verkoop onderneming

Advies bij verkoop van de onderneming

De koop of verkoop van een bedrijf is een bijzonder proces. De wijze van de overdracht hangt af van de ondernemingsvorm: bij een BV gaat het meestal om een aandelentransactie terwijl bij een eenmanszaak of VOF een activa passiva transactie voor de hand ligt. Maar bij iedere overdracht geldt dat het (juridisch) vooronderzoek essentieel is, zeker voor de koper. Hij zal natuurlijk willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er nog claims uit het verleden zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Het is daarom raadzaam om reeds bij de onderhandelingen omtrent een fusie of overname het advies van een advocaat te betrekken. Vaak zal ook een financiering zijn vereist en zal de bancaire instelling van de kopende partij toetsen of de koop van de onderneming economisch verantwoordelijk is. SVZ denkt met u mee bij het gehele proces van koop- of verkoop van de onderneming.

Oriëntatie, waardebepaling en exit-plan

Het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen of over te nemen bepaalt in grote mate op welke manier de onderneming verkocht worden en binnen welke termijn dit dient te gebeuren. De reden voor verkoop kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de wens om te stoppen met werken en/of het ontbreken van een geschikte opvolger. Ook kan er behoefte zijn aan een nieuwe uitdaging of misschien is er juist sprake van een conflict tussen de samenwerkingspartners. De reden voor de verkoop bepaalt vaak de waarde van de onderneming maar ook de keuze aan welke partij de verkoop gegund wordt.

Wat wordt verkocht

Een andere belangrijke vraag is wát er overgedragen wordt, aandelen of activa/passiva. In het eerste geval wordt de gehele onderneming verkocht en in het tweede geval wordt (meestal een deel van) de bezittingen en schulden verkocht. Vaak worden in dergelijke transacties de machines, voorraden, inventaris, het personeel en zaken als leasecontracten overgenomen.

Waardebepaling

Er bestaat geen algemeen geldende formule om de objectieve waarde te bepalen van een onderneming. In de loop van de tijd zijn diverse methodieken ontwikkeld om een bedrijf te waarderen en iedere adviseur heeft weer zijn eigen voorkeuren. Bij het waarderen van bedrijven zijn grofweg twee benaderingen mogelijk. Bij de accountingbenadering vormen vooral historische cijfers van de onderneming de basis voor de waardering. De economische benadering neemt (ook) de toekomstige geldstromen als vertrekpunt. SVZ advocaten heeft de fiscale kennis in huis om ook bij de waardebepaling een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het verkoopproces. Zo adviseert SVZ advocaten bijvoorbeeld ook over de waarde van onderneming bij boedelverdelingen en kan SVZ advocaten toetsen of een toegepaste methode juist is voor de verkoop van de onderneming.

Juridische bijstand bij verkoop onderneming

Het is niet onmogelijk zelf een onderneming te kopen of te verkopen. Een onderneming kopen of verkopen is echter delicaat proces, waarbij een kleine fout voor grote consequenties kan zorgen. Mocht het financieel mogelijk zijn, is het is daarom vaak verstandig een deskundige erbij te betrekken. De advocaten van SVZ advocaten hebben ervaring met het bijstaan van kopers en verkopers. Wij kunnen u bijstaan bij het onderhandelen over de voorwaarden van de verkoop van de onderneming, deze voorwaarden op een juridisch juiste manier op papier zetten in een koopovereenkomst. Het precies formuleren van vrijwaringen en garanties is bijvoorbeeld vakwerk. Maar ook bij het opstellen en ondertekenen van de intentieverklaring (LOI – letter of intent) en het uitvoeren van het boekenonderzoek (due diligence) is het verstandig een advocaat van SVZ advocaten in te schakelen. Daarnaast kan SVZ advocaten u ook adviseren over de fiscale mogelijkheden en gevolgen van de koop of verkoop van de onderneming,