dobbelstenen met %

Advocaat second opinion voor hoger beroep

Heeft u te maken met een tegenvallende uitspraak van de rechtbank en wilt u weten wat uw kansen zijn in hoger beroep? SVZ advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en kan uw zaak (opnieuw) beoordelen. Voordat u beslist of u wilt investeren in een procedure in hoger beroep, bieden wij u graag een second opinion aan waarbij uw zaak beoordeeld wordt en uw kansen in hoger beroep worden ingeschat.

Centraal staat de vraag waarom de uitspraak van de rechtbank tegenvallend is en welke mogelijkheden bestaan om in hoger beroep een (veel) beter resultaat te behalen. SVZ advocaten procedeert met name veel binnen de rechtsgebieden ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht (zakelijke geschillen) en fiscaal recht.

Second opinion voor hoger beroep

Een advocaat van SVZ advocaten kan een second opinion voor u verzorgen voordat u besluit om hoger beroep in te stellen. Bij het opstellen van een second opinion gaan wij daarbij met name in op de volgende aspecten die van belang zijn voor het al dan niet instellen van hoger beroep:

  • Is uw zaak/uw verhaal op de juiste wijze opgeschreven en zijn uw standpunten goed gemotiveerd?
  • Zijn de juiste stellingen ingenomen?
  • Op welke wijze is bewijs geleverd van ingenomen stellingen?
  • Zijn de standpunten van de wederpartij (voldoende) gemotiveerd weersproken?
  • Zijn alle mogelijke (juridische) verweren naar voren gebracht?
  • Bestaan er mogelijkheden/kansen aan de hand van de actuele jurisprudentie (rechterlijke uitspraken over vergelijkbare zaken)?

Na een tegenvallende uitspraak van de rechter is het een grote stap om opnieuw kosten te maken en verder te procederen. Laat u daarom goed voorlichten.

Is uw zaak goed en overtuigend gemotiveerd?

Op grond van artikel 149 Rv mag de rechter alleen die feiten en rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen die in het geding door partijen zijn gesteld of waarop in de loop van het geding de aandacht is gevestigd. De motivatie van uw verhaal, uw zaak, is zeer belangrijk om een procedure te kunnen winnen. Is de nadruk gelegd op de juiste feiten en omstandigheden en is voldoende ingegaan op het ‘verhaal’ van de wederpartij?

In de praktijk blijkt helaas dat niet iedere dagvaarding of conclusie van antwoord goed en overtuigend is opgebouwd. U dient voortdurend te bedenken dat de rechter alleen de procestukken bezit, de procespartijen niet persoonlijk kent en ook de achtergronden en gewoonten van partijen niet op voorhand hoeft te kennen. Het is daarom de taak van uw advocaat om alle aspecten en achtergronden van uw zaak uiteen te zetten. Uiteindelijk kan dit voor u het verschil maken tussen het verliezen of winnen van uw zaak.

Second opinion hoger beroep: is sprake van onvoldoende betwisting van stellingen?

Onze advocaat geeft een zorgvuldig second opinion voordat u in hoger beroep gaat. In veel rechtelijke uitspraken is opgenomen dat een door de wederpartij ingenomen stelling niet of onvoldoende is betwist. Door het niet voldoende betwisten van een stelling van de wederpartij kan een procedure onnodig verloren worden. Van niet of onvoldoende betwisting van stellingen van de wederpartij is uiteraard sprake bij een erkentenis maar ook bij slechte, onduidelijke of geheel ontbrekende motivatie. In hoger beroep is hier in uw zaak wellicht de nodige winst te behalen. Bij een second opinion door SVZ advocaten wordt kritisch gekeken naar de stellingen van de wederpartij, zoals deze in eerste aanleg naar voren zijn gebracht, en de mogelijkheden om hierop in hoger beroep passend te reageren/verweer te voeren.

Is voldoende bewijs ingebracht?

Op grond van artikel 150 Rv draagt de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten de bewijslast van die feiten en rechten. In het normale taalgebruik wordt vaak gesproken over: ‘’wie eist bewijst’’. Dit betekent dat de feiten en rechten goed moeten worden gemotiveerd. De stellingen moeten duidelijk worden ingenomen. Indien er sprake is van een (voldoende gemotiveerde) betwisting dienen er bewijsstukken ingediend te worden. Indien bij de rechtbank is nagelaten om voldoende bewijsstukken naar voren te brengen, kan dit alsnog gerepareerd worden in hoger beroep. Het overleggen van voldoende bewijsstukken is immers in veel gevallen cruciaal om uw zaak te winnen.

Bewijs kan op veel verschillende manieren worden aangedragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schriftelijke overeenkomsten, e-mailberichten, whatsapp-berichten, getuigenverklaringen, financiële stukken of geluidsopnamen. Volgens artikel 152 Rv kan bewijs worden geleverd door alle middelen en is de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter overgelaten. SVZ advocaten kan u nader adviseren over alle mogelijkheden en aspecten van bewijsvoering.

Second opinion hoger beroep: zijn alle mogelijke verweren in stelling gebracht?

Indien u te maken heeft met een vordering van de wederpartij is belangrijk dat onderzocht wordt welke verweren mogelijk zijn. Wellicht kan met een nieuw verweer een beter resultaat behaald worden in hoger beroep. In bepaalde situaties kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op verjaring of opschorting.

Ervaring met en gespecialiseerd in hoger beroep

SVZ advocaten heeft veel ervaring met het voeren van procedures in hoger beroep. Voor u beoordelen wij op een realistische wijze welke mogelijkheden bestaan om uw zaak in hoger beroep te winnen. Naast het alsnog winnen van de procedure kan met een overtuigend hoger beroep ook een goede schikking worden afgedwongen. Wij geven u een indicatie van de kosten, zoals griffiekosten en advocaatkosten en informeren u over het verloop van een procedure in hoger beroep.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met Marinus van Zijtveld ([email protected]).