munten

Beslagleggen door advocaat bij incasso

Beslag is een belangrijk middel voor schuldeisers om, voordat er een procedure bij de rechtbank is gestart, het verhaal op eigendommen van de wederpartij veilig te stellen. Waarom is dit zo’n belangrijk middel? Zaken waarop beslag is gelegd, kunnen niet meer zomaar worden verkocht of op een andere manier zoek worden gemaakt door de schuldenaar. Met andere woorden: door beslag te leggen worden verhaalsobjecten veilig gesteld.

Wanneer u als schuldeiser vervolgens door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kunt u uw vordering betaald krijgen door de beslagen goederen te executeren. Lees in dit artikel een samenvatting van de belangrijkste aspecten waarmee u rekening moet houden. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en heeft veel ervaring met het leggen van beslag.

Verzoekschrift beslaglegging door advocaat

Wanneer u een opeisbare vordering heeft op uw schuldenaar, kan uw advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Bij een opeisbare vordering kunt u bijvoorbeeld denken aan een factuur waarvan de betaaltermijn is versteken. In het verzoekschrift moet de vordering zoveel mogelijk feitelijk worden toegelicht, moet de wettelijke/juridische grondslag van de vordering worden onderbouwd en moet worden aangegeven op welke specifieke zaken beslag wordt gelegd.

Het verzoek tot beslaglegging moet deugdelijk zijn onderbouwd. De wettelijke vereisten voor het leggen van beslag zijn geregeld in artikel 700 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In Nederland wordt een verzoek tot beslag relatief eenvoudig toegewezen. In de meeste gevallen wordt de schuldenaar niet gehoord en verleent de rechtbank binnen enkele dagen verlof om beslag te leggen. Op grond van dit verlof kan vervolgens de deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen.

Opheffing beslag kort geding & schadeplichtigheid

Hoewel het verlof tot beslaglegging relatief eenvoudig wordt verleend is de onderbouwing wel degelijk van belang. Indien niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt het verlof niet verleend. Daarnaast is de gegrondheid van het verzoek van belang voor het kunnen standhouden van het beslag. Indien de grondslag namelijk niet deugdelijk is, kan de wederpartij eenvoudig opheffing van het beslag vorderen in een kort geding procedure. Daar komt nog bij dat het leggen van conservatoir beslag, zonder deugdelijke grond, schadeplichtigheid ten opzichte van de wederpartij kan opleveren.

Termijn bodemzaak

Van belang is tevens dat nadat het beslag is gelegd, op korte termijn een bodemprocedure wordt gestart. De termijn voor het beginnen van deze bodemprocedure is in beginsel veertien dagen, maar kan bij uitzondering worden verlengd. Indien u langer wacht, vervalt het beslag.

Beslagleggen tijdens procedure

Een beslag kan ook gelegd worden tijdens een aanhangige procedure. In dat geval worden nog steeds dezelfde formaliteiten doorlopen, maar hoeft u niet meer aan te geven waar de bodemprocedure over zal gaan en wanneer deze aanhangig zal worden gemaakt. Dit is inmiddels namelijk al bekend. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over deze mogelijkheid, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Executoriaal beslag

Een conservatoir beslag dat u heeft gelegd kan, als u de procedure wint, omgezet worden in een executoriaal beslag. Met andere woorden: u krijgt dan toestemming van de rechter om datgene waar u beslag op heeft gelegd direct te executeren. Als de wederpartij niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd door de deurwaarder en kan het beslagen goed geëxecuteerd worden.

Beslag als pressiemiddel

Met een gelegd beslag heeft u een sterk drukmiddel ten opzichte van uw schuldenaar in handen. Uw schuldenaar kan op die manier immers niet zomaar meer over zijn goederen beschikken. Over banktegoeden kan bijvoorbeeld niet meer beschikt worden en een pand waarop beslag is gelegd kan niet meer verkocht worden. Deze druk zorgt er onder omstandigheden voor dat de schuldenaar overgaat tot spoedige betalen, dan wel om tot een minnelijke regeling te komen.

Advocaat beslag en incasso

SVZ advocaten procedeert veel op het gebied van het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht (zakelijke geschillen) en fiscaalrecht. Het leggen van beslag voorafgaand aan of tijdens de procedure kan grote voordelen hebben voor de positie van een schuldeiser. Het is van belang om u hierover goed te laten informeren en u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Voor meer informatie en/of advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met SVZ advocaten ([email protected]).