Advocaten Haarlem

Belastingdienst hervat dwanginvordering oudere belastingschulden in september

De Belastingdienst is voornemens om vanaf september 2020 dwangbevelen te verzenden naar ondernemers en de dwanginvordering op te starten voor belastingschulden die zijn ontstaan voor 2020 (dus ook voor de coronacrisis). Voornoemde mededeling is gedaan op  13 juli 2020 en kan de komende periode worden aangepast. Vanaf oktober 2020 zal de Belastingdienst verder inzetten op het afbouwen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Hoe deze afbouw er precies uitziet en binnen welke termijnen de  opgebouwde schulden terugbetaald moeten worden is nog onduidelijk. Het is aannemelijk dat maatwerk mogelijk is en langere terugbetalingsregelingen mogelijk zullen zijn. Naar verwachting zal de Belastingdienst terughoudend omgaan met de invordering van belastingschulden die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis, zeker bij sectoren die langer en zwaarder getroffen worden door de coronacrisis. Ook een eventuele ‘tweede golf’ kan gevolgen hebben voor de plannen van de Belastingdienst. Hieronder treft u de routekaart van de Belastingdienst aan over de hervatting uitvoering voor ondernemers aan.

Achtergrond bijzonder uitstel coronacrisis

Het bijzonder uitstel heeft als achtergrond bedrijven te ondersteunen die in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis. De maatregel ziet met name op de fiscale verplichtingen die zijn opgekomen tijdens de coronacrisis. Had een ondernemer al belastingschulden voor de coronacrisis? Dan is vanwege het soepele uitstelbeleid van de Belastingdienst vaak toch tijdelijk uitstel van betaling verleend. In ieder geval blijkt in de praktijk dat alle invorderingsmaatregelen opgeschort zijn. De Belastingdienst geeft nu feitelijk een waarschuwing af. Vanaf september zal voor oudere aanslagen, die zijn ontstaan voor de coronacrisis, de dwanginvordering gestart worden. Uiteraard is in overleg met de Belastingdienst veel mogelijk. Het innemen van een actieve houding en het tijdig indienen van voorstellen voor betalingsregelingen of verzoeken tot kwijtschelding of sanering is daarom van groot belang. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten uit Haarlem.

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Vanwege de coronacrisis geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken bijzonder uitstelbeleid, tot in ieder geval 1 oktober 2020.

Op grond van het beleid is het zeer eenvoudig om drie maanden uitstel van betaling te verkrijgen, waarbij weinig tot geen formaliteiten gelden. Heeft u een belastingschuld die lager is dan € 20.000? Dan kan ook vrij eenvoudig een tweede uitstel van betaling verkregen worden. Wel dient enigszins toegelicht en onderbouwd te worden op welke wijze uw onderneming is geraakt door de coronacrisis en dient u te verklaren dat maatregelen genomen zullen worden om de liquiditeitspositie van de onderneming te bewaken (door bijvoorbeeld geen dividend uit te keren). Het tweede uitstel van betaling voor ondernemers met een belastingschuld groter dan € 20.000 kent meer formaliteiten. Zo dient een derde verklaring van een deskundige (zoals een accountant) meegestuurd te worden. Hieruit dient te blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Verder dient een liquiditeitsprognose opgesteld en meegestuurd te worden.

Onderneem tijdig actie

Het verleende bijzonder uitstel van betaling kan aflopen in de periode tussen augustus en oktober 2020. Het is van belang om inzichtelijk te maken welke belastingschuld u heeft en binnen welke termijnen deze terugbetaald zou kunnen worden. Door dit goed te onderbouwen met jaarcijfers en prognoses kan een gemotiveerd voorstel worden gedaan aan de Belastingdienst. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het indienen van verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding of sanering van belastingschulden. Indien u geconfronteerd wordt met dwangbevelen of beslagleggingen kunnen wij namens u onderhandelen met de Belastingdienst en indien nodig verzet aantekenen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Neem voor meer informatie contact op met SVZ advocaten.