Fiscaalrecht

Kwijtschelding corona belastingschulden mogelijk?

Is kwijtschelding of sanering van corona belastingschulden mogelijk? Door de coronacrisis hebben veel ondernemers uitstel van betaling moeten aanvragen voor hun belastingschulden. Niet zonder reden natuurlijk, de economische gevolgen van de coronacrisis zijn helaas ingrijpend. Het is nog onduidelijk hoe de Belastingdienst in de toekomst omgaat met deze aanzienlijke gezamenlijke belastingschuld van de ondernemers. Voor veel ondernemers wordt het immers zeer ingewikkeld om alle schulden, waaronder de belastingschulden, terug te betalen. Het kan daarom in het belang zijn van de Nederlandse economie en de schatkist om in specifieke (bijzondere) gevallen medewerking te verlenen aan gedeeltelijke kwijtschelding of sanering van de corona belastingschulden. De huidige wet- en  regelgeving biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.

Neem direct contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Begeleiding sanering of kwijtschelding corona belastingschulden

SVZ advocaten heeft de nodige ervaring met het begeleiden van ondernemers bij het indienen van een verzoek tot kwijtschelding of sanering van belastingschulden. Een kwijtschelding of sanering van belastingschulden is veelal een laatste redmiddel bij problematische belastingschulden. Dit geldt zeker voor ondernemers die vanwege de coronacrisis uitstel van betaling hebben moeten aanvragen om een faillissement te voorkomen. Vanwege de diverse voorwaarden van de Belastingdienst zijn dit geen eenvoudige trajecten. Zo moeten, in beginsel, alle schuldeisers instemmen met een kwijtschelding of sanering en moet het verzoek met financiële stukken onderbouwd worden. De Belastingdienst toetst de voorwaarden streng en is terughoudend met het kwijtschelden of saneren van belastingschulden.

Wat is een sanering van belastingschulden

Bij een sanering van een belastingschulden wordt de belastingschuld, samen met de andere schulden, afgekocht. Hiervoor wordt een bedrag beschikbaar gesteld, veelal door een derde. Voor schuldeisers kan dit interessant zijn omdat de uitkering in een faillissement normaliter nog veel lager zal zijn. In dat geval wordt immers geen bedrag beschikbaar gesteld door een derde en in het faillissement ontstaan zeer hoge kosten, waaronder het salaris van de curator. Hierdoor blijft er vaak minder over voor de schuldeisers dan bij een sanering van belastingschulden. Om een sanering van belastingschulden mogelijk te maken dient de financiële situatie van de onderneming zeer goed inzichtelijk gemaakt te worden. Schuldeisers moeten kunnen controleren of een sanering inderdaad interessant is en of zij niet worden benadeeld ten opzicht van andere schuldeisers.

Voorbeeld: er is sprake is van een belastingschuld van € 50.000 en overige schulden van € 50.000. In totaal wordt een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld door een derde voor een sanering van de schulden. De Belastingdienst ontvangt in dat geval 53,33% van haar vordering (€ 26.665) en de overige schuldeisers 26,67% van hun vordering (€ 13.335). De Belastingdienst dient als preferent schuldeiser immers het dubbele percentage te ontvangen bij een kwijtschelding of sanering van belastingschulden.

Daarbij speelt mee dat de Belastingdienst rekening dient te houden met algemene belangen, zoals maatschappelijke belangen, werkgelegenheid en concurrentieverstoringen. In het geval van belastingschulden veroorzaakt door de coronacrisis zal daarom wellicht nieuw beleid worden opgesteld.

Voorwaarden sanering belastingschulden

De voorwaarden voor de kwijtschelding of sanering van (corona) belastingschulden volgen uit de wet en diverse regelingen. De mogelijkheid van kwijtschelding of sanering van een belastingschuld is geregeld in artikel 26 lid 1 Invorderingsweg 1990. Verder is een regeling opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Op deze plek zal alleen ingegaan worden op de regeling van sanering van belastingschulden voor ondernemers. Voor particulieren geldt een ander en soepeler beleid.

Tenminste moet bij een sanering van belastingschulden aan de volgende voorwaarden voldaan worden.

  • Alle schuldeisers stemmen in met een sanering van de schulden;
  • De Belastingdienst ontvangt ten minste het dubbele percentage ten opzichte van de overige schuldeisers;
  • Het ontvangen bedrag dient zowel absoluut als in relatie tot de belastingschuld een substantiële omvang te hebben;
  • De Belastingdienst wordt niet benadeeld ten opzichte van gelijkbevoorrechte crediteuren;
  • De fiscale verplichtingen die tijdens het verzoek tot sanering van belastingschulden opkomen, dus nieuwe fiscale verplichtingen, moeten volledig en tijdig voldaan worden;
  • Na het akkoord moet uitzicht bestaan op voortzetting van de onderneming. De onderneming dient dus levensvatbaar te zijn.

Bij de indiening van het verzoek tot sanering van belastingschulden dient voorgaande goed gemotiveerd en onderbouwd te worden. Ook de andere schuldeisers dienen aangeschreven te worden.

Gronden afwijzing sanering belastingschuld

Er bestaan een aantal gronden op grond waarvan een sanering of kwijtschelding van corona belastingschulden kan worden afgewezen.

Een belangrijke grond is dat de belastingaanslag niet kan worden betaald terwijl dit is toe te rekenen aan de belastingplichtige. Over deze grond kan bij een verzoek tot kwijtschelding of sanering van belastingschulden de nodige discussie ontstaan. Het is van belang om te wijzen op oorzaken die niet zijn toe te rekenen aan de belastingplichtige. De coronacrisis is in onze ogen een duidelijke externe oorzaak die niet is toe te rekenen aan de belastingplichtige. Ondernemers die echter al voor de coronacrisis belastingschulden gemaakt hebben zullen een minder sterke casus hebben (afhankelijk van alle omstandigheden van het geval).

SVZ advocaten kan u bijstand verlenen bij de motivering van uw verzoek tot kwijtschelding of sanering van belastingschulden.

Indien de onderneming niet levensvatbaar is wordt het verzoek tot sanering van de belastingschulden afgewezen. Gedacht kan worden aan ondernemingen die structureel verlies draaien. In het verzoek tot kwijtschelding of sanering van belastingschulden dient dan ook onderbouwd te worden dat de onderneming na sanering gezond is en voldoende potentieel heeft. Dit kan bijvoorbeeld onderbouwd worden met prognoses en contracten.

In beginsel kunnen voorlopige aanslagen, die nog niet definitief zijn, niet gesaneerd worden. Verder moet voldaan worden aan de door de Belastingdienst te stellen voorwaarden.

Toetsing beslissing Belastingdienst

Er bestaan diverse mogelijkheden om een afwijzing van een verzoek tot kwijtschelding of sanering van belastingschulden door de Belastingdienst aan te vechten. Wordt het verzoek tot kwijtschelding of sanering van de belastingschulden afgewezen door de Belastingdienst? Dan kan binnen 10 dagen administratief beroep worden ingesteld bij de directeur van de Belastingdienst tegen dit besluit. Ook tijdens de behandeling van dit administratief beroep dient de invordering opgeschort te worden. Een afwijzende beslissing van het verzoek tot kwijtschelden of sanering van belastingschulden door de Belastingdienst kan eveneens voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Getoetst kan daarbij worden of de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden en of de Belastingdienst in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Ook is er een mogelijkheid om de beslissing van de Belastingdienst voor te leggen aan de Nationale Ombudsman.

SVZ advocaten kan u bijstaan bij het voeren van dergelijke procedures. Het uiteindelijk doel daarbij is te komen tot een kwijtschelding of sanering van (corona) belastingschulden. Daarbij zal getoetst worden of de Belastingdienst zich heeft gehouden aan de regeling uit de Invorderingswet en haar eigen beleid. Ook zal getoetst worden de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft geschonden.

Het alternatief: faillissementsaanvraag

Het alternatief van een sanering van de corona belastingschulden kan een faillissementsaanvraag zijn. In het geval de Belastingdienst niet wil instemmen met een kwijtschelding of sanering van de belastingschulden en ook geen uitstel van betaling wordt verleend komt de onderneming veelal in grote problemen. Het kan in dergelijke gevallen soms, mede om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen, wenselijk zijn om het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Uiteraard is niet in alle gevallen een faillissementsaanvraag wenselijk of verstandig. Vraag hiervoor altijd advies van een deskundige die alle omstandigheden van het geval in zijn oordeel betrekt.

In bepaalde gevallen kan na faillissement een doorstart van de onderneming mogelijk zijn. Hiervoor kan een voorstel worden verricht aan de curator in een faillissement. Ook bij de aanvraag van een faillissement en het voorbereiden van een doorstart van de onderneming kan SVZ advocaten u bijstaan.

Artikel geschreven conform situatie op 16 juli 2020.

Update januari 2021: nieuws over kwijtschelding corona belastingschulden

In januari 2021 heeft het kabinet de periode dat ondernemers vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunnen aanvragen of kunnen verlengen verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog geen uitstel van betaling hebben aangevraagd kunnen dit alsnog doen.. De datum waarop gestart moet worden met de terugbetaling van de belastingschulden wordt ook verder vooruitgeschoven, namelijk van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Vervolgens krijgen de ondernemers een lange periode, 36 maanden, om de belastingschuld terug te betalen.

Voor veel ondernemers zal het financieel niet haalbaar zijn om naast hun nieuwe verplichtingen al deze oude schulden af te lossen. De Belastingdienst heeft aangekondigd soepeler te gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van belastingschulden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2021 zal hierover meer duidelijkheid worden verstrekt. Lopende saneringsaanvragen kunnen op verzoek worden aangehouden. SVZ advocaten zal u op de hoogte houden over de ontwikkelingen en staat u graag terzijde bij het maken van maatwerk afspraken met de Belastingdienst.