Ondernemingsrecht

Eigendomsvoorbehoud in faillissement

Het eigendomsvoorbehoud is een sterk recht in het geval een afnemer failliet wordt verklaard. Het faillissement wordt beschouwd als een algeheel beslag op het vermogen van de gefailleerde. Op grond van artikel 68 lid 1 Faillissementswet is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator heeft als taak om de vermogensbestanddelen van de gefailleerde te gelden te maken en daarmee zoveel mogelijk schuldeisers te betalen. Wanneer er sprake is van een faillissement, is het vaak niet eenvoudig om uw openstaande vorderingen op de gefailleerde betaald te krijgen. Het inroepen van een eigendomsvoorbehoud kan in dat geval oplossing bieden.

Wanneer uw afnemer, die nog niet heeft betaald voor de afgenomen producten, failliet is verklaard, is het eigendomsvoorbehoud een sterk recht. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn immers uw eigendom gebleven en vallen daarom niet in de faillissementsboedel, u kunt deze eigendommen opeisen. De curator zal uw eigendomsrechten dan ook moeten respecteren en zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in beginsel dan ook aan u moeten retourneren.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement

Onder omstandigheden kan de curator de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud echter bemoeilijken, of in sommige gevallen zelfs negeren. De advocaten van SVZ advocaten hebben hiermee veel ervaring en kunnen u adviseren over de geldigheid en afdwingbaarheid van een eigendomsvoorbehoud in faillissement. Tevens kunnen de advocaten van SVZ advocaten u bijstaan indien u een geschil heeft over een eigendomsvoorbehoud in faillissement.

Afkoelingsperiode bij faillissement

Bij het uitspreken van een faillissement kan de rechtbank een afkoelingsperiode afkondigen. Wanneer er sprake is van een door de rechtbank afgekondigde afkoelingsperiode (meestal gedurende 2 maanden) heeft de curator de mogelijkheid om zich een oordeel te vormen over de failliete boedel. De curator kan deze periode gebruiken om de vorderingen en schulden te inventariseren en om te onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

Tijdens de afkoelingsperiode zal de leverancier die onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd moeten wachten. In deze afkoelingsperiode kunnen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet worden opgeëist. Indien u het niet eens bent met de afgekondigde afkoelingsperiode dan kunt u een machtiging aan de rechter-commissaris vragen om uw rechten alsnog uit te oefenen. De advocaten van SVZ advocaten kunnen u in dat kader adviseren en bijstaan.

Bodembeslag van de Belastingdienst

Tijdens de afkoelingsperiode kan de belastingdienst bodembeslag leggen. Een bodembeslag houdt in dat alle zaken die zich op de bodem van de failliet bevinden, onder het bodembeslag van de belastingdienst vallen. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de aanwezige inventaris. De goederen die onder het bodembeslag vallen, kan de belastingdienst vervolgens executoriaal verkopen.

Let op: de Belastingdienst kan zich hierbij ook verhalen op goederen die geen eigendom zijn van de gefailleerde maar van derden, zoals bijvoorbeeld goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De eigenaar van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan dit voorkomen door, voordat bodembeslag is gelegd door de belastingdienst, de goederen op te eisen per deurwaardersexploot. In dat geval vallen de goederen niet onder een eventueel later door de belastingdienst gelegd bodembeslag en is de eigendom veilig gesteld.

Indien u geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie dient u direct actie te ondernemen. Bent u op zoek naar een advocaat in de buurt van Haarlem of Hilversum die u hierin kan bijstaan? Neem dan direct contact op met SVZ advocaten.

Individualiseerbaarheid van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

Een ander complicatie die zowel in als buiten faillissement kan ontstaan, is de situatie dat u als leverancier een beroep doet op uw eigendomsvoorbehoud, maar dat de curator (of buiten faillissement de afnemer) zich op het standpunt stelt dat de zaken niet geïndividualiseerd kunnen worden. Indien u zich op een eigendomsvoorbehoud beroept, moet u kunnen aantonen welke zaken onder dit eigendomsvoorbehoud vallen. U moet kunnen specificeren welke zaken wel en welke zaken niet zijn betaald.

Ter voorkoming van discussies achteraf, raden wij u aan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te voorzien van bijvoorbeeld stickers of andere markeringen met gegevens waaruit kan worden afgeleid (I) tot welke leverantie deze goederen hebben behoord en (II) gegevens van uw bedrijf. Op deze wijze kan aan de hand van de pakbonnen kan worden vastgesteld welke goederen wel zijn betaald en welke niet. Tevens kan op deze wijze worden vastgesteld dat de betreffen goederen afkomstig zijn van uw bedrijf en niet van een concurrent. Indien u er niet in slaagt om de zaken te individualiseren en hiervan bewijs aan te leveren bij de curator, zal uw vordering tot afgifte van uw eigendommen worden afgewezen door de curator.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement: doorverkoop door curator

De curator is onder omstandigheden bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te gebruiken, verbruiken en (door) te verkopen. Dit is in ieder geval gedurende de afkoelingsperiode het geval. Deze bevoegdheid van de curator is immers van belang in verband met het realiseren van een doorstart.

Wanneer de curator gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door te verkopen, is het gebruikelijk dat de curator de factuurwaarde aan u vergoedt, althans dat de curator uw schade vergoedt tot maximaal het bedrag van de verrijking van de boedel of de verarming van u als verkoper. Is deze situatie aan de orde en wilt u hierover advies inwinnen? Neem vrijblijvend contact op met SVZ advocaten.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement: vergoeding voor opeisen eigendommen

Wanneer u de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugvordert, kan de curator een vergoeding vorderen voor de kosten die in dat kader zijn gemaakt door de boedel. Op grond van vaste rechtspraak geldt namelijk dat de curator een redelijke vergoeding mag eisen voor kosten die gepaard gaan met de retournering van goederen aan individuele schuldeisers. De advocaten van SVZ advocaten adviseren u dan ook om na te gaan of de door de curator gevraagde bijdrage redelijke is en daadwerkelijk ziet op de kosten die gemaakt zijn in het kader van de uitlevering van de betreffende zaken.

Advies SVZ advocaten : Eigendomsvoorbehoud in faillissement

Het eigendomsvoorbehoud is een sterk recht dat ook in faillissement verregaande mogelijkheden met zich mee brengt. Indien u geconfronteerd wordt met het faillissement van een afnemer, neem dan vrijblijvend contact op met SVZ advocaten om de mogelijkheden te bespreken en de juiste acties op het juiste moment te ondernemen.