Recht op schadevergoeding bij onterecht beslag

Indien u als ondernemer geconfronteerd wordt met een onterecht beslag heeft u recht op een schadevergoeding. Een beslaglegging kan immers tot grote problemen leiden en financiële problemen en reputatieschade met zich meebrengen. Indien achteraf komt vast te staan dat sprake is van een onterecht beslag is sprake van een onrechtmatige daad. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het berekenen van de schade en het verhalen van deze schade. De procesadvocaten van SVZ advocaten uit Haarlem hebben ervaring met het berekenen van schade, het aansprakelijk stellen van derden en indien nodig het starten van een procedure.

Onterecht conservatoir beslag

Een derde die meent een vordering op uw onderneming te hebben kan aan de rechtbank verlof vragen om conservatoir beslag te leggen. De voorzieningenrechter toetst slechts marginaal of voldoende gronden aanwezig zijn en of het beslag gerechtvaardigd is. In de meeste gevallen wordt de (vermeende) schuldenaar niet in de gelegenheid gesteld om vooraf verweer te voeren. Conservatoir beslag is immers bedoeld als verrassingsaanval, zodat mede voorkomen kan worden dat vermogensbestanddelen vervreemd kunnen worden.

Het leggen van conservatoir beslag komt, ondanks de toestemming van de voorzieningenrechter, altijd voor risico van de beslaglegger. Indien later, bij de inhoudelijke beoordeling van de vermeende vordering van de beslaglegger, blijkt dat het conservatoir beslag ten onrechte is gelegd, is sprake van aansprakelijkheid. De op dat moment bestaande onzekerheid over de vordering komt altijd voor risico van de beslaglegger. De beslaglegger dient alle schade te vergoeden.

Verhouding uitspraak in kort geding en onrechtmatigheid beslag

Na het leggen van conservatoir beslag wordt een bodemprocedure gevoerd. Aan het verlof van de voorzieningenrechter is immers de voorwaarde verbonden dat het geschil op korte termijn, meestal binnen twee weken, wordt voorgelegd aan de rechtbank. Deze bodemprocedure kan echter lang duren en in deze procedure beoordeelt de rechter of de vordering, en daarmee het eerder gelegde conservatoir beslag, terecht is.

Het is in de tussentijd mogelijk om een kort geding procedure te starten waarbij opheffing van het conservatoir beslag wordt gevorderd. Indien bijvoorbeeld beslag is gelegd bij belangrijke opdrachtgevers of bij de bank kan uw bedrijf in grote problemen geraken. In deze kort geding procedure wordt een voorlopig oordeel gegeven over de deugdelijkheid van de vordering en tevens vindt een belangenafweging plaats. SVZ advocaten kan u bijstaan bij het voeren van een dergelijke kort geding procedure. Indien in kort geding het conservatoir beslag niet wordt opgeheven en in stand blijft, betekent dit nog niet dat sprake is van een terecht beslag. De bodemrechter kan, in een procedure met volledige bewijsvoering, immers alsnog oordelen dat sprake is van een ondeugdelijk vorderingsrecht en daarmee een onrechtmatig beslag.

Onterecht executoriaal beslag

Bij een executoriaal beslag is in beginsel al sprake van een uitspraak/vonnis van de rechtbank over de vordering. Het vonnis van de rechtbank dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, biedt een executoriale titel die ten uitvoer kan worden gelegd. De beslaglegger waant zich wellicht veilig gezien het vonnis van de rechtbank. Er kan met dit vonnis bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bankrekeningen, vorderingen of roerende zaken. Echter, indien in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd, is met terugwerkende kracht alsnog sprake van een onrechtmatig beslag. De beslaglegger dient ook in dat geval de schade, die hoog kan oplopen, te vergoeden. Ook een executoriaal beslag kan dus achteraf onterecht blijken te zijn. Dat op het moment van beslag leggen een geldige titel bestond, doet hier niet aan af.

De Hoge Raad heeft vooropgesteld dat de beslaglegger de veroorzaakte schade dient te vergoeden, ook als hij te goeder trouw handelde en hem of haar daarom eigenlijk geen schuld treft.

Schadevergoeding bij onterecht beslag Belastingdienst

De Belastingdienst kan zelf een dwangbevel uitvaardigen, zonder tussenkomst van een rechter, en op basis hiervan executoriaal beslag leggen. In bepaalde gevallen wordt gekozen voor versnelde invordering voordat de bezwaar- en beroepsfase tegen de achterliggende aanslag of beschikking is verlopen. Indien achteraf blijkt dat de aanslag of de beschikking en daarmee het dwangbevel onterecht is, geldt het volgende. In dat geval is eveneens sprake van een onterecht en daarmee onrechtmatig beslag. Ook in dat geval bestaat een recht op schadevergoeding bij een onterecht beslag gelegd door de Belastingdienst. SVZ advocaten is gespecialiseerd in fiscaal recht en aansprakelijkheidsrecht en kan u bijstaan om uw recht op schadevergoeding na een onterecht beslag van de Belastingdienst te formaliseren. De Belastingdienst kan eveneens aansprakelijk zijn indien voor een te hoog bedrag beslag is gelegd of indien onnodige schade is veroorzaakt bij het leggen van beslag.

Schade door onterecht beslag

De schade door een onterecht beslag kan omvangrijk zijn. Indien uw debiteuren niet langer bevrijdend aan uw onderneming mogen betalen en u niet over banktegoeden kan beschikken, komt de continuïteit van uw onderneming in gevaar. Hierdoor kunt u opdrachtgevers verliezen, betalingsachterstanden krijgen, reputatieschade lijden of problemen krijgen met de bank of verhuurder. In bepaalde gevallen kan zelfs een faillissement dreigen.

SVZ advocaten staat u graag bij met raad en daad en onze advocaten zullen alles op alles zetten om schade te voorkomen, te beperken of te verhalen. Voor meer informatie neem contact op met mr. M. van Zijtveld op [email protected] of 023-3034318.