leeg

Advocaat procedure huurrecht

In een bodemprocedure bij de kantonrechter kunt u een gerechtelijk oordeel krijgen over een huurconflict. Huurconflicten kunnen veelzijdig zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een conflict bestaan over de huurprijs, een huurachterstand, gebreken, onderhuur, de beëindiging van een huurovereenkomst et cetera. In deze gevallen verdient het de voorkeur om in overleg te treden met de huurder/verhuurder. Indien partijen er niet uitkomen, kan het starten van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn. Het is van belang u goed te laten adviseren over uw rechtspositie. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht en het procesrecht en staat u graag bij.

Wanneer is de kantonrechter bevoegd?

De wet schrijft voor dat de kantonrechter bevoegd is als het gaat om:

 • Zaken met een belang van maximaal € 25.000;
 • Zaken aangaande huurovereenkomsten;
 • Zaken aangaande arbeidsovereenkomsten;
 • Zaken aangaande consumentenovereenkomsten.

In huurgeschillen is de kantonrechter dus op grond van de wet bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden welke kantonrechter bevoegd is. Dit is in beginsel de rechter uit het arrondissement van de woon/vestigingsplaats van de gedaagde partij. De advocaten van SVZ advocaten zijn gespecialiseerd in het procesrecht en kunnen u hierover adviseren.

Inhoud dagvaarding huurrecht

Een huurrechtprocedure bij de kantonrechter begint met het uitbrengen van een dagvaarding.

In de dagvaarding staat onder meer:

 • de datum van de betekening van de dagvaarding
 • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
 • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
 • de naam en de woonplaats van de andere partij
 • wat uw vordering is en de gronden waarop uw vordering is gebaseerd (eis en gronden)
 • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt(en)
 • locatie/bevoegde kantonrechter
 • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
 • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

De dagvaarding moet vervolgens door de deurwaarder worden betekend aan de wederpartij. De betekende dagvaarding dient vervolgens aan de rechtbank te worden gezonden (aanbrengen van de dagvaarding). Dit moet tijdig gebeuren, namelijk uiterlijk vóór de in de dagvaarding opgenomen roldatum. De gedaagde partij dient zich vóór de in de dagvaarding opgenomen datum bij de rechtbank bekend te maken (stellen). Op de in de dagvaarding opgenomen datum hoeven partijen dus nog niet voor de rechter te verschijnen.

Verweer voeren tegen dagvaarding huurrecht

De gedaagde partij in een huurrechtprocedure krijgt vervolgens een termijn (van in beginsel 4 weken) om verweer te voeren door een conclusie van antwoord in te dienen. In beginsel kan de gedaagde partij één keer uitstel (van 4 weken) verzoeken voor het indienen van de conclusie van antwoord. De vormvereisten bij de kantonrechter, en dus in huurrechtprocedures, zijn minder streng. Over het algemeen kan een brief met bijlagen worden ingediend waarin het standpunt van de gedaagde partij naar voren komt. De advocaten van SVZ advocaten kunnen u hierin adviseren en bijstaan.

Ook is het mogelijk een tegenvordering in te dienen. Dit wordt een eis in reconventie genoemd. Een eis in reconventie dient aan bepaalde formele eisen te voldoen. SVZ advocaten kan u ook daarover uiteraard nader adviseren.

Procedure huurrecht: comparitie van partijen

Nadat partijen hun standpunten via de hiervoor omschreven schriftelijke stukken bekend hebben gemaakt, volgt er een mondelinge ronde. Dit is de comparitie van partijen. De rechter gebruikt de mondelinge behandeling om inlichtingen van partijen te krijgen. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging van de rechtbank (met daarin de locatie en het tijdstip).

Wilt u zich tijdens de zitting beroepen op nieuwe schriftelijke informatie? Dan dient u deze stukken naar de kantonrechter en naar de tegenpartij te sturen. Deze stukken moeten minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

Het is niet verplicht aanwezig te zijn tijdens de zitting. Wij adviseren u echter wel naar de mondelinge handeling te gaan. Zo kunt u vragen van de rechter beantwoorden en uw verhaal doen. Indien u niet verschijnt ter zitting, kan dit in u nadeel werken. Wij adviseren u tevens om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat huurrecht.

Tijdens de zitting zal de kantonrechter doorgaans ook onderzoeken of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Partijen krijgen vaak de gelegenheid om (op de gang) te bespreken of er een minnelijke regeling tot stand kan komen. Wanneer u een gespecialiseerde advocaat meeneemt naar de zitting, kan deze u adviseren over uw rechtspositie en over het eventueel doen of accepteren van een minnelijk voorstel.

Procesadvocaat Huurrecht: SVZ advocaten

In een huurrechtprocedure bij de kantonrechter kun u in persoon of bij gemachtigde procederen. U hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat. Bij het opstellen van de processtukken, het voeren van verweer, het pleiten ter zitting en het treffen van een schikking, verdient het echter wel de voorkeur om u te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat huurrecht.

Wilt u een huurrechtprocedure starten? Of bent u gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen in verband met een geschil binnen het huurrecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met SVZ advocaten om de mogelijkheden te bespreken.