Eigendomsvoorbehoud

Huurrecht advocaat Noordwijk

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat die werkzaam is in de omgeving van Noordwijk? SVZ advocaten uit Haarlem kan u bijstaan bij alle juridische aspecten van huur en verhuur. SVZ advocaten staat regelmatig ondernemers bij die gevestigd zijn in Noordwijk. Bijna alle ondernemers krijgen ermee te maken: het huurrecht. Bent u op zoek naar een advocaat die u kan adviseren over een huurovereenkomst? Of bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in uiteenlopende geschillen die gaan over de huur van onroerend goed? SVZ advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht en beschikt over ruime ervaringen met veelvoorkomende huurrecht kwesties. De wetgeving inzake huur en verhuur is dynamisch en regelmatig aan verandering onderhevig. SVZ advocaten is altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Het is mogelijk een afspraak in te plannen in Noordwijk op het adres De Hooge Krocht 80 (2201 TZ Noordwijk) om uw zaak te bespreken.

Advocaat huurrecht Noordwijk

Ondernemers kunnen zowel in de hoedanigheid van verhuurder als in de hoedanigheid van huurder met het huurrecht te maken krijgen. Veel ondernemers huren het pand van waaruit zij ondernemen. Het kan ook zo zijn dat u als verhuurder met het huurrecht te maken krijgt omdat u onroerend goed (een woning of bedrijfsruimte) verhuurt. In beide gevallen is het wenselijk om uw rechten en plichten in kaart te brengen en de mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Wij adviseren ondernemers vooraf bij het tot stand komen, het opstellen en het sluiten van huurovereenkomsten. Ook staan we ondernemers – zowel tijdens de duur van de huurovereenkomst als bij het eindigen daarvan – bij in uiteenlopende geschillen over de huur en verhuur van onroerend goed. Gedacht kan worden aan procedures over ontruiming, ontruimingsbescherming, huurachterstanden, ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken aan het gehuurde, dringend eigen gebruik, renovatie van het gehuurde, ongerechtvaardigde verrijking en huurprijswijzigingen.

De huur en verhuur van onroerend goed kent drie afzonderlijke huurregimes, die ieder hun eigen (dwingendrechtelijke) wettelijke bepalingen kennen:

  • woonruimte (artikel 7:232 BW e.v.)
    Veel ondernemers verhuren (bijvoorbeeld bij wijze van belegging) woning(en). Het is van belang om hierover vooraf advies in te winnen. Huurders genieten doorgaans namelijk vergaande huurbescherming.
  • bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW e.v.)
    Het betreffen gebouwde onroerende zaken die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze categorie wordt ook wel aangeduid als middenstandsbedrijfsruimte of detailhandelsbedrijfsruimte.
  • overige bedrijfsruimten (artikel 7:230a BW)
    Dit is een restcategorie van bedrijfsmatige objecten die niet als middenstandsbedrijfsruimte worden gekwalificeerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorruimte, industriefuncties en showrooms.

Huurrecht wetsartikelen en regelgeving

Het huurrecht is voor een groot gedeelte van dwingend recht. Van de wettelijke bepalingen die van dwingend recht zijn, kan door partijen niet rechtsgeldig worden afgeweken. Er zijn daarnaast ook wettelijke bepalingen waarvan partijen in onderling overleg wel kunnen afwijken. Het is van belang om, bij het sluiten van een huurovereenkomst, een goed overzicht te hebben over de verschillende huurregimes en de toepasselijke wettelijke regels, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Met betrekking tot de wettelijke bepalingen waarvan wel kan worden afgeweken, is het van belang een zo gunstig mogelijke contractuele afspraak te bewerkstelligen. Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat uit de omgeving van Noordwijk? SVZ advocaten kan u adviseren en bijstaan. Wij denken graag met u mee, waarbij wij ons focussen op uw onderneming en uw specifieke belangen. Zo procederen wij bijvoorbeeld regelmatig voor ondernemers die gevestigd zijn in Noordwijk bij de rechtbank Den Haag over huurgeschillen.

Procedure huurrecht

SVZ advocaten kan u onder meer bijstaan indien u als huurder of verhuurder te maken krijgt met de volgende vraagstukken en/of kwesties:

Wij zijn actief in de regio: