Het indienen van een tegenvordering in een juridische procedure

Zowel ondernemers als particulieren krijgen ermee te maken. De ene partij meent een claim te hebben ten opzichte van de andere partij. Wanneer partijen daar onderling niet uitkomen, kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Het is als gedaagde partij echter ook mogelijk om in diezelfde procedure een tegenvordering in te dienen. Dit is een zogenoemde eis in reconventie. SVZ advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en kan u adviseren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een eventuele eis in reconventie.

Eis in reconventie

Een gerechtelijke procedure wordt aanhangig gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. Daarin staat de eis van de eisende partij vermeld. De gedaagde partij kan daarop reageren door het indienen van een conclusie van antwoord bij de rechtbank. Dit volgt uit het beginsel van hoor en wederhoor. SVZ advocaten kan u hierin bijstaan.

Als u echter meent dat u een tegenvordering op diezelfde wederpartij heeft, kunt u in de conclusie van antwoord een tegeneis oftewel een eis in reconventie opnemen. Hierin moet feitelijk en juridisch onderbouwd worden wat deze tegenvordering inhoudt. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de juridische haalbaarheid in uw specifieke geval.

Voordelen indienen tegenvordering: besparing van kosten

Het indienen van een tegenvordering in een door uw wederpartij aanhangig gemaakte procedure heeft een aantal voordelen. U hoeft in dat geval geen nieuwe procedure te starten, hetgeen veel tijd en kosten scheelt. Denk bijvoorbeeld aan deurwaarderskosten en het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht.

Voordelen indienen tegenvordering: beroep op verrekening

Daarnaast behandelt de rechter de claims gelijktijdig, waardoor u over beide geschillen/punten een uitspraak krijgt. Dit kan voor u interessant zijn wanneer de rechter bijvoorbeeld uw wederpartij in conventie gelijk geeft en u veroordeelt tot betaling van een geldsom. Wanneer u vervolgens gelijk krijgt met betrekking tot uw eis in reconventie en uw wederpartij door de rechter veroordeeld wordt tot betaling van een geldbedrag aan u, kunt u een beroep doen op verrekening. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Voordelen indienen tegenvordering: schikking

Indien beide partijen over en weer vorderingen hebben, kan dit ertoe leiden dat zij eerder geneigd zijn om een minnelijke regeling te treffen. Procederen kost immers tijd en geld. Het indienen van een goed onderbouwde tegeneis kan ervoor zorgen dat partijen eerder tot een minnelijke regeling zullen komen. Een goede procesadvocaat kan hierin een belangrijke rol spelen.

Tegenvordering in kort geding

Ook in een kort geding procedure is het mogelijk om een tegeneis in te dienen. Een kort geding procedure kan uitkomst bieden bij een geschil waarbij niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht. Het betreft een voorlopige voorziening.

Vereiste voor het indienen van een eis in reconventie in een kortgeding procedure is wel dat deze tegeneis uiterlijk 24 uur voor de zitting wordt ingediend bij de rechtbank en kenbaar wordt gemaakt aan de wederpartij. Gebeurt dit niet tijdig, dan zal de tegeneis niet in behandeling worden genomen. SVZ advocaten heeft veel ervaring met het voeren van kortgeding procedures en kan u nader informeren over de mogelijkheden.

Vonnis

Aangezien er sprake is van één procedure waarin twee eisen worden behandeld, doet de rechter uitspraak in één vonnis. Indien u het niet eens bent met het vonnis, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.

Advocaat procesrecht: eis in reconventie

Het is in een gerechtelijke procedure van belang u voorafgaand aan en tijdens de procedure goed te laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde procesadvocaat. SVZ advocaten beschikt over veel proceservaring en heeft daarnaast specialisten op de diverse rechtsgebieden in huis. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.