bibliotheek

Procesrecht: Dagvaarding ontvangen? Onderneem direct actie!

Heeft u of uw onderneming een dagvaarding ontvangen en bent u op zoek naar een advocaat? De advocaten van SVZ advocaten in Haarlem hebben hier dagelijks mee te maken. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat dit voor u als ondernemer anders is. In dit artikel zetten wij daarom de gang van zaken met betrekking tot de dagvaarding en de dagvaardingsprocedure uiteen. Bent u op zoek naar een advocaat in de buurt van Haarlem die u kan adviseren en bijstaan wanneer u bent gedagvaard, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de advocaten van SVZ advocaten uit Haarlem. Met onze expertise op het gebied van het procesrecht kunnen wij u snel en duidelijk adviseren, zodat u zich kunt richten op het ondernemerschap en die zaken waar u energie van krijgt. Neem direct contact op via [email protected] voor meer informatie of een geheel vrijblijvende bespreking.

Wat zijn de vereisten van een dagvaarding?

Een dagvaardingsprocedure vangt aan met een dagvaarding. Deze dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder. De wet stelt eisen aan de inhoud van de dagvaarding. Het is van belang om te controleren of de door u ontvangen dagvaarding aan alle (formele) vereisten voldoet. SVZ advocaten kan u hierbij uiteraard behulpzaam zijn.

De dagvaarding vermeldt allereerst welke partij u/uw onderneming heeft gedagvaard. De namen en woonplaatsen van de betrokken partijen moeten op een volgens de wet juiste wijze zijn verwerkt in de dagvaarding. Daarnaast dient de dagvaarding enkele formele mededelingen te bevatten. Zo moet de dagvaarding de dag waartegen is gedagvaard vermelden. Dit wordt ook wel de roldatum genoemd. Daarnaast moeten er mededelingen gedaan worden over onder andere het door de partijen verschuldigde griffierecht.

De dagvaarding vermeldt daarnaast of u bent gedagvaard voor de rechtbank of de kantonrechter. Dit is van belang aangezien u bij de kantonrechter zowel in persoon als bij advocaat kunt procederen. Indien u bent gedagvaard voor de rechtbank geldt een verplichte procesvertegenwoordiging en kunt  u dus enkel bij advocaat procederen. De advocaten van SVZ advocaten hebben ruime ervaring met procederen bij zowel de rechtbank als de kantonrechter.

Tevens vermeldt de dagvaarding wat de vordering en de gronden van de vordering zijn. De vordering dient tevens onderbouwd te zijn met bewijzen. Het is van belang deze gronden en bewijsmiddelen goed te bestuderen en aan de hand daarvan uw rechtspositie te bepalen. Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, kunt u hierover vrijblijvend contact met SVZ advocaten opnemen voor een vrijblijvend gesprek met een advocaat uit Haarlem.

Verweer voeren

Als u een dagvaarding heeft ontvangen is het belangrijk om zo snel mogelijk uw rechtspositie te bepalen. Indien u het niet eens bent met de vordering zoals verwoord in de dagvaarding, is het namelijk van belang om gemotiveerd inhoudelijk verweer te voeren tegen de vordering. U als ondernemer kunt als geen ander de feiten beoordelen. De advocaten van SVZ advocaten te Haarlem kunnen u adviseren omtrent de juridische vertaling van uw standpunten en verweren en de te kiezen processtrategie. De gespecialiseerde advocaat van SVZ advocaten uit Haarlem kan u adviseren omtrent de te leveren en veilig te stellen bewijzen.

Minnelijke regeling

Indien u inhoudelijk geen verweer heeft of wanneer u verweren juridisch niet sterk zijn, kan het de voorkeur verdienen om te onderzoeken of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. Ook hierin kunnen de advocaten van SZV advocaten u adviseren. Daarnaast is het mogelijk dat wij onderhandelingen voeren met de wederpartij om tot een optimale minnelijke regeling te komen. Wanneer er een minnelijke regeling tot stand komt, kan de gespecialiseerde advocaat van SVZ advocaten uit Haarlem deze afspraken tevens voor u vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over een mogelijke betalingsregeling, gedeeltelijke kwijtschelding van schulden en finale kwijting.

Verstek bij niet verschijnen

Met betrekking tot beide  hiervoor genoemde opties geldt dat niet te lang gewacht kan worden. Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, dient u direct actie te ondernemen. In de dagvaarding is een roldatum opgenomen. Voor deze datum dient de gedaagde partij zich kenbaar te maken bij de rechtbank. De rechtbank geeft de gedaagde partij dan een termijn om schriftelijk inhoudelijk te reageren op de dagvaarding door middel van een conclusie van antwoord. Wanner u als gedaagde partij voornoemde periode ongebruikt laat verstrijken en u aldus niet op tijd actie onderneemt, kan de rechter u veroordelen bij verstek. Dit betekent dat de rechtbank, bij het ontbreken van een verweer, de vorderingen van de wederpartij kan toewijzen zonder kennis te nemen van uw standpunten. Een dergelijke situatie dient te worden voorkomen. Schakel daarom tijdig een advocaat in.

Mocht u een dagvaarding hebben ontvangen en mocht de op de dagvaarding genoemde roldatum onverhoopt toch zijn verstreken. Neem dan direct contact op. In bepaalde gevallen kan het verstek namelijk nog worden gezuiverd. Dit is het geval zolang er nog geen verstekvonnis is gewezen. De advocaten van SVZ advocaten kunnen u hierover nader informeren en kunnen snel actie voor u ondernemen.

Eis in reconventie (tegenvordering)

Indien u gedagvaard bent, kun u tevens een tegeneis indienen. Dit wordt ook wel een eis in reconventie genoemd. In vrijwel elke procedure kan een eis in reconventie worden ingesteld. Op dit uitgangspunt zijn enkele uitzonderingen. De advocaten van SVZ advocaten te Haarlem kunnen u hieromtrent adviseren en kunnen u tevens adviseren over  het instellen van een eis in reconventie. Het voordeel van een eis in reconventie is dat (I) kosten van een separate procedure worden bespaard en (II) dat er tijd wordt gewonnen doordat de vorderingen in één procedure worden behandeld en beoordeeld.

SVZ advocaten te Haarlem

SVZ advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht. Hierdoor kunnen wij snel uw rechtspositie in kaart brengen en kunnen wij snel schakelen. Heeft u een dagvaarding ontvangen en wilt u advies omtrent uw rechtspositie en de te nemen vervolgacties, neem dan vrijblijvend contact op met een advocaat van SVZ advocaten te Haarlem. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan indien u uw wederpartij wenst te dagvaarden in en bodemprocedure, maar ook in kort geding procedure.