leeg

Winstafdracht vorderen bij wanprestatie

Indien vaststaat dat sprake is van wanprestatie jegens uw onderneming en de wederpartij hierdoor heeft geprofiteerd, is het in bepaalde situaties mogelijk om winstafdracht te vorderen. De schade wordt in een dergelijk geval begroot aan de hand van de financiële stukken van de wederpartij. Op grond van artikel 6:104 BW kan een rechter bij wanprestatie of onrechtmatige daad op vordering van de benadeelde ondernemer de schade begroten op het bedrag van de winst van de wederpartij of op een gedeelte daarvan. De procesadvocaten van SVZ advocaten kunnen u bijstaan bij het instellen van deze vordering en het berekenen van de winst van de wederpartij. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en heeft specifieke financiële en fiscale kennis in huis, zodat vorderingen tot schadevergoeding op de juiste wijze berekend en onderbouwd kunnen worden. 

Vereisten vordering winstafdracht bij wanprestatie 

De wederpartij moet door de wanprestatie, of onrechtmatige daad, winst hebben genoten. De winst van de wederpartij dient dus in causaal verband te staan met de wanprestatie of onrechtmatige daad. Anderzijds dient de benadeelde ondernemer schade geleden te hebben. Bij het instellen van deze vordering wordt de schade niet berekend aan de hand van de concreet geleden schade van de benadeelde partij, maar wordt juist gekeken naar het bedrag waarvoor de wederpartij geprofiteerd heeft.  

Berekenen schade aan de hand van winst wederpartij 

Het berekenen van de schade bij wanprestatie of onrechtmatige daad aan de hand van de winst van de wederpartij is veelal een tegemoetkoming in de bewijslast. Het is voor een ondernemer vaak zeer lastig vast te stellen en te onderbouwen welke schade hij heeft geleden doordat een wanprestatie of onrechtmatige daad jegens hem is gepleegd.  Het is in een dergelijk geval lastig om de concrete schade van de benadeelde partij exact te berekenen. Uiteraard moet wel vaststaan dat schade is geleden voordat kan worden toegekomen aan de begroting van de schade aan de hand van de winst van de wederpartij. Het is dus van belang dat de geleden schade zo goed mogelijk wordt toegelicht en onderbouwd. Het is vervolgens mogelijk dat de rechter, wanneer voldoende bewijs voorhanden is van de omvang van de schade, de wederpartij veroordeelt tot winstafdracht. Het is immers in bepaalde gevallen eenvoudiger om de winst die is gemaakt als gevolg van de wanprestatie of onrechtmatige daad te bepalen. De rechter is overigens niet verplicht om deze wijze van schadebegroting toe te passen. De zaak dient zich hiervoor te lenen. De procesadvocaten van SVZ advocaten kunnen u hierover nader adviseren en per zaak aangeven op welke wijze de schade het beste berekend en onderbouwd kan worden.  

Welke winst komt vergoeding in aanmerking? 

Het begrip winst dient te worden opgevat als ieder financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig handelen of wanprestatie heeft genoten. Dit betekent dat indien minder verlies wordt gemaakt, bij een wederpartij die helemaal geen winst maakt, toch financieel voordeel kan zijn genoten door de wanprestatie of onrechtmatige daad. Het gaat om het netto voordeel dat is genoten, na aftrek van de kosten die in verband staan met het betreffende voordeel. U heeft dan ook een advocaat nodig die financiële stukken kan analyseren en kan gebruiken voor het onderbouwen van de vordering. SVZ advocaten heeft deze kennis in huis en kan u bij uitstek bijstaan bij het berekenen van de winst die voor vergoeding in aanmerking komt.  

Advocaat vordering winstafdracht als schade 

De vordering tot winstafdracht brengt mee dat inzicht dient te bestaan in de omvang van de winst. Deze winst kan in theorie zelfs de daadwerkelijke schade overstijgen. Indien echter vaststaat dat de winst als gevolg van de wanprestatie of onrechtmatige daad (veel) hoger is dan de daadwerkelijke schade, kan de rechter de vordering toewijzen voor een deel van de betreffende winst. Indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de winst van de wederpartij, en dit kan worden aangetoond, kan ook de overige schade gevorderd worden. De financiële onderbouwing is van groot belang en kan voor uw onderneming het verschil maken. 

Advocaat bewijs berekenen schadevergoeding 

Er bestaan diverse processuele middelen om de wederpartij te verplichten inzage te geven in financiële stukken zodat het bedrag van de winst kan worden vastgesteld. De rechter kan de wederpartij hiertoe verplichten en ook kan een (incidentele) vordering worden ingesteld tot afgifte of inzage in specifieke gegevens (op grond van artikel 843a Rv). Uit bijvoorbeeld de uitspraak van de Hoge Raad van 14 november 2014 blijkt dat de rechter de winst hoger kan inschatten of bepalen indien geen medewerking wordt verleend aan het verstrekken van noodzakelijke gegevens. SVZ advocaten adviseert u graag nader over het verkrijgen van bewijsstukken om een vordering tot schadevergoeding te onderbouwen.