Florapark 7 Advocaten kantoor

Alimentatie advocaat Hilversum

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde advocaat in alimentatie uit de regio Hilversum? SVZ Advocaten, met kantoren in Haarlem en Hilversum, staat ondernemers bij in diverse alimentatieprocedures. Deze procedures kunnen betrekking hebben op het betwisten, verminderen of verkrijgen van alimentatie. Dankzij onze financiële en fiscale expertise zijn wij uitstekend in staat om ondernemers te ondersteunen in alimentatiegeschillen.

Een verlaging van de alimentatie voor een ondernemer is primair mogelijk wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Deze verandering kan te maken hebben met de winstgevendheid van de onderneming, een economische crisis die invloed heeft gehad op de onderneming, of andere relevante factoren. Aan de zijde van de alimentatieontvanger kan bij een werknemer bijvoorbeeld een ontslag of een stijging van de woonlasten leiden tot een aanzienlijke wijziging van omstandigheden. Bij SVZ Advocaten begrijpen we de complexiteit van alimentatiekwesties en staan we klaar om ondernemers te adviseren en vertegenwoordigen in deze procedures.

Verdiencapaciteit ontvanger alimentatie

Volgens de rechtspraak is een alimentatieontvanger verplicht zich in te spannen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit houdt in dat de alimentatieontvanger actief op zoek moet gaan naar betaald werk en onder bepaalde omstandigheden mogelijk cursussen moet volgen. Indien de alimentatieontvanger inmiddels een hoger inkomen heeft verworven of aantoonbaar geen inspanningen verricht om (hogere) inkomsten te genereren, kan dit ook een grond zijn voor verlaging van de partneralimentatie voor de ondernemer. Voor gedegen advies over dit onderwerp staat een alimentatieadvocaat van SVZ in de regio Hilversum klaar om u te informeren en te adviseren.

Advocaat Hilversum betwisten alimentatieschuld

SVZ Advocaten voert tevens procedures voor ondernemers waarbij de rechtbank wordt verzocht om eerdere beschikkingen met betrekking tot alimentatie met terugwerkende kracht aan te passen. Dit verzoek wordt ingediend wanneer destijds onjuiste of onvolledige gegevens als basis zijn genomen. Zelfs uitspraken over partneralimentatie die al definitief zijn vastgesteld, kunnen op deze grond worden betwist. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om in bepaalde gevallen terug te komen op alimentatieschulden uit het verleden. Voor deskundig advies en bijstand op het gebied van alimentatieprocedures staat een alimentatieadvocaat van SVZ Advocaten in Hilversum tot uw dienst.

Advocaat Hilversum bij spoedprocedure alimentatie

In urgente situaties kan SVZ Advocaten voor ondernemers een spoedprocedure initiëren bij de rechtbank, met als doel op korte termijn schorsing of vermindering van de alimentatie te bewerkstelligen. Dankzij onze uitgebreide cijfermatige en fiscale kennis, evenals onze ervaring op het gebied van procesrecht, zijn wij uitstekend in staat ondernemers te ondersteunen bij het voeren van procedures om een verlaging van de alimentatie te realiseren.

Verlaging alimentatie bij wijziging van omstandigheden

Volgens artikel 1:401 lid 1 BW kan een rechterlijke uitspraak over (partner)alimentatie worden gewijzigd indien de uitspraak door een wijziging van omstandigheden niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. De procedure op grond van artikel 1:401 lid 1 BW kan voor een ondernemer betekenen dat hij in de toekomst geen of minder alimentatie hoeft te betalen. In de procedure ex. artikel 1:401 lid 1 BW kan worden aangevoerd en berekend dat de draagkracht van de ondernemer is verlaagd. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval dat:

 • De omzet van de onderneming is gedaald;
 • Er zakelijke schulden zijn ontstaan waarop moet worden afgelost;
 • Er belastingschulden zijn ontstaan;
 • Indien de financiële positie van onderneming is verslechterd door een crisis, denk hierbij aan de coronacrisis of een andere economische crisis;
 • Indien minder kasstromen beschikbaar zijn omdat hoge investeringen verricht moeten worden;
 • Indien de bank een krediet opeist;
 • Indien sprake is van een faillissement;
 • Indien de kosten van de onderneming zijn gestegen;
 • Indien de fiscale wetgeving wijzigt waardoor fiscale voordelen verminderen (denk aan aftrekbeperkingen hypotheekrente maar ook aan de aftrekbeperking van partneralimentatie zelf);
 • Indien in een nieuwe relatie een kind wordt geboren waarvoor een onderhoudsplicht bestaat;
 • Indien de woonlasten zijn gestegen.

Daarnaast kan de ondernemer in de procedure om de alimentatie verminderen stellen dat de behoeftigheid bij de ex-partner aan partneralimentatie is verminderd. Dit kan zich voordien in de volgende omstandigheden.

 • De ex-partner heeft hogere inkomsten verkregen;
 • De ex-partner verricht onvoldoende inspanningen om een hoger inkomen te verwerven;
 • De ex-partner heeft vermogen opgebouwd of schenkingen of erfenissen ontvangen;
 • De kinderen worden meerderjarig worden minder kosten gemaakt hoeven te worden;
 • De woonlasten van de ex-partner zijn verminderd.

SVZ advocaten staat ondernemers bij in procedures om de alimentatie te verlagen. Onze alimentatie advocaten maken gebruik van professionele software om de alimentatie te berekenen. Door onze fiscale en cijfermatige kennis kunnen wij de standpunten van de ondernemer en de gronden om de alimentatie te verlagen ook goed onderbouwen.

Aanvechten oude uitspraak alimentatie

Helaas kan het voorkomen dat ondernemers in het verleden geen adequaat verweer hebben gevoerd in alimentatieprocedures. Ook kan het gebeuren dat onvoldoende goed verweer is gevoerd, waardoor de rechtbankuitspraak is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals het ontbreken van actuele jaarcijfers ten tijde van de procedure of onvoldoende aandacht voor de financiële positie van de onderneming. SVZ Advocaten staat ondernemers bij in procedures om de vastgestelde alimentatie uit oudere uitspraken met terugwerkende kracht aan te vechten.

Op basis van artikel 1:401 lid 4 BW kan een rechterlijke beslissing over alimentatie gewijzigd of geheel ingetrokken worden als blijkt dat er achteraf onjuiste of onvolledige gegevens zijn gebruikt. Zelfs uitspraken die al in kracht van gewijsde zijn gegaan, kunnen op deze manier worden aangepast. Ook in gevallen waarin geen tijdig hoger beroep is ingesteld, bestaan nog mogelijkheden.

Het is belangrijk op te merken dat rechters terughoudend zijn met het retroactief verlagen van alimentatie. Naast een zeer goede onderbouwing is deze procedure met name effectief als alimentatieschulden zijn ontstaan door een foutieve vaststelling van alimentatie in het verleden.

SVZ Advocaten kan aan de hand van oudere jaarrekeningen, bankafschriften en contracten beoordelen of de beschikking in het verleden is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. In de procedure zal SVZ Advocaten uw standpunt bepleiten en streven naar verlaging van de alimentatie voor de ondernemer.

Advocaat bij spoedprocedure alimentatie

In situaties waarin normale procedures bij de rechtbank, gericht op verlaging van de alimentatie voor de ondernemer, te lang duren, kan een spoedprocedure worden gestart. Deze procedure biedt de mogelijkheid om op korte termijn de alimentatieverplichtingen aan de orde te stellen, gebaseerd op artikel 223 Rv. Deze spoedprocedure is van toepassing in spoedeisende gevallen en lijkt op een kort geding procedure.

In een spoedprocedure wordt door de rechtbank snel een voorlopige voorziening gegeven, die geldig is tot een definitieve beslissing wordt genomen in de bodemprocedure. SVZ Advocaten kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarin zowel om een definitieve uitspraak als een voorlopige voorziening wordt gevraagd. In de praktijk voert SVZ Advocaten regelmatig procedures bij de rechtbank om alimentatieverplichtingen van ondernemers op te schorten in spoedeisende gevallen.

Deze spoedprocedure kan voorkomen dat de alimentatieverplichting blijft doorlopen en dat de onderneming wordt geconfronteerd met invordering door een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het is belangrijk op te merken dat in de spoedprocedure voor de verlaging van alimentatie voor de ondernemer geen diepgaand onderzoek wordt ingesteld door de rechtbank. Vanwege de spoedeisende situatie wordt slechts een voorlopig oordeel gegeven. Desalniettemin is een solide cijfermatige onderbouwing op basis van financiële stukken en alimentatieberekeningen van groot belang.

Neem contact op met SVZ advocaten uit de omgeving van Hilversum indien u advies wil over het verkrijgen, betwisten of verminderen van alimentatie.