Fiscaal recht

Versnelde invordering door de Belastingdienst

Versnelde invordering door de Belastingdienst kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw onderneming. De Belastingdienst kan bij versnelde invordering de normale betalingstermijnen en procedures terzijde schuiven en direct overgaan tot dwanginvordering. Daarbij kunt u te maken krijgen met dwangbevelen en beslagleggingen. Het is daarom van groot belang om direct in actie te komen indien u te maken krijgt met versnelde invordering. In dit artikel wordt nader ingegaan op de regeling van versnelde invordering, de voorwaarden hiervan en de mogelijkheden om in verzet te komen. Indien u in verband met de invordering van een belastingschuld juridische bijstaand nodig hebt van een belastingadvocaat kunt u contact opnemen met SVZ advocaten.

Betalingstermijn aanslag en aanmaning

Een (normale) belastingaanslag is invorderbaar zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Een navorderingsaanslag is invorderbaar één maand na de dagtekening. Een naheffingsaanslag is invorderbaar veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet (artikel 9 IW).

Betaalt u binnen deze termijnen de aanslag niet? De ontvanger van de Belastingdienst zal eerst een aanmaning versturen (artikel 11 IW) voordat hij overgaat tot het afdwingen van de betalingsverplichting waarbij hoge kosten worden doorgerekend. De Belastingdienst geeft de belastingschuldige een laatste mogelijkheid om zijn belastingschuld alsnog vrijwillig te voldoen. De aanmaning is feitelijk een betalingsherinnering, waarbij de belastingschuldige de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen veertien dagen te betalen. Gedurende die aanmaningstermijn kan de Belastingdienst in beginsel niet tot dwanginvordering overgaan. Het is daarom in deze periode in beginsel niet toegestaan om een dwangbevel uit te vaardigen, executoriaal beslag te leggen of goederen te verkopen. Dit laatste is alleen anders indien sprake is van versnelde invordering door de Belastingdienst.

Dwangbevel Belastingdienst

Volgt ook na het versturen van de aanmaning geen betaling? Dan kan de Belastingdienst overgaan tot uitvaardiging van een dwangbevel. Na de rechtsgeldige uitvaardiging van een dwangbevel beschikt de ontvanger over een executoriale titel. Normaliter heeft een schuldeiser een rechtelijke uitspraak nodig om te beschikken over een executoriale titel. Dit geldt dus niet voor de Belastingdienst. De Belastingdienst kan met deze executoriale titel invorderingsmaatregelen nemen volgens de beslag- en executieregeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit bekent onder meer dat de Belastingdienst kan overgaan tot het leggen van beslag en goederen executoriaal kan verkopen. In bepaalde gevallen kan verzet worden aangetekend tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Neem hiervoor contact op met SVZ advocaten.

Versnelde invordering

Zoals hierboven aan de orde is gekomen heeft een belastingplichtige normaliter de nodige tijd om een aanslag te betalen. In deze tijd kan ook een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek tot kwijtschelding ingediend worden. In bepaalde gevallen gaat de Belastingdienst echter over tot versnelde invordering.

Wanneer de ontvanger overgaat tot versnelde invordering gelden de normale betaaltermijnen niet meer. Volgens artikel 10 eerste lid IW is bij versnelde invordering de gehele belastingaanslag direct én tot het volle bedrag invorderbaar. Op grond van artikel 10 jo. 15 IW kan bij versnelde invordering worden overgaan tot het direct uitvaardigen van een dwangbevel (waardoor dus ook zeer snel beslag gelegd kan worden). Voorgaande is het directe vervolg op de doorbreking van de betalingstermijnen van artikel 10 IW.

Wanneer is versnelde invordering toegestaan?

De Belastingdienst mag alleen onder zeer bijzondere omstandigheden overgaan tot versnelde invordering. De versnelde invordering is immers een inbreuk op de rechten van een belastingplichtige en kan leiden tot hoge kosten en ingrijpende invorderingsmaatregelen.

De belangrijkste gronden, die volgen uit de wet, om over te gaan tot versnelde invordering zijn:

  • de belastingschuldige is in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem is de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard waarbij die belastingaanslag onder de werking van de schuldsaneringsregeling valt;
  • de ontvanger (Belastingdienst) aannemelijk maakt dat gegronde vrees bestaat dat goederen van de belastingschuldige zullen worden verduisterd;
  • de belastingschuldige Nederland metterwoon wil verlaten dan wel zijn plaats van vestiging wil overbrengen naar een plaats buiten Nederland, tenzij hij aannemelijk maakt dat de belastingschuld kan worden verhaald;
  • de belastingschuldige buiten Nederland woont of gevestigd is dan wel in Nederland geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft en de ontvanger aannemelijk maakt dat gegronde vrees bestaat dat de belastingschuld niet kan worden verhaald;
  • op goederen waarop een belastingschuld van de belastingschuldige kan worden verhaald beslag is gelegd voor zijn belastingschuld;
  • goederen van de belastingschuldige worden verkocht ten gevolge van een beslaglegging namens derden.

Het gaat dus om bijzondere situaties waarin de Belastingdienst van mening is dat zij snel moet optreden om niet achter het net te vissen. Het kan echter ook zijn dat de Belastingdienst op grond van verkeerde informatie of door een verkeerde inschatting overgaat tot versnelde invordering. De advocaten van SVZ advocaten kunnen in dat geval onderhandelen met de Belastingdienst of een (kort-geding) procedure starten.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat eventueel verleend uitstel van betaling moet worden ingetrokken voordat de ontvanger over mag gaan tot versnelde invordering.

Verzet tegen dwangbevel bij versnelde invordering

Indien ten onrechte is overgegaan tot versnelde invordering kan het verstandig zijn om verzet in te stellen tegen de tenuitvoerlegging van het betreffende dwangbevel. Een bodemprocedure of een kort geding procedure kan gestart worden als laatste poging om ingrijpende invorderingsmaatregelen te voorkomen. Het voortbestaan van uw bedrijf kan daarbij op het spel staan. Uiteraard heeft overleg met de Belastingdienst altijd de voorkeur. Echter, in bepaalde gevallen is overleg niet langer mogelijk en is toetsing door de rechtbank van groot belang. Neem voor meer informatie over versnelde invordering contact op met SVZ advocaten.

SVZ advocaten bij invorderingsgeschillen

Wij kunnen onder andere het volgende voor u betekenen.

Voor meer informatie over invordering door de Belastingdienst kunt u contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak.