alimentatie foto

Advocaat alimentatie

Waarom SVZ advocaten inschakelen bij een alimentatiegeschil?

Alimentatie is een financiële onderhoudsverplichting waarbij de één (de onderhoudsplichtige) aan de ander (de onderhoudsgerechtigde) een bepaald bedrag per maand betaalt. Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Beide soorten zijn niet eenvoudig vast te stellen, en als een van de partijen een onderneming heeft, wordt het nog ingewikkelder. Bij het vaststellen van alimentatie wordt naar twee belangrijke uitgangspunten gekeken: de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Kort gezegd wordt er dus gekeken naar wat de één nodig heeft en de ander kan betalen.

Bij een ondernemer is er discussie mogelijk over de hoogte van zijn draagkracht aangezien niet altijd even duidelijk is wat zijn inkomsten zijn. Deze fluctueren namelijk vaak. Door de alimentatieverplichting is het niet de bedoeling dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Door slechte economische omstandigheden kan het voorkomen dat de winsten, en daarmee verband houdend de inkomsten, flink lager uitvallen. De onderhoudsplichtige kan niet uit zichzelf het vastgestelde alimentatiebedrag aanpassen. Daarvoor is het noodzakelijk een procedure te starten met een advocaat.

SVZ advocaten staat ondernemers bij in verschillende soorten procedures over alimentatie. Zo kan er een procedure gestart worden die gaat over het betwisten van de alimentatie, het verminderen van de hoogte ervan of juist het verkrijgen van alimentatie. Door onze financiële en fiscale kennis kunnen wij juist ondernemers uitstekend bijstaan als het aankomt op procedures over alimentatie. Wij kunnen gemakkelijk jaarrekeningen, grootboekkaarten en fiscale aangiften doorgronden en op goed niveau overleg voeren met uw accountant. SVZ advocaten maakt gebruik van professionele software voor het opstellen van alimentatieberekeningen. Daarnaast hebben wij veel proceservaring en kunnen wij tegen scherpe tarieven uw zaak in behandeling nemen.

Advocaat betwisten alimentatie

SVZ advocaten voert procedures voor ondernemers waarbij aan de rechtbank verzocht wordt om oudere beschikkingen over alimentatie alsnog met terugwerkende kracht aan te passen omdat destijds is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat ten tijde van de procedure geen actuele jaarcijfers beschikbaar waren of dat er onvoldoende is ingegaan op de financiële positie van de onderneming. Ook uitspraken over partneralimentatie die al definitief vaststaan kunnen op deze grond worden aangevochten. Hierdoor kunnen alimentatieschulden van ondernemers uit het verleden in specifieke gevallen verminderd worden.

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW kan een beslissing van de rechter over alimentatie gewijzigd of geheel ingetrokken worden indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Ook uitspraken die al in kracht van gewijsde zijn gegaan kunnen op deze wijze aangepast worden. Dus ook in gevallen waarin niet tijdig hoger beroep is ingesteld zijn er nog mogelijkheden waarbij SVZ advocaten u kunt bijstaan en adviseren.

Advocaat verlagen of verhogen alimentatie

De ontvanger van de alimentatie dient zich volgens vaste rechtspraak in te spannen om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betekent dat hij/zij naar betaald werk moet zoeken om in ieder geval deels in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Als de onderhoudsgerechtigde zich niet of niet genoeg inspant om betaald werk te vinden, dan kan dat reden zijn om de alimentatie te verlagen. Ook als het inkomen van de ontvanger is gestegen, kan dit een reden zijn om minder alimentatie te gaan betalen.

Verlaging van de alimentatie van een ondernemer is daarnaast mogelijk indien de omstandigheden van de onderhoudsplichtige zijn gewijzigd. Deze wijziging kan zien op de winstgevendheid van de onderneming waardoor de ondernemer minder middelen ter beschikking heeft om aan zijn (voor dan te hoge) alimentatieverplichting te voldoen. Zijn draagkracht wordt met andere woorden dus minder.

Wijziging van omstandigheden alimentatie

Zoals hiervoor al is gebleken, kan een wijziging van omstandigheden aanleiding geven om de alimentatie te verlagen. In artikel 1:401 lid 1 BW is opgenomen dat een rechterlijke uitspraak over de partneralimentatie gewijzigd kan worden als de uitspraak door een wijziging van omstandigheden niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Via deze procedure kan worden aangevoerd en berekend worden dat de draagkracht van de ondernemer is gedraald waardoor er minder alimentatie kan worden betaald. Voorbeelden van wijzigingen in omstandigheden kunnen zijn:

 • Het dalen van de omzet van de onderneming;
 • Het ontstaan van zakelijke schulden waarop moet worden afgelost;
 • Het ontstaan van belastingschulden;
 • Verslechtering van de financiële positie van de onderneming door een crisis;
 • Kasstromen die minder beschikbaar zijn omdat hoge investeringen moeten worden verricht;
 • De bank die een krediet opeist;
 • Faillissement;
 • Een stijging van de kosten van de onderneming;
 • Wijziging in de fiscale wetgeving waardoor fiscale voordelen worden verminderd;
 • Er wordt in een nieuwe relatie een kind geboren waarvoor een onderhoudsplicht bestaat;
 • Het stijgen van de woonlasten.

In de procedure om de alimentatie te verminderen kan de ondernemer stellen dat de behoefte van de ex-partner, de onderhoudsgerechtigde, is verminderd. Dit kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

 • De ex-partner heeft hogere inkomsten verkregen;
 • De ex-partner verricht onvoldoende inspanningen om een hoger inkomen te verwerven;
 • De ex-partner heeft vermogen opgebouwd of schenkingen of erfenissen ontvangen;
 • De kinderen zijn meerderjarig geworden waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden;
 • De woonlasten zijn verminderd.

Spoedprocedure verhogen of verlagen alimentatie

In spoedeisende situaties kan SVZ advocaten voor ondernemers een spoedprocedure starten bij de rechtbank waarbij op korte termijn schorsing of vermindering van de alimentatie kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan worden voorkomen dat de alimentatieverplichting doorloopt en de onderneming wordt geconfronteerd met invordering door een deurwaarder of het LBIO. In de spoedprocedure om de alimentatie van de ondernemer te verlagen zal geen diepgravend onderzoek worden ingesteld door de rechtbank. Er wordt op grond van de spoedeisende situatie slechts een voorlopig oordeel gegeven, ook wel een voorlopige voorziening genoemd. Ook in deze procedure is echter een goede cijfermatige onderbouwing aan de hand van financiële stukken en alimentatieberekeningen van groot belang. In een latere procedure, de bodemprocedure, wordt een definitieve beslissing genomen.

Vanwege onze cijfermatige en fiscale kennis en ervaring met het procesrecht kunnen wij ondernemers uitstekend bijstaan bij het voeren van procedures om verlaging van de alimentatie te realiseren. Neem contact op met SVZ advocaten indien u advies wenst over het verkrijgen, betwisten of verminderen van de alimentatie.