mailboxes

Incasso advocaat Haarlem

SVZ advocaten uit Haarlem heeft de juiste expertise in huis om uw onderneming bij te staan bij de incasso van vorderingen. Een incasso advocaat van SVZ advocaten heeft specifieke bevoegdheden bij de incasso van vorderingen en kan daardoor voor ondernemers het verschil maken ten opzichte van een incassobureau. Net als een incassobureau kan een advocaat een aanmaning versturen en onderhandelen met de schuldenaar. Het inschakelen van een incasso advocaat heeft de nodige voordelen voor ondernemers. Deze voordelen zien op de specifieke bevoegdheden en kennis van een incasso advocaat. SVZ advocaten uit Haarlem staat ondernemers regelmatig bij als het gaat om de incasso van vorderingen.

Incasso advocaat heeft specifieke bevoegdheden

Als incasso advocaat hebben wij specifieke bevoegdheden en kunnen wij zelfstandig procederen bij de rechtbank of aan de rechtbank verlof vragen om beslag te leggen. Daardoor hoeft het dossier niet tussentijds overgedragen te worden. Vertraging en dubbele kosten worden voorkomen. Ook de schuldenaar kent deze bevoegdheden van een incasso advocaat en zal na de eerste aanmaning sneller overgaan tot betaling.

In bepaalde gevallen is de aanvraag van een faillissement van de schuldenaar een belangrijk middel dat ingezet kan worden. Ook indien een schuldenaar stelt niet te kunnen betalen kan een incasso advocaat van SVZ advocaten uit Haarlem de juiste middelen inzetten. Een aanvraag van het faillissement van de schuldenaar kan worden voorbereid en ingediend bij de rechtbank. Indien de schuldenaar wel in staat is om te betalen zal in veel gevallen alsnog de betaling volgen. Bij betalingsonmacht volgt een faillissement en wordt een curator benoemd die zich mede zal bezighouden met het ten gelde maken van de vermogensbestanddelen om de schuldeisers te betalen.

Tegenvordering of verweer

In veel gevallen zal de schuldenaar een tegenvordering indienen of verweer voeren. Onze advocaten procederen regelmatig bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Een incasso advocaat van SVZ advocaten heeft kennis van het aansprakelijkheidsrecht en kan daarom ook bij complexe incasso zaken uw belangen goed behartigen. Zo kunnen wij u adviseren over wanprestatie, het recht op schadevergoedingontbinding van overeenkomstenopschortingsrechten en mogelijkheden tot verrekening. Door onze kennis van het procesrecht en het aansprakelijkheidsrecht kan SVZ advocaten uit Haarlem u bij uitstek bijstaan bij het voeren van een complexe incasso zaak. In plaats van standaardwerk leveren wij maatwerk, juist als het ingewikkeld wordt.

Schadevergoeding vorderen naast incasso hoofdsom

In bepaalde gevallen heeft u naast een geldvordering ook schade geleden door de handelswijze van de wederpartij. Dit kan doordat contractuele afspraken niet zijn nagekomen of doordat sprake is van een onrechtmatige daad. Een incasso advocaat van SVZ advocaten uit Haarlem zal deze schade meenemen in een eventuele procedure bij de rechtbank. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om wettelijke (handels)rente, winstderving, (proces)kosten of vertragingsschade.

Incasso vordering in kort geding

In specifieke gevallen kan ook in een kort geding procedure betaling van uw vordering worden afgedwongen. Dit is mogelijk indien u een spoedeisend belang heeft bij de betaling van de vordering, de vordering eenvoudig is vast te stellen en geen geloofwaardig verweer mogelijk is.

Conservatoir beslag leggen

In bepaalde gevallen is het in uw belang om conservatoir beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. U weet dan bijvoorbeeld zeker dat bankrekeningen niet leeg gehaald kunnen worden of dat de vermogensbestanddelen niet langer vervreemd kunnen worden. SVZ advocaten kan bij de incasso van uw vordering verlof vragen aan de rechtbank zodat door een deurwaarder beslag gelegd kan worden. In veel gevallen kan na het leggen van beslag ook een regeling in overleg worden bereikt.

Interesse in dienstverlening door een incasso advocaat uit Haarlem? Neem contact op met SVZ advocaten uit Haarlem indien u interesse hebt in de dienstverlening van een incasso advocaat. Juist bij complexe incasso zaken kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Neem contact op via 023-303 43 18 of [email protected].