klok

Echtscheiding: advocaat voorlopige voorzieningen

Een echtscheiding brengt veel vragen met zich mee, die je het liefst zo snel mogelijk beantwoordt wilt hebben. Helaas gaat dit niet altijd even snel en kunnen procedures erg lang duren. Een aantal zaken kunnen niet altijd wachten tot de echtscheidingsprocedure is afgerond. Er zijn dan voorlopige afspraken nodig. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kwesties. Wie betaalt welke bijdrage in de kosten van de kinderen en het levensonderhoud (alimentatie)? Wie gaat opzoek naar een ander huis en wie blijft voorlopig in de echtelijke woning wonen? Waar wonen de kinderen? En wat gebeurd er met de bezittingen in het huis? In de tijd dat de echtscheiding aangevraagd wordt, wil je hier het liefst al een voorlopig antwoord op hebben. Hiervoor bestaat de mogelijkheid van een voorlopige voorzieningen procedure. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht en procesrecht en kan u hierin bijstaan.

Wat is een voorlopige voorziening bij echtscheiding?

Met een procedure voorlopige voorziening kan de rechter gevraagd worden om voorlopige maatregelen te treffen die gelden tijdens de (langlopende) echtscheidingsprocedure. Dit komt van pas wanneer er dringend zaken geregeld moet worden en je er met je partner niet uitkomt. Een voorlopige voorziening biedt voornamelijk rust en zekerheid in een emotionele, onzekere en chaotische periode.

In artikel 822 lid 1 Rv is een opsomming opgenomen waaruit blijkt op welke onderdelen een voorlopige voorziening gegeven kan worden. Dit zijn:

  • Wie voorlopig gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning (met uitsluiting van de andere echtgenoot);
  • Wie voorlopig gebruik kan maken van de goederen die tot het dagelijks gebruik van hen of de kinderen van de echtgenoten behoren;
  • Het bepalen aan welke echtgenoot de minderjarige kinderen worden toevertrouwd en hierbij het bedrag bepalen dat de andere echtgenoot voor de verzorging en opvoeding van ieder kind moet betalen (zorgregeling/kinderalimentatie);
  • Een regeling voor de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgang tussen het kind en de echtgenoot die niet het gezag uitoefent en ook het verschaffen van informatie over de kinderen aan de echtgenoot;
  • De voorlopige partneralimentatie.

De voorlopige voorziening kan mondeling worden uitgesproken door de rechter. Meestal volgt echter na een mondelinge behandeling (een zitting) een schriftelijke uitspraak. De termijn voor de schriftelijke uitspraak is twee weken na de datum waartegen behandeling (de zitting) is bepaald, of in het geval dat er geen behandeling is bepaald, twee weken na de datum waarop duidelijk werd dat werd afgezien van de behandeling.

Advocaat voorlopige voorziening over de echtelijke woning

De voorlopige voorziening voor het uitsluitend gebruik van de woning kan erg veel impact hebben op de echtgenoten. Bij een voorlopige voorziening blijft één van de echtgenoten in de woning wonen, dit kan een emotioneel onderwerp zijn. De kans op toewijzing van het gebruik van de echtelijke woning in een voorlopige voorzieningen procedure is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval. De rechter moet beslissen wie van de echtgenoten het grootste belang heeft om in de woning te wonen.

Het belang van de kinderen zal als zwaar meewegen bij de door de rechtbank te maken afweging bij het toewijzen van het uitsluitend gebruik van de woning. Wie gaat hoofzakelijk voor de kinderen zorgen en is het voor de kinderen prettiger om in de echtelijke woning te blijven wonen? In iedere zaak zal hierin een eigen afweging gemaakt moeten worden. Voor een voorlopige voorziening is het minder van belang of diegene de kosten van het huis op lange termijn kan betalen of niet. In de bodemprocedure wordt hier wel meer rekening mee gehouden.

Advocaat voorlopige voorziening (inboedel)goederen

Onder goederen vallen alle spullen in en rond het huis die van de echtgenoten samen zijn.

Wanneer u getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen, dan is automatisch alles gezamenlijk bezit. Wanneer u dan gaat scheiden krijgen u en uw partner allebei de helft van de waarde van de totale inboedel.  Wanneer u getrouwd bent en er is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, dan is een nadere beoordeling vereist of spullen gemeenschappelijk zijn of niet.

We komen soms opvallende zaken tegen. In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland had de man een verzoek gedaan inhoudende dat hij de hond elke vrijdag van 18:00 uur tot zondag 22:00 uur ter beschikking heeft, waarbij de man de hond bij de vrouw ophaalt en daar weer terugbrengt. In artikel 822 Rv is er geen regeling gevormd rondom dieren. De man stelt dat zijn verzoek moet worden beschouwd als een afgifte van een goed voor dagelijks gebruik. Uit de stellingen van de man blijkt niet dat de hond voor hem een andere functie heeft dan die van gezelschapsdier. Dit verzoek werd hierdoor niet toegewezen. Dieren die gebruikt worden als gezelschapsdier vallen dus niet onder goederen die tot het dagelijks gebruik horen.

Voorlopige voorziening alimentatie

In het kader van een echtscheiding kan een onderhoudsverplichting bestaan voor je ex-partner en voor de kinderen. Er bestaat een partneralimentatie en een kinderalimentatie. SVZ advocaten kan namens u berekeningen opstellen en de hoogte van de alimentatiebedragen berekenen.

Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de duur van de alimentatie, die meestal is beperkt tot maximaal vijf jaar. De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt definitief, indien de ontvanger van de alimentatie hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont. Kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder betaald, totdat het kind meerderjarig, 18 jaar, is. Van het 18e tot 21e jaar is het kind zelf ontvangstgerechtigd.

Indien sprake is van inkomsten uit onderneming, is de alimentatieberekening complexer. De jaarrekeningen en belastingaangiften zullen beoordeeld moeten worden. Tevens zal moeten worden gekeken naar de vrij beschikbare kasstromen. SVZ advocaten is gespecialiseerd in echtscheidingen waarbij een onderneming betrokken.

De procedure voorlopige voorzieningen

Om een voorlopige voorzieningen procedure te beginnen moet er een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Dit moet gedaan worden door een advocaat. De voorlopige voorzieningen procedure kan worden gestart tijdens de echtscheidingsprocedure, maar het kan ook daarvoor plaatsvinden. Nadat het verzoekschrift is ingediend, wordt er door de rechtbank een mondelingen behandeling ingepland. Dit moet gebeuren binnen 3 weken na het indienen van het verzoekschrift.

Wanneer de voorlopige voorzieningen procedure wordt gestart voordat de echtscheidingsprocedure is begonnen, dan moet deze binnen vier weken, nadat de beschikking in de voorlopige voorzieningen procedure is gewezen, worden gestart. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, komen de voorlopige voorzieningen te vervallen.

Een echtscheidingsprocedure kan erg lang duren, vaak wel een halfjaar tot een jaar. Tot het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, gelden de voorlopige voorzieningen. Al met al kan het belang van een voorlopige voorziening dus toch zeer groot zijn. Wanneer alles is ingeschreven geldt hetgeen dat in de bodemprocedure is bepaald. Neem contact op met SVZ advocaten voor deskundig advies bij uw echtscheiding en voor het aanvragen van voorlopige voorzieningen of juist bij het voeren van verweer tegen een verzoek van de wederpartij.