Fiscaal recht

De mogelijkheden om oude aanslagen inkomstenbelasting te verminderen

Heeft u belastingschulden inkomstenbelasting en bent u het niet eens met de hoogte van de opgelegde aanslagen? Ook na het verstrijken van de bezwaartermijn van 6 weken bestaat er een mogelijkheid om oudere aanslagen inkomstenbelasting te laten verminderen. Het aanvechten van oudere aanslagen inkomstenbelasting is bijvoorbeeld van belang als deze aanslagen zijn gebaseerd op te hoge schattingen van de Belastingdienst of indien in het verleden niet op tijd bezwaar is gemaakt tegen een foutieve aanslag inkomstenbelasting. Wellicht heeft u hierdoor te kampen met een aanzienlijke belastingschuld inkomstenbelasting, die niet redelijk is gezien het door u in het verleden genoten inkomen. Om te voorkomen dat invorderingsmaatregelen worden genomen voor deze belastingschulden zal, waar mogelijk, de belastingschuld gemotiveerd betwist moeten worden. Neem direct contact op via [email protected] voor meer informatie of een geheel vrijblijvende bespreking.

Op grond van artikel 9.6 Wet Inkomstenbelasting jo. Artikel 45aa Uitv. Reg. IB 2001 staat een formele procedure open tot vermindering van aanslagen inkomstenbelasting, tenzij vijf jaar is verstreken na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Tot 1 januari 2021 kan dus in beginsel nog een verzoek tot ambtshalve vermindering tegen een aanslag inkomstenbelasting 2015 worden ingediend.

SVZ advocaten kan u bijstaan bij het voeren van procedures om aanslagen inkomstenbelasting, en eventuele opgelegde boetes, te laten verminderen.

Bezwaartermijn belasting

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zes weken. In afwijking van artikel 6:8 van de Awb, vangt op grond van artikel 22j, aanhef en onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen de termijn voor het instellen van bezwaar aan met ingang van de dagtekening van aanslag inkomstenbelasting, tenzij de dag van de dagtekening is gelegen voor de dag van de bekendmaking.

Op grond van artikel 3:41 Awb, eerste lid, geschiedt de bekendmaking van besluiten door toezending of uitreiking aan de belanghebbende(n) tot wie het besluit is gericht. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen (artikel 6:9, eerste lid, van de Awb). Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest (artikel 6:11 Awb). Indien de bezwaartermijn is verstreken wordt het ingediende bezwaar dus in beginsel niet ontvankelijk verklaard.

Te laat bezwaar belastingaanslag, wat nu?

Het is van groot belang dat ook oudere aanslagen inkomstenbelasting betwist kunnen worden en dat in deze procedure ook rechtsbescherming wordt gegeven. Op grond van artikel 9.6 Wet Inkomstenbelasting en ministeriële regelingen dient de Inspecteur in beginsel ambtshalve een te hoog vastgestelde belastingaanslag inkomstenbelasting te verminderen. Dit zodra het de Inspecteur is gebleken dat de betreffende belastingaanslag te hoog is vastgesteld. Dit is slechts anders indien de eerder genoemde termijn van vijf jaar is verstreken. Tevens gelden een aantal specifieke uitzonderingen. SVZ advocaten kan u hierover nader adviseren. In plaats van een bezwaarschrift wordt een verzoek tot ambtshalve vermindering ingediend waarin gronden worden aangevoerd tegen de betreffende belastingaanslag.

Wanneer meer dan vijf jaar zijn verstreken kan in beginsel geen verzoek tot ambtshalve vermindering worden ingediend. Uitzonderingsgevallen zijn denkbaar, bijvoorbeeld indien sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat sprake is van een verzuim door het laten verstrijken van de termijn. In bepaalde gevallen, indien evident is dat een aanslag (veel) te hoog is, kan worden overgegaan tot kwijtschelding door de ontvanger van de Belastingdienst.

Bewijslast aanvechten oude belastingaanslag

Indien een belastingplichtige van mening is dat een belastingaanslag inkomstenbelasting in het verleden te hoog is vastgesteld zal hij daarvoor voldoende feiten en omstandigheden naar voren moeten brengen. De belastingplichtige moet voldoende aannemelijk maken dat de aanslag verlaagd moet worden. In bepaalde gevallen zal hiervoor de boekhouding van de onderneming alsnog op orde gemaakt moeten worden. Ook kunnen bewijsstukken worden ingediend waaruit volgt dat een door de Inspecteur gemaakt schatting niet redelijk is geweest.

Het Hof Amsterdam heeft op 11 augustus 2016 bepaald dat in beginsel bij een verzoek tot ambtshalve vermindering geen sprake is van een verzwaarde bewijslast. Wel kan op een andere grond sprake zijn van een verzwaring van de bewijslast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien sprake is van een onherroepelijk vaststaande informatiebeschikking of indien de vereiste belastingaangifte niet tijdig is gedaan.

In algemene zin is het zeer belangrijk dat het verzoek tot ambtshalve vermindering met stukken wordt onderbouwd en goed wordt gemotiveerd. Voor deskundige bijstand bij het aanvechten van belastingaanslagen/belastingschulden kunt u contact opnemen met SVZ advocaten uit Haarlem.

Bezwaar en beroep

Indien het verzoek tot ambtshalve vermindering geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen door de Inspecteur is bezwaar hiertegen mogelijk. Het gaat conform de huidige wetgeving om een voor bezwaar vatbare beschikking. Uiteraard is het dan wel van groot belang om binnen zes weken bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke afwijzing. Bij bezwaar wordt door een andere belastingambtenaar nogmaals getoetst of de beoordeling terecht is geweest.

Tegen de uitspraak op bezwaar is beroep mogelijk bij de belastingrechter. Hierdoor wordt rechtsbescherming gegeven aan de belastingplichtige en kan het oordeel van de Inspecteur getoetst worden door de rechter.

Heeft u belastingschulden inkomstenbelasting en bent u het niet eens met de hoogte van de opgelegde aanslagen? SVZ advocaten kan u adviseren over de mogelijkheden om deze aanslagen te betwisten en de juiste formele procedure voor u starten. Neem voor meer informatie contact op via [email protected] of 023-3034318.