compas

Statutair directeur

Hoge bomen vangen veel wind. Daar komt bij dat de arbeidsrechtelijke positie van een statutair directeur complexer is dan die van de gemiddelde werknemer. Voor de statutair directeur geldt namelijk een ander pakket aan arbeidsrechtelijke regels dan voor de directeur die niet statutair directeur is. Deskundig advies, zowel bij het aangaan als beëindigen van de arbeidsrelatie, is dan ook geen overbodige luxe. SVZ advocaten staat met regelmaat (statutair) directeuren bij en helpt u graag verder. Omdat wij daarnaast ook fiscale kennis en kennis op het gebied van het ondernemingsrecht in huis hebben, is het advies wat wij geven veelzijdig en compleet.

Statutair directeur met dubbele rechtsverhouding

Het kan zijn dat de statutair bestuurder/directeur een dubbele rechtsverhouding met de onderneming heeft, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de directeur die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken van het ‘normale’ arbeidsrecht. Zonder rechtsgeldig benoemingsbesluit is de directeur geen statutair bestuurder en zullen de ‘normale’ arbeidsrechtelijke regels van toepassing zijn in het geval de statutair directeur tevens over een arbeidsovereenkomst beschikt. Bij ontslag van een directeur die tevens werknemer is, geldt dat de vennootschapsrechtelijke én de arbeidsrechtelijke relatie beëindigd moet worden. Na een rechtsgeldig ontslagbesluit kan de bevoegde partij vrij gemakkelijk de arbeidsrechtelijke relatie beëindigen. Er hoeft dan namelijk geen preventieve ontslagtoets plaats te vinden.

Statutair directeur op basis van een managementovereenkomst

Regelmatig gebruiken partijen, voor de uitvoering van de directietaken van een onderneming, een managementovereenkomst met eventueel een management-bv. De directeur beschikt in die gevallen over een eigen vennootschap, namelijk de management BV, waarvan hij directeur/eigenaar is. De management-bv stelt haar directeur te werk bij de onderneming, waar de directeur de directietaken voor zijn rekening neemt.

Juridisch gezien is een managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht. Er ontstaat dan geen arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en de directeur, omdat de directeur op basis van de overeenkomst van opdracht werkzaam is ten behoeve van de onderneming. Soms echter merkt de rechter een managementovereenkomst toch aan als een arbeidsovereenkomst, met alle consequenties van dien. Als de managementovereenkomst wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, zijn de arbeidsrechtelijke regels van toepassing op de arbeidsverhouding, waaronder de regels van het ontslagrecht. Als de managementovereenkomst gekwalificeerd kan worden als een overeenkomst van opdracht, dan zijn er geen arbeidsrechtelijke regels (en dus ook niet de regels van het ontslagrecht) van toepassing. Het is dus van belang dat de managementovereenkomst voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De advocaten van SVZ advocaten kunnen u daarbij met raad en daad bijstaan.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Naast de hiervoor vermelde variaties bestaat ook nog de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA kan geen werknemer zijn, omdat aan een van de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst niet is voldaan (de gezagsrelatie). De DGA is zelf de grootaandeelhouder en staat dus niet in een gezagsrelatie tot enig hoger orgaan in de vennootschap. Aandachtspunten bij de DGA zijn weer de minimale wettelijke beloning die een DGA zich moet toekennen en het feit dat de pensioenwet in beginsel niet van toepassing is. Ook is de DGA niet via de werknemerspremies verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Nog een aandachtspunt voor de statutair directeur is dat hij als bestuurder van de onderneming aansprakelijk kan zijn op grond van de zogenoemde bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kan de bestuurder aansprakelijk zijn jegens schuldeisers van de vennootschap en jegens de Belastingdienst voor onbetaald gelaten belastingschulden. Ook dient in aanmerking te worden genomen  de aansprakelijkheid van een bestuurder bij faillissement van de onderneming. SVZ advocaten staat onder andere schuldeisers bij in gevallen waar mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. SVZ advocaten staat tevens bestuurders bij indien een geschil ontstaat met de Belastingdienst of met de curator over de aansprakelijkheid.