sprintbaan

Procesrecht: Incasso kort geding tijdens de coronacrisis

Het starten van een incasso kort geding procedure kan juist tijdens de coronascrisis van spoedeisend en groot belang zijn. Veel bedrijven hebben een liquiditeitstekort en kunnen daardoor de kortlopende schulden niet betalen. Dit kan leiden tot een domino-effect met uiteindelijk een reeks van faillissementen tot gevolg. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om tijdens de coronacrisis middels een kort geding procedure, een spoedprocedure, een geschil over de incasso van een vordering aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Algemene opmerkingen mogelijkheden kort geding zaken tijdens coronacrisis (mei 2020)

Vanwege de coronacrisis gaan veel zittingen niet door. Bij de aanvraag van een kort geding procedure tijdens de coronacrisis bepaalt de voorzieningenrechter of sprake is van een urgente zaak. Indien hiervan naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake is, wordt bepaald of een mondelinge behandeling via een telefonische (beeld)verbinding wordt gehouden of dat partijen kunnen instemmen met een volledig schriftelijke procedure. Bij een mondelinge behandeling van een kort geding procedure tijdens de coronacrisis wordt veelal gebruik gemaakt van Skype. Wordt gekozen voor een schriftelijke behandeling, dan kan de voorzieningenrechter na de eerste schriftelijke ronde vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Vervolgens kan hierop weer schriftelijk worden gereageerd. De voorzieningenrechter bepaalt de wijze van communicatie en voert hierin de regie. Ook vóór de coronacrisis was een spoedeisend belang vereist bij kort geding procedures. Het is echter de verwachting dat hierop extra streng getoetst wordt en dat ook (zwaarwegender) rekening wordt gehouden met de belangen van een schuldenaar die in de problemen is gekomen als gevolg van de coronacrisis. Echter, niet in alle gevallen zal een schuldenaar zich kunnen verschuilen achter de coronacrisis. Er kan immers ook sprake zijn van betalingsonwil of betalingsproblemen die al bestonden voor de coronacrisis.

Belang kort geding tijdens coronacrisis

Het belangrijkste voordeel van een kort geding procedure is dat (veel) sneller uitspraak wordt gedaan dan in een bodemprocedure. Dit voordeel zal tijdens de coronacrisis nog belangrijker zijn. Bodemzaken zullen nog langer kunnen duren en de liquiditeitsproblemen van een schuldeiser die op betaling van een vordering wacht kunnen groter zijn. Wij zijn van mening dat een incasso kort geding dan ook zeer urgent kan zijn. Wel dient zekerheidshalve extra aandacht besteedt te worden aan de motivering dat sprake is van een spoedeisend belang. Verder is het van belang om ook aandacht te besteden aan de belangen van de schuldenaar en op voorhand in te gaan op de af te wegen belangen.

Vereisten toewijzing incasso vordering in kort geding (los van de coronacrisis)

De strenge vereisten die gelden voor de toewijzing van een incasso vordering in kort geding bestonden al voor de coronacrisis. Het moet gaan om een vordering die eenvoudig is vast te stellen en die in redelijkheid niet betwist kan worden. Dit betekent dat de vordering in voldoende mate aannemelijk dient te zijn. De voorzieningenrechter maakt de inschatting of de vordering in een bodemprocedure ook zou worden toegewezen. Vanwege de snelle behandeling van een kort geding procedure bestaat geen ruimte voor complexe geschillen. Bij complexe geschillen dient immers ruimte te bestaan voor een uitgebreid debat en uitgebreide bewijslevering. Ook moet de schuldenaar van te voren op deugdelijke wijze zijn gesommeerd om tot betaling over te gaan. Dit kan bij aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Restitutierisico

Omdat in de kort geding procedure een voorlopig oordeel wordt gegeven, kan in beginsel in een latere bodemprocedure de vordering alsnog worden afgewezen. In dat geval zal een door de schuldenaar al betaalde vordering terugbetaald moeten worden. Het risico dat de schuldeiser niet in staat is om de al betaalde vordering na de bodemprocedure terug te betalen, wordt het restitutierisico genoemd. De voorzieningenrechter zal een belangenafweging maken en daarbij rekening houden met het restitutierisico. De financiële positie van partijen en de hoogte van de kans dat de vordering in een bodemprocedure alsnog wordt afgewezen zijn daarbij van belang.

Advies SVZ advocaten bij incasso vordering

SVZ advocaten kan u adviseren over de mogelijkheden om in uw specifieke geval over te gaan tot incasso van een vordering. Ook de mogelijkheid van een incasso kort geding tijdens de coronacrisis wordt daarbij met u besproken. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten.