dan € 1.750,–. Daarnaast is hoger beroep mogelijk wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat een vordering, niet zijnde een directe geldvordering, duidelijk een hogere waarde vertegenwoordigt. Het hoger beroep moet uiterlijk binnen 3 maanden worden ingediend. Let op: voor het instellen van hoger beroep heeft u altijd een advocaat nodig. Ook de wederpartij dient zich in hoger beroep te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Procesadvocaat SVZ advocaten

SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in het procesrecht en kan u adviseren over diverse procesrechtelijke vraagstukken.

Daarnaast is SVZ advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht voor ondernemers: indien u bijstand nodig heeft binnen deze rechtsgebieden, kunnen wij u uiteraard ook bijstaan in een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.