locker red

Ondernemingsraad

Als ondernemingsraad (OR) bent u belast met de taak om de belangen van het binnen het bedrijf werkzame personeel te behartigen. Hierbij mogen de belangen van de onderneming bovendien niet uit het oog worden verloren. Ter vervulling van deze taak is de ondernemingsraad door de wet- en regelgeving uitgerust met allerhande informatie- advies- en instemmingsrechten.

Bij ingrijpende besluiten, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie van de onderneming, heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol. Ook bij het vaststellen of wijzigen van bijvoorbeeld de vakantieregelingen of wijzigingen in de pensioenverzekeringen moet de werkgever de ondernemingsraad in de besluitvorming betrekken. Wij bij SVZ advocaten weten dat het oplossen van juridische kwesties niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de OR behoort. Het is dan ook van belang dat u zich als lid van de OR goed laat adviseren over de rechten en mogelijkheden. Bovendien moet de ondernemer de OR-leden in de gelegenheid stellen om scholing en training te volgen die verband houdt met de vervulling van hun taak. Dit tijdens werktijd, op kosten van de ondernemers en met behoud van loon.

SVZ advocaten heeft veel ervaring met het bijstaan en adviseren van ondernemingsraden. Ook hebben wij ervaring bij het adviseren van ondernemingen die al dan niet verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Wij zijn vaste sparringpartner van menig ondernemingsraad en ondernemer.

Instellen ondernemingsraad

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De OR is bedoeld om het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen te bevorderen.

Een bedrijf met minder dan vijftig werknemers kan op grond van de geldende cao toch verplicht zijn om een OR in te stellen. Ook kunnen ondernemingen met tien tot vijftig werknemers vrijwillig een OR instellen. Als ze dat niet willen, dan kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Een pvt is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Heeft een onderneming tien tot vijftig werknemers en geen or of pvt? Dan moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen.

Er is geen echte sanctie voor de ondernemer op het niet hebben van een OR. De werknemers kunnen wel van hun werkgever eisen dat hij een OR instelt. Zo nodig kunnen zij hierbij de rechter vragen de ondernemer hiertoe te dwingen.