open books

Contracten en overeenkomsten

Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) contracten en overeenkomsten. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Meestal wordt er wel iets op papier gezet (een contract) en/of gelden er algemene voorwaarden. Bij een geschil tussen partijen wordt in eerste instantie gekeken naar wat er in de overeenkomst staat. Daarom is het van essentieel belang om de afspraken die partijen voor ogen hebben ook op een juridisch juiste wijze vast te leggen. De bijstand van een advocaat kan in dit voortraject allesbepalend zijn. Onze contractenrecht specialisten zijn allen thuis in het adviseren, onderhandelen, en het opstellen van contracten en overeenkomsten en in het maken of aanpassen van algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschrijven in detail wat precies de rechten en verplichtingen van contractspartijen zijn. De algemene voorwaarden zijn altijd een bijlage bij een overeenkomst of offerte. Ze staan ook wel bekend als “de kleine lettertjes”. Wij kunnen u bijstaan met het beoordelen van algemene voorwaarden bij een overeenkomst het beoordelen van uw algemene voorwaarden, maar ook met het opstellen van algemene voorwaarden steeds afgestemd op het product of dienst wat wordt aangeboden.

Wanprestatie

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract/overeenkomst op hem rusten (wanprestatie), dan kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Eventueel heeft hij ook recht op vergoeding van schade die de hij door de vertraging lijdt. Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. Ook dan ligt een vordering tot schadevergoeding (of in ieder geval terugbetaling van hetgeen al was betaald) voor de hand. SVZ Advocaten kan u bijstaan en een rechtszaak aanhangig maken. Zo kan in kort geding nakoming (op straffe van een dwangsom) worden geëist of ontbinding in een bodemprocedure.

Vaststellingsovereenkomst

Veel contracten en overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten betreffen vaststellingsovereenkomsten. Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst aangaan ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen. Een schuldbekentenis is een vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat een partij nog aan een ander verschuldigd is. Een schuldbekentenis komt met name voor in situaties waarin een lening mondeling is afgesproken zonder dat er een goede overeenkomst van geldlening is opgesteld. Ook hierbij kunnen wij u adviseren en u, mocht het zover komen, bijstaan in een procedure.

Geheimhoudingsovereenkomst/NDA

Een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden. Als goedlopend bedrijf wil je je geheime ingrediënt graag intern houden. Om de bedrijfsinformatie te beschermen kan een geheimhoudingsverklaring een uitkomst bieden. Een werknemer die een geheimhoudingsverklaring (ookwel geheimhoudingsovereenkomst) ondertekend, stemt op basis van een contract in op de geheimhouding ten aanzien van bepaalde vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van de ander.Een geheimhoudingsverklaring is een contract dat wordt ondertekend door (minimaal) twee of meer partijen.

Een geheimhoudingsverklaring kan eenzijdig of tweezijdig zijn. In een eenzijdige geheimhoudingverklaring of NDA is er één partij die verstrekt, en één partij die ontvangt. In die situatie zullen de meeste bepalingen sterk in het voordeel van de verstrekker zijn, omdat het immers zijn informatie is. Een tweezijdige geheimhoudingsverklaring of NDA benoemt beide partijen tot verstrekker en ontvanger.

Een duidelijk geformuleerd contract kan langdurige procedures in een later stadium voorkomen. De advocaten van SVZ advocaten denken met u mee en wijzen u vanaf het eerste moment op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.