foto schade berekenen

Berekenen schade bij wanprestatie of onrechtmatige daad 

Als vaststaat dat sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad dient de schade berekend te worden die voor vergoeding in aanmerking komt. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en heeft de nodige financiële kennis in huis. In deze blog wordt ingegaan op de uitgangspunten die gelden bij het berekenen van schade die is geleden als gevolg van de wanprestatie of onrechtmatige daad van een ander.  

Volledige vergoeding van werkelijk geleden schade 

Indien vaststaat dat sprake is van aansprakelijkheid, doordat sprake is van wanprestatie of een onrechtmatige daad is gepleegd, heeft een benadeelde recht op volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade. Op 12 juni 2015 heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat bij een onrechtmatige daad als uitgangspunt geldt dat de volledige schade vergoed dient te worden. Om deze schade te berekenen zal een vergelijking, een vermogensvergelijking, gemaakt moeten worden tussen de situatie dat geen onrechtmatige daad of wansprestatie zou zijn gepleegd (situatie a) en de daadwerkelijke situatie (situatie b). De benadeelde ondernemer moet financieel zoveel mogelijk in de situatie a gebracht worden. Het is niet altijd eenvoudig om deze vergelijking op een juiste en controleerbare wijze op te stellen. Een goede cijfermatige onderbouwing van de werkelijk geleden schade is tijdens onderhandelingen of procedures echter wel van groot belang. De financiële en fiscale kennis van SVZ advocaten kan ingezet worden om een overtuigende en kloppende berekening op te stellen zodat een maximaal bedrag aan schade gevorderd kan worden.  

Rechter mag schade vaststellen aan de hand van schatting 

In veel situaties is het ingewikkeld om met exacte zekerheid vast te stellen welke schade is geleden. Niet altijd is duidelijk hoe de vermogenspositie van de benadeelde er uit zou hebben gezien zonder de fout van de aansprakelijke partij. Als advocaat van de benadeelde is het daarom belangrijk om de geleden schade zo goed mogelijk te onderbouwen met een duidelijke analyse en zoveel mogelijk bewijsstukken. Op grond van artikel 6:97 BW geldt dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat. De term schatting lijkt te betekenen dat de schade vrij willekeurig kan worden vastgesteld. Dit is echter niet het geval: de schatting van de schade moet zoveel mogelijk zijn gebaseerd op vaststaande feiten. De rechter heeft dus een grote mate van vrijheid om de schade vast te stellen. Iedere situatie is anders en daarom is maatwerk vereist bij het begroten en inzichtelijk maken van schade.  

Schade dient zoveel mogelijk concreet berekend te worden 

De werkelijke schade dient zoveel mogelijk vastgesteld te worden aan de hand van de feiten en omstandigheden. Schade kan op twee verschillende wijze worden berekend: abstract of concreet. Bij een abstracte schadeberekening worden veelal forfaitaire bedragen gehanteerd gebaseerd op algemene uitgangspunten. Een voorbeeld van abstracte schadeberekening is de wettelijke rente, waarbij volgens een vaste methode de schade wordt berekend wanneer een vordering te laat is betaald. Een abstracte benadering van schade wordt bijvoorbeeld in bepaalde gevallen toegepast bij verlies of beschadiging van een zaak.  De schade wordt dan berekend naar objectieve maatstaven van de kosten herstel in algemene zin (ongeacht of herstel daadwerkelijk plaatsvindt en ongeacht en onafhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten). 

Het uitgangspunt binnen het aansprakelijkheidsrecht is echter dat de werkelijke schade in een individueel geval vastgesteld dient te worden. Dit is een concrete benadering van schade waarbij, zoals eerder genoemd, een vermogensvergelijking wordt toegepast.   

Advocaat berekenen schadevergoeding in de vorm van winstafdracht 

Een advocaat van SVZ advocaten kan namens u vorderen dat de wederpartij de winst moet afdragen die is genoten door de onrechtmatige daad of wanprestatie. Deze vorm van de schadeberekening is mogelijk op grond van artikel 6:104 BW. Hiervoor is vereist dat de partij die onrechtmatig heeft gehandeld of wanprestatie heeft gepleegd, als gevolg hiervan winst heeft genoten en dat de benadeelde partij schade heeft geleden. Deze wijze van schade berekenen wordt wel gezien als een abstracte schadeberekening omdat niet de daadwerkelijk geleden schade centraal staat, maar eerder het voordeel van de wederpartij. Deze wijze van schadeberekening is van belang in gevallen dat moeilijk te bewijzen valt welke concrete schade is geleden maar wel vaststaat dat de wederpartij heeft geprofiteerd van de wanprestatie of onrechtmatige daad. Een advocaat van SVZ advocaten staat u graag terzijde bij het berekenen van de schade. Omdat onze advocaten jaarrekeningen, grootboekadministraties en andere financiële stukken kunnen analyseren, bent u bij ons aan het juiste adres om een vordering tot winstafdracht in te stellen. Onze advocaten kunnen u ook adviseren over de informatieplicht van de wederpartij, die kan worden afgedwongen, om gegevens te overleggen waaruit blijkt welke winst is genoten als gevolg van de wanprestatie of onrechtmatige daad.  

Advocaat schade berekenen en vorderen 

Bij het berekenen en vorderen van de schade in commerciële zaken komt veel kijken. Denk hierbij aan de causaliteit, de redelijke toerekening van schade, de begroting van schade maar ook de matigingsbevoegdheid van de rechtbank.

Een procesadvocaat van SVZ advocaten kan met de juiste strategie het beste resultaat behalen in uw procedure over het aansprakelijkheidsrecht en het recht op schadevergoeding. Neem direct contact op met mr. M. van Zijtveld van SVZ advocaten voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking ([email protected]).