Het adviesrecht van de Ondernemingsraad (OR)

Een van de rechten die de Ondernemingsraad heeft – en misschien wel een van de bekendste rechten –  is het adviesrecht. Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) strekt zich uit tot een limitatief aantal voorgenomen besluiten die staan opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In dit blog wordt kort het adviesrecht van de Ondernemingsraad

Voorgenomen besluit

Het adviesrecht heeft betrekking op een voorgenomen besluit van de ondernemer dat van belang is voor de onderneming. Bij het adviesrecht is allereerst het begrip ‘voorgenomen besluit’ van belang. Een voorgenomen besluit is voldoende concreet maar nog niet definitief. Hierbij maakt het niet uit welk orgaan of welke persoon namens de ondernemer het besluit zal nemen.

Indien de ondernemer slechts een idee heeft, spreken we van een beleidsvoornemen. De OR heeft geen adviesrecht ten aanzien van een beleidsvoornemen.

Belangrijk besluit

Het besluit moet verder een bepaalde relevantie hebben. Vandaar dat tevens van belang is dat het gaat om een ‘belangrijk besluit’. De in de wet opgesomde soorten besluiten waar een adviesrecht op van toepassing is, hebben bepaalde en soms zelfs ingrijpende gevolgen voor de in de onderneming werkzame personen. Hierbij zijn onder meer van belang de eventuele gevolgen van het besluit voor de werknemers, wijzigingen in de organisatie, of bijvoorbeeld verhuizing van het bedrijf naar een andere locatie. Voorgenomen besluiten die passen binnen de normale bedrijfsvoering kunnen doorgaans niet als belangrijk worden beschouwd. Waar bijvoorbeeld advies over moet worden verleend is het overdragen van de onderneming, het wijzigen van de plaats waar de onderneming zich bevindt, of het doen van een belangrijke investering in de onderneming.

Procedure adviesrecht

De ondernemer moet in geval dat sprake is van een voorgenomen en belangrijk besluit dit besluit schriftelijk aan de OR voorleggen. Hij geeft daarbij ook aan waarom hij dit besluit wil nemen, wat de verwachte gevolgen van het besluit voor de werknemers zullen zijn en welke maatregelen daarvoor zijn genomen. Dit voorleggen moet op zo’n moment gebeuren dat de OR nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het besluit.

De OR krijgt de mogelijkheid om tenminste één keer te overleggen in een overlegvergadering met de ondernemer over het te nemen besluit. De OR brengt vervolgens het advies uit aan de ondernemer. Zodra deze dan een besluit neemt, moet de OR hierover weer schriftelijk worden ingelicht. Als het besluit niet overeenkomt met het advies, moet de ondernemer uitleggen waarom deze heeft besloten om niet mee te gaan met het advies.

Bevoegdheden OR na geven advies

Indien het uiteindelijke besluit van de ondernemer niet overeenstemt met het advies van de OR, kan de uitvoering van het besluit met een maand worden opgeschort. Daarnaast is het voor de OR mogelijk naar de rechter te stappen en zo in beroep te gaan tegen het uiteindelijke besluit van de ondernemer. Dit laatste kan indien het advies niet overeenstemt met het besluit maar ook indien er later nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die ervoor zouden hebben gezorgd dat het advies heel anders was uitgevallen.  De OR moet bij de Ondernemingskamer bewijzen dat de ondernemer niet in alle redelijkheid tot het genomen besluit had kunnen komen.

Indien de rechter beslist dat de ondernemer niet tot het besluit had kunnen komen, kan hij de ondernemer verbieden om het besluit uit te voeren, te verplichten om de gevolgen ervan te repareren, of een verbod op het plegen van uitvoeringshandelingen met betrekking tot dat besluit.

Conclusie

Het adviesrecht van de OR is dus een sterk middel om inspraak te bemiddelen. Recht hebben en recht halen zijn echter twee verschillende dingen. De advocaten van SVZ advocaten zijn bedreven in het bijstaan van ondernemingsraden. Bent u OR-lid maak dan een afspraak bij SVZ advocaten voor een vrijblijvend gesprek.